Адыгеим едзыгъохэр щызэкIэлъэкIох

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо. Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щырагъажьэхэшъ, Апшеронскэ районым ишъолъырхэм анэсых ыкIи тикъалэ къагъэзэжьы.

ЯтIонэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ идэхьапIэ щаублагъ. Километри 118-рэ къэзыкIущт спортсменхэм япчъа­гъэ 60-м къехъущтыгъ. ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр язэрэмыгъашIэу спортсменхэр апэкIэ илъыгъэх.

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие итхьаматэу Анатолий Лелюк зэрилъытэрэмкIэ, спортсменхэр купым хэтхэу зэнэкъокъухэшъ, апэ ишъыщтыр къэшIэгъошIоп. Гуетыныгъэ къызхагъафэзэ якъу­лайныгъэ зэнэкъокъум щагъэфедэ.

Санкт-Петербург зыщызыгъэсэрэ Сергей Мальновым ятIонэрэ едзыгъом апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Москва щыпсэурэ Александр Сакотько ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Москва икомандэ хэтэу Иван Герасимовым ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Адыгэ Республикэм испорт­сменхэм Аджырэ Азэмат къахэщыгъ. Нарт шъаом хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм ащыщ къыдимыхыгъэми, зэнэкъокъум щысэшIу къыщигъэлъэгъуагъ.

Урысыем испортсменхэр ящэ­нэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэнэкъо­къум тыгъуасэ хэлэжьагъэх. Мыекъуапэ щырагъажьи километри 115-рэ къакIугъ.