Адыгеим апэрэу щашIыгъ

Иорданием нейрохирургхэу къикIыгъэхэм Адыгеим щыщхэр ягъусэхэу аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ операцие тыгъуасэ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым щашIыгъ. Металлоконструкциехэр агъэфедэхэзэ, тхыкъупшъхьэр операцие ахэм ашIыгъ.

Иорданием дэт унэе клиникэм Iоф щызышIэхэрэ Джанбек Омранрэ ТIахьиррэ Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм щеджагъэх. Ащ шIэныгъэ щызэзгъэгъотыгъэхэм нэужым клуб зэхащагъ. Ассоциацием хэтхэм медицинэм фэгъэзэгъэ клиникэхэр ашIых, шIушIэным, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм афэлажьэх. Мыщ къыдыхэлъытагъэу илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ Иорданием къикIыгъэ лIыкIо куп Адыгеим къэ­кIуагъ, тапэкIэ Iоф зэдашIэным зэрэфэхьазырхэр ахэм къаIуагъ.

— ИлъэситIукIэ узэкIэIэбэжьмэ, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем Иорданием къэкIогъагъ, тапэкIэ тизэдэлэжьэныгъэ дгъэпытэным зэрэфэхьазырыр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ, — къытфеIуатэ Джанбек Омран. – Ащ тэ мэхьанэшхо етэты, сыда пIомэ тятэжъ пIашъэхэм ячIыгужъэу, тихэку гупсэу Адыгеир тэлъытэ. АР-м щыщ докторхэу Къэлэкъутэкъо Рэмэзанрэ Бэрэтэрэ Нурбыйрэ яшIэныгъэхэм ахагъэхъонэу Иорданием къэкIогъагъэх ыкIи тиклиникэ мазэрэ Iоф щашIагъ. Джы тэ Адыгеим тыкъэкIуагъ. ЫпэкIэ мыщ щамышIыгъэ операциехэр тшIыщтых. Зэпхыныгъэу тазыфагу илъ хъугъэр зэрэлъыдгъэкIотэщтым тыпы­лъыщт.


Мазэрэ Иорданием Iоф щызышIэгъэ Бэрэтэрэ Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, а уахътэм къыкIоцI операцие 50-м ехъу ашIыгъ. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиемкIэ Iоф ашIэн, IэкIыбым яIофшIэн зэрэщызэхащэрэр къызэра­гъэлъэгъун, IофшIакIэу аIэкIэлъым зыщагъэгъозэн амал яIагъ.

— Непэ тшIыщт операцием бэрэ теуалIэ, — къыIуагъ Бэрэтэрэ Нурбый. — ЫпэкIэ мыщ фэдэ IэпыIэгъу зищыкIагъэр Краснодар е нэмыкI сымэджэщхэм кIонхэ фаеу хъущтыгъэ. Джы операциехэр Мыекъуапи щытшIынхэ тлъэкIыщт.

Адыгэ республикэ клиническэ сы­мэджэщым инейрохирургическэ отделение ипащэу Виктор Шатохиным тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Адыгеим джыри щамышIыгъэ операциехэр ашIынхэм фэхьазырых.

— Хэгъэчэрэгъогъэ гъучI пкъыгъо­хэмкIэ тхыкъупшъхьэр гъэпытэгъэныр ары операциищэу непэ тшIыщтыр зэпхыгъэр, — къыIуагъ Виктор Шатохиным. — Мыщ фэдэ медицинэ IэпыIэ­гъур къытэуалIэхэрэм ядгъэгъотынымкIэ тищыкIэгъэщт Iэмэ-псымэхэр зэдгъэгъо­тыгъэх.

Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихы­гъэх.