Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ зэзэгъыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ тыгъуасэ Краснодар щызэдыряIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъур Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием ипхыры­щынкIэ шъолъырхэр зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъагъ.

Iофыгъохэм ятегущыIэн джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Краснодар краим игубернатор иапэрэ гуадзэу Андрей Алексеенкэр, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет Адыгеим ыцIэкIэ хэтэу Олег Селезневыр, Краснодар краим игубернатор игуадзэхэу Анатолий Вороновскэр, Алексей Копайгородскэр, Адыгеим иофи­циальнэ лIыкIоу Краснодар краим игубернатор дэжь щыIэ Хьатэгъу Налбый.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ, Пшызэ шъолъыр игубернатор Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэ­гъум къызэрэкIуагъэмкIэ «тхьауегъэ­псэу» къыриIуагъ, шъолъыритIуми хэхъоныгъэ ашIынымкIэ а зэ­IукIэгъум мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Вениамин Кондратьевым ишIошIкIэ, зэдыряпшъэрылъым игъэцэкIэн шъо­лъыритIуми икъоу акIуачIэ зэдырахьылIэн фае.

«Тэ англомерациеу тиIэр зы. Краснодар крайми, Адыгеими инфраструктурэ Iофыгъохэу не­пэ яIэхэр зэфэдэх. Тишъо­лъырхэр зэфэшъхьафхэми, зы чIы­гу тыщэпсэу. ЛIэшIэгъу пчъа­гъэ хъугъэу тлъэпкъхэм культу­рэ, экономикэ, ныбджэгъу зэ­фыщытыкIэшIухэр зэдыряIэх. Арышъ, ныбджэгъухэм зэрашIы хабзэу, тызэгъусэу Iофыгъохэ­ри зэдызэшIотэжъугъэхых», — къы­Iуагъ Вениамин Кондратьевым.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, культурэмкIэ, социальнэ лъэныкъомкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ республикэмрэ Краснодар краимрэ непэ зэпхы­ныгъэ пытэ зэдыряI. ГъэрекIо шъолъыритIумэ япащэхэр зэрэзэдэлэжьэщтхэм ехьылIэгъэ зэ­зэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

«РеспубликэмкIи, краимкIи федэ хъущтхэ проектхэр щыIэх. Федеральнэ гупчэм ахэмкIэ къащыддырагъэштэным пае ткIуачIэ зэхэлъэу Iоф зэдэтшIэн фае. Вениамин Иван ыкъомрэ тэрырэ ащкIэ тызэгурыIогъах, джы пшъэрылъэу щытыр гъогу картэу зэхагъэуцуагъэм игъэцэкIэнкIэ, транспорт системэ зыкIым хэхъоныгъэ егъэшIы­гъэ­нымкIэ амалэу щыIэхэр зэд­гъэуIунхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

РеспубликэмкIи, краимкIи федэу щыт псэолъэ заулэ Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием хэгъэ­хьэгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофыгъохэр джыдэдэм зэрахьэх.

Мы лъэныкъомкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэм зэу ащыщ поселкэу Яблоновскэмрэ къалэу Краснодаррэ зэзыпхыщтхэ лъэ­мыджэу псыхъоу Пшызэ тыралъхьащтым ишIын.

Къалэу Краснодар икъохьэпIэ лъэныкъо къэзыухьащт гъогум ишIыни мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ. Автомобиль гъогухэу А-146 «Краснодар — Верхнеба­канскэмрэ» М-4 «Донрэ» Краснодар икъохьэпIэ лъэныкъокIэ къэзыухьэрэ гъогум езыпхыщт Iахьыр проектым зыхагъахьэкIэ, Краснодар къекIухэрэ гъогухэм нахь макIэу автомобильхэр ащызекIохэ хъущтых.

СтратегиемкIэ мэхьанэшхо зэратыхэрэм ащыщ энергетическэ псэуалъэхэр: электроподстанциякIэхэр шIыгъэнхэр ыкIи щыIэхэр гъэкIэжьыгъэнхэр, ма­гистральнэ газрыкIуапIэхэу «Компрессорная станция Березанская — Славянск-на-Кубани», «Анастасиевская — Новороссийск» зыфиIохэрэм ягъэ­псын.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм зэ­рэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, элек­троэнергиер нахьыбэу къа­IэкIахьэ зыхъукIэ, гъогухэм язы­тет нахьышIу зашIыкIэ, шъолъыритIуми арысхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ нахь зыкъиIэтыщт, Адыгеими, Пшызэ шъолъырми яэкономикэ хэхъоныгъэ ышIыщт инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьащт, социальнэ программэхэр нахьышIоу агъэцэ­кIэщтых.

Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием епхыгъэу къэралыгъом ипащэ къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэ­шIохын пае гъогу картэ зэдызэ­хагъэуцонэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.