АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иI

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Тхылъым транспорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр щыхигъэунэфыкIыгъ. Къэралыгъом ипащэ хэгъэгум и Къыбли ынаIэ къытыридзагъ.

Владимир Путиным къызэри­IуагъэмкIэ, Краснодар къэзыухьащт мэшIоку гъогумрэ гъогу зэхэкIыпIэм иекIолIапIэрэ агъэ­псыгъахэх. Мыгъэ Къырым лъэ­мыджымкIэ мэшIокухэр зекIохэу аублэщт.

«Инфраструктурэр уахътэм диштэу псынкIэу гъэпсыгъэн фае. ТэркIэ, дунаим анахь чIыпIэшхо щызыубытырэ хэгъэгумкIэ, ащ мэхьанэшхо иI. Къэ­ралыгъом ылъапсэ гъэпытэгъэнымкIэ, Урысые Федерацием иэкономикэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, иамалхэм зыкъы­зэIуягъэхыгъэнымкIэ ащ бэ елъытыгъэр», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Къы-рым лъэмыджыр къызэрэзэIуа­хыгъэм епхыгъэу гъогукIэхэм ягъэпсынкIэ пшъэрылъэу Урысые Федерацием и Президент къыгъэнэфагъэм АдыгеимкIэ стратегическэ мэхьанэ иI. Хэгъэгум и КъыблэкIэ Адыгеир нахь гъогу кIэкIэу щыт хы ШIуцIэ Iушъомрэ Урысыем и Къыблэ ишъолъырхэм яадминистративнэ гупчэхэмрэ якIолIэнхэмкIэ. Къырым лъэмыджыр къызызэ­Iуахым трассэу М-4 «Дон» зыфиIорэм автомобильхэр на­хьыбэу рыкIохэ зэрэхъугъэр Адыгеим зэхишIагъ. Ащ епхы-гъэу транспорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным республикэмкIэ мэхьанэшхо иI, хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъачэ щыкIогъэ Урысые инвестиционнэ форумым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм ипащэрэ щызэдыряIэгъэ зэдэгущыIэгъухэм защы­лъыIэсыгъэхэ анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм ар ащыщыгъ. Инфраструктурэ Iофыгъохэу рес­публикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэхэм язэшIохынкIэ къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм ипащэхэм IэпыIэгъу къыратынэу рес­пуб­ликэр къагъэгугъагъ.

«Гъогухэм язегъэушъомбгъун­кIэ пшъэрылъхэу Владимир Пу­тиным непэ къыгъэнэфагъэхэм тэркIэ мэхьанэшхо яI, гъогушIынымкIэ IофшIэнхэр дгъэ­лъэшынхэ зэрэфаер ащ къыд­гурегъаIо. Адыгеим икIэу Къырым екIолIэщт гъогукIэхэм яшIын тегъэпсыхьэгъэ федеральнэ проектхэм тиреспубликэ чанэу ахэлажьэ тшIоигъу», — къы-Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу