Адыгабзэр орэдым щэжъынчы

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ зэфищагъэхэр республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щызэIукIагъэх.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэу Гъуагъо Дамир иапэрэ игъэкIотыгъэ концертэу филаромонием щызэхащагъэм республикэм ипщынэо цIэрыIоу ЛIыбзыу Аслъан, ансамблэхэу «Жъыур», «Тыжьыныр», фэшъхьафхэри хэлэжьагъэх.

Зэхахьэр зезыщэгъэ ТIэшъу Светланэ изэфэхьысыжьхэм къа­щыхигъэщыгъ Гъуагъо Дамир республикэм, Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм ащыкIорэ фестиваль-зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къазэращыдихыгъэр, дунаим щызэлъашIэрэ ансамблэу «Налмэсым» хэтэу концертхэм зэрахэ­лажьэрэр.

Дамир ижъырэ адыгэ орэдхэр егъэжъынчых, шыкIэ­пщынэм ибзэпсхэр «къегъэгущыIэх».

«Аулъэ Олэгъэй изэфакIу», «Абрэдж Нухьэ иорэд», Кавказ заом лIыхъужъныгъэ щызезыхьэгъэ Тыгъужъыкъо Къызбэч фэгъэхьыгъэ орэдыр, фэшъхьафхэри зэхахьэм щыIугъэх.

Нэгэрэкъо Казбек, Абыдэ Артур, Iапыщ Бебарс, Жарэкъо Шыумаф, нэмыкIхэм яIэпэIэсэныгъэ зэхахьэм къыщагъэлъэ­гъуагъ. А. Абыдэр орэдыIу, ижъырэ адыгэ музыкальнэ Iэ­мэ-псымэхэмкIэ мэкъамэхэр къырегъаIох. Нэгэрэкъо Казбек къа­мылапщ, орэдыIу, хьатыякIу, фэшъхьафхэм афэгъэсагъ.

Гъуагъо Дамир ныбжьыкIэми, искусствэм хэшIыкIэу фыриIэм уегъэгушхо, «Тыжьыным» ихудожественнэ пащ. Лъэпкъ искусствэм шIукIэ щашIэрэ ГъукIэ Замудин ипащэу шыкIэпщынэм зыфигъэсагъ. Орэд къыIонымкIэ ипащэр Чэсэбый Тэмар. Лъэпкъ искусствэм зэрэфэщагъэм ишIуа­гъэкIэ Д. Гъуагъом адыгабзэри нахь ыгъэлъапIэ хъугъэ.

Сихъу Джэнэти мэкъэ Iэтыгъэ­кIэ лъэпкъ орэдыр къыIуагъ. Адыгэ шэн-хабзэхэм, нысэищым, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ едзыгъохэр гъэшIэгъоных, пIуныгъэ мэхьанэу яIэм уегъэгъуазэ.

Концертым изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэ Едыдж Мэмэт, Чэтэо Ибрахьим, Ольга Ивановам, ЛIыбзыу Аслъан, Бэгъэрэт Сэфэрбый, Сэралп Мадинэ, IутIыжъ Асе, нэмыкIхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» араIожьыгъ.

Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иIофышIэу Мамый Марыет, бзэхэм язэгъэшIэн и Гупчэу «Активым» ипащэу Едыдж Мэмэт, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зы­хьырэм ипащэу Андзэрэкъо Марзыет зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ IофшIэгъэ дэгъухэмкIэ зэрэхагъэунэфыкIырэр къыха­гъэщыгъ.

Сурэтым итхэр: концертым хэлэжьагъэхэм ащыщхэр.