Автомобильхэм япчъагъэ мин 16 къыхэхъуагъ

Адыгэ Республикэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие ирегистрационнэ подразделение иучет транспорт лъэпкъ зэфэшъхьафэу зэкIэмкIи 197400-рэ хэт.

Ар 2016-рэ илъэсым ебгъапшэмэ, мин 16,5-кIэ нахьыбэ хъугъэ. 2018-рэ илъэсым пыкIыгъэ мафэхэри дыхэтхэу, автотранспорт мин 70-рэ Мыекъуапэ щатхыгъ.

Къулыкъум къызэритыгъэмкIэ, автомобиль псынкIэхэм япчъагъэ хэхъуагъ ыкIи мини 165-м нэсыгъ. Ащ нэмыкIэу, Адыгеим щыпсэухэрэм яунаеу хьылъэзещэ машинэу мин 16,5-рэ яI, ахэм апышIэгъэ прицепхэм япчъагъи мини 10-м шъхьадэкIыгъ. Мототехникэу учетым щатхыгъэр мини 3-м ехъу.

Транспорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэр нахьыбэу зыдэщыIэхэу атхыгъэр къалэу Мыекъуапэ — мин 70-рэ, ащ къыкIэлъэкIох Тэхъутэмыкъое (мин 36-рэ) ыкIи Мыекъопэ (мин 27-рэ) районхэр.