Абхъазым ишъхьафитныгъэ фэбэнагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м иобщественнэ организациеу «Абхъаз гуфакIохэм я Союз» зыфиIорэм итхьаматэ игуадзэу Къуижъ Къэплъан тыгъуасэ ригъэблэгъагъ.

1992 — 1993-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу заом Абхъазым щыпсэу­-хэрэ цIыф лъэпкъэхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъу­рэм ихэгъэунэфыкIын, джащ фэдэу Адыгеим икIыгъэхэу мы заом хэкIодагъэхэм яунагъохэм арысхэм ткъош республикэм зыщагъэпсэфыным Iоф­тхьабзэхэу фытегъэпсыхьагъэхэм язэхэщэн, общественнэ организацием непэ пшъэрылъ шъхьаIэу ыпашъхьэ щытхэр зэригъэцакIэхэрэм, нэмыкI Iофыгъохэми ахэр атегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, Адыгеим лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэхэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэ­бар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

Адыгеимрэ Абхъазымрэ зэзыпхыхэрэ, зэдыряе шIэжь нэкIубгъохэм мы ТекIоныгъэр зэращыщыр ыкIи цIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр сыдигъуи тщыгъупшэ зэрэмыхъущтыр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ткъош республикэм и Президентэу Рауль Ха­джимбэ зэрэригъэблэгъагъэхэм тетэу Iоныгъом и 30-м зэхащэщт мэфэкI Iофтхьабзэхэм Адыгеим илIыкIо куп зэрахэлэжьэщтыр къыIуагъ.

— Ткъошхэм яшъхьафитныгъэ фэ­банэхэзэ зыпсэ зыгъэтIылъыгъэхэ тидзэкIолIхэм яшIэжь абхъазхэм агъэлъапIэ, агукIэ зыдаIыгъ. Ащ дакIоу экономикэмкIэ, социальнэ лъэныкъом­кIэ, политикэмкIэ Адыгеимрэ Абхъа­зымрэ язэпхыныгъэ агъэпытэ. Адыгэ Хасэм ыкIи «Абхъазым игуфакIохэм я Союз» ялIыкIохэр мы IофшIэным ча­нэу къыхэгъэлэжьэгъэнхэм мэхьа­нэшхо етэты, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 1992 —1993-рэ илъэсхэм Абхъазым щыкIогъэ Хэ­гъэгу заом Адыгеим икIыгъэ нэбгырэ 200 фэдиз хэлэжьагъ, ахэр ткъош респуб­ли­кэм ишъхьафитныгъэ фэбэнагъэх. Нэбгыри 9-мэ къагъэзэжьыгъэп. Ахэм ащыщэу Хъуадэ Адамэ Абхъазым и ЛIыхъужъ хъугъэ, добровольцэ 13-мэ Леон иорден къафагъэшъошагъ (нэбгыри 5-мэ ядунай захъожьым ыуж), медалэу «За отвагу» зыфиIорэр нэбгырэ 19-мэ аратыгъ, ахэм ащыщэу 5-мэ ядунай захъожь нэуж. ТилIыхъужъхэм саугъэтхэр къафызэIуахыгъэх, ахэм ацIэхэр еджапIэхэм ыкIи урамхэм ахьых. Заом хэлэжьагъэхэм ацIэ-алъэ­къуацIэхэр ШIэжь тхылъым датхагъэх. Мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ Адыгеим илIыкIохэу Абхъазым ишъхьафитныгъэ фэбанэхэзэ зидунай зыхъожьыгъэхэм апае Мыекъуа­пэ саугъэт къызэрэщызэIуахыгъэр.

Къуижъ Къэплъанэ гущыIэр зештэм, зыхэт общественнэ организацием илIыкIохэм ацIэкIэ рэзэныгъэ гущыIэхэр республикэм ипащэ пигъохыгъэх. Абхъа­зым къикIыгъэ куп бэмышIэу Адыгеим зэрэщыIагъэр, заом хэкIодагъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ ахэм къафызэIуа­хыгъэ саугъэтым къэгъагъэхэр зэрэкIэралъхьагъэхэр къыIуагъ. Адыгеим щыщ­хэу Абхъазым ишъхьафитныгъэ фэбанэ­хэзэ зидунай зыхъожьыгъэхэм яунагъо­хэм арысхэр мэфэкIым ехъулIэу ткъош республикэм рагъэблэгъэнхэр хабзэ хъугъэ. Мыгъи ащ фэдэ Iофтхьабзэ зэхащэ.

ШIэжьым, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм ягъэпытэн, патриотическэ пIуныгъэм фытегъэпсыхьагъэхэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ республикэм иобщественнэ организациеу «Абхъазым игуфакIохэм я Союз» зыфиIорэм Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу фэхъунхэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афигъэуцугъ.

Джащ фэдэу ТекIоныгъэм и Мафэу Абхъазым щыхагъэунэфыкIыщтым Адыгеим игуфакIохэр зэрэхэлэжьэщтхэм иIофыгъуи къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.