«Абрекхэм» загъэпытэ

Лъэпкъ искусствэм псынкIэу щызэлъашIэгъэ ансамблэу «Абрекхэм» язэфэхьысыжь пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Урысхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэм ащыщхэр ягуапэу концертым еплъыгъэх.

Республикэм ипчэгу анахь дахэм апэрэу къыщышъогъэ анахьыкIэ кIэлэцIыкIухэм зэхахьэр къызэIуахыгъ. Ахэр зэрэуджыгъэхэ шIыкIэм бэкIэ уегъэгугъэ. Шъэожъыехэри пшъэшъэжъыехэри адыгэ шъуашэр къякIоу дахэу фэпагъэх. Лъэпкъым инамыс къаухъумэзэ, къашъоу къашIырэм псэ къыпагъакIэ. Загъорэ зэгурымыIохэу, икъоу зэдырамыгъаштэу къыхэкIыми, лъэпкъ искусствэм ишэпхъэ хэхыгъэ къырагъэIыхэу тлъытэрэп.

Едзыгъохэм нэбгырабэ ахэлажьэ. «ЗэфакIом» икIэщакIохэм, фэшъхьаф къэшъуакIохэм уяплъызэ, адыгэ шэн-хабзэхэм язехьан афагъэсагъэхэу къызэрэлъагъохэрэм уегъэгушхо. ЗэхэщакIохэм шIукIэ афэтэлъэгъу а уахътэм Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Дзыбэ Мыхьамэт концертыр зэрэлъигъэкIотагъэр. МэщбэшIэ Исхьакърэ Тутэ Зауррэ зэдаусыгъэ орэдэу адыгэхэм афэгъэхьыгъэр, Натхъо Джанхъот и «Дахэ сидунай» М. Дзыбэм къыIуагъэх, ижъырэ лъэпкъ орэдри ыгъэжъынчыгъ. КIэлэцIыкIухэр артист цIэрыIом игъусэхэу пчэгум щыуджыгъэх. А кIэлэеджакIохэм къэшъокIо, орэдыIо шIагъохэр къахэкIыщтхэу угугъэ хъущт. Искусствэм дэхагъэу хэлъыр апкъырыхьэзэ, щыIэныгъэм зыкъыщагъотыщт. Къашъомрэ орэдымрэ япIуныгъэ мэхьанэ уасэу фашIырэм зыкъигъэшъыпкъэжьыщт.

Пшъэшъэ къашъохэр, шъонтырпаохэр, пщынаоу Ешыгоо Аскэр ныбжьыкIэхэр зэригъэуджырэр, нэмыкIхэри тшIогъэшIэгъоныгъэх. Лъэпкъ шэн-хабзэхэм яхьылIагъэхэм узIэпащэ: кIалэр пшъашъэм ыгу рихьыным пае сыдэущтэу пэгъокIыщта? Дахэу къыфэшъощта, къэгъагъ ритыщта, гум икIырэ гущыIэхэр риIощтха? ЛIыжъ жэкIэфым гукIэгъоу, лIыгъэу къыхэфагъэри едзыгъо къызэрыкIоп, ныбжьыкIэхэмкIэ щысэшIу. Художественнэ пащэу ТхьакIумэщэ Налбек къашъоу «ЗэфакIом» зэрэхэлэжьагъэр, пшъашъэм исэе фыжь зэрэбыбатэрэр, фэшъхьафхэри гум къылъэIэсых. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Къэбэхь Анзор зэхэщакIохэм зэращыщым дакIоу, исэнаущыгъэ къэшIыгъохэм къащигъэлъэгъуагъ.

«Абрекхэр» хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъу-фестивальхэм ахэлэжьагъ, щытхъуцIэхэр къащыдихыгъэх. Ансамблэр пытэу ылъэ теуцо. Ны-тыхэр, искусствэм пыщагъэхэр тапэкIи IэпыIэгъу къыфэхъущтхэу тэгугъэ.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый