Анахь пшъэрылъ шъхьаI

Терроризмэм пэ­шIуекIогъэнымкIэ комиссиеу республикэм щызэхаща­гъэмрэ Оперативнэ штабымрэ зичэзыу зэхэсыгъоу ты­гъуа­сэ яIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи Анахь пшъэрылъ шъхьаI отключены

Анахь пшъэрылъ шъхьаI

Терроризмэм пэ­шIуекIогъэнымкIэ комиссиеу республикэм щызэхаща­гъэмрэ Оперативнэ штабымрэ зичэзыу зэхэсыгъоу ты­гъуа­сэ яIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи Анахь пшъэрылъ шъхьаI отключены

Хэдзынхэм зафагъэхьазыры

Iоныгъом и 18-м Урысые Федерацием и Къэралы­гъо Думэ идепутатхэм яхэдзынэу щыIэщтхэм бзэ­джэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьы­гъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIоры­шIа­пIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ишъыпкъэу зафегъэхьазыры.

/ Комментарии к записи Хэдзынхэм зафагъэхьазыры отключены

Хэдзынхэм зафагъэхьазыры

Iоныгъом и 18-м Урысые Федерацием и Къэралы­гъо Думэ идепутатхэм яхэдзынэу щыIэщтхэм бзэ­джэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьы­гъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIоры­шIа­пIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ишъыпкъэу зафегъэхьазыры.

/ Комментарии к записи Хэдзынхэм зафагъэхьазыры отключены

Тхьапша пэIухьэрэр?

Сабыим ыныбжь икъоу апэрэу еджапIэм зыкIорэ мафэр ежь имызакъоу, унагъом­кIи, IахьылхэмкIи хъу­гъэ-шIэгъэшхо, мэфэ­кIы­шхо мэхъу.

/ Комментарии к записи Тхьапша пэIухьэрэр? отключены

Тхьапша пэIухьэрэр?

Сабыим ыныбжь икъоу апэрэу еджапIэм зыкIорэ мафэр ежь имызакъоу, унагъом­кIи, IахьылхэмкIи хъу­гъэ-шIэгъэшхо, мэфэ­кIы­шхо мэхъу.

/ Комментарии к записи Тхьапша пэIухьэрэр? отключены

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къаухъумэ

2016-рэ илъэсым имэзи 7-у пыкIыгъэм кIэлэцIы­кIухэр зыхэфэгъэхэ хъугъэ-шIэгъэ 31-рэ Адыгэ Республикэм игъогухэм ащагъэунэфыгъ (блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъа­гъэр проценти 3,3-кIэ нахьыб).

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къаухъумэ отключены

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къаухъумэ

2016-рэ илъэсым имэзи 7-у пыкIыгъэм кIэлэцIы­кIухэр зыхэфэгъэхэ хъугъэ-шIэгъэ 31-рэ Адыгэ Республикэм игъогухэм ащагъэунэфыгъ (блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъа­гъэр проценти 3,3-кIэ нахьыб).

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къаухъумэ отключены

Подстанциехэр ащагъэпсых

Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу Адыгэ электрическэ сетьхэм иIофы­шIэхэм 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзих фэгъэкIо­­тэн­хэр зиIэ купым хахьэхэрэм апае электротокыр ­къэзытырэ объект 11 Мыекъопэ районым щагъэпсыгъ ыкIи щагъэцэкIэжьыгъ.

/ Комментарии к записи Подстанциехэр ащагъэпсых отключены

Подстанциехэр ащагъэпсых

Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу Адыгэ электрическэ сетьхэм иIофы­шIэхэм 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзих фэгъэкIо­­тэн­хэр зиIэ купым хахьэхэрэм апае электротокыр ­къэзытырэ объект 11 Мыекъопэ районым щагъэпсыгъ ыкIи щагъэцэкIэжьыгъ.

/ Комментарии к записи Подстанциехэр ащагъэпсых отключены

Апэрэ Дунэе зэнэкъокъум хэлэжьэщт

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьы­рэм иадыгэ IорIотэ къутамэ икIэлэеджакIоу, я 5-рэ класс хъугъэу Гъогъо Дамир Казахстан щыкIощт апэрэ Дунэе лъэпкъ бзэпс-шыкIэпщынэ Iэмэ-псымэхэмкIэ зэнэкъокъум хэ­лэжьэнэу рагъэблэгъагъ.

/ Комментарии к записи Апэрэ Дунэе зэнэкъокъум хэлэжьэщт отключены

Апэрэ Дунэе зэнэкъокъум хэлэжьэщт

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьы­рэм иадыгэ IорIотэ къутамэ икIэлэеджакIоу, я 5-рэ класс хъугъэу Гъогъо Дамир Казахстан щыкIощт апэрэ Дунэе лъэпкъ бзэпс-шыкIэпщынэ Iэмэ-псымэхэмкIэ зэнэкъокъум хэ­лэжьэнэу рагъэблэгъагъ.

/ Комментарии к записи Апэрэ Дунэе зэнэкъокъум хэлэжьэщт отключены

Гупшысэ чъагъохэр

Дунаишхом икIымсым рэхьат, ишъэфыбэ гъэшIэгъон, изэпэщач, игомыIу макI, иго­хьыгъэ ин усэкIо-ли­рикэу КъумпIыл Къадырбэч щэIэфэ ­ыпшысыгъэр ыкIи зыфэуса­гъэр.

/ Комментарии к записи Гупшысэ чъагъохэр отключены

Гупшысэ чъагъохэр

Дунаишхом икIымсым рэхьат, ишъэфыбэ гъэшIэгъон, изэпэщач, игомыIу макI, иго­хьыгъэ ин усэкIо-ли­рикэу КъумпIыл Къадырбэч щэIэфэ ­ыпшысыгъэр ыкIи зыфэуса­гъэр.

/ Комментарии к записи Гупшысэ чъагъохэр отключены

КIэлэегъэджэ шъыпкъагъ, цIыфышIугъ

Хъодэ Сачнэт Ибрахьимэ ып­хъур 1946-рэ илъэсым ты­гъэгъазэм и 18-м къуаджэу ПчыхьалIыкъуае Хъут Ибрахьи­мэрэ ФатIмэтрэ яунагъо къи­хъу­хьагъ.

/ Комментарии к записи КIэлэегъэджэ шъыпкъагъ, цIыфышIугъ отключены

КIэлэегъэджэ шъыпкъагъ, цIыфышIугъ

Хъодэ Сачнэт Ибрахьимэ ып­хъур 1946-рэ илъэсым ты­гъэгъазэм и 18-м къуаджэу ПчыхьалIыкъуае Хъут Ибрахьи­мэрэ ФатIмэтрэ яунагъо къи­хъу­хьагъ.

/ Комментарии к записи КIэлэегъэджэ шъыпкъагъ, цIыфышIугъ отключены

Адыгэ джэгум зеIэты

Адыгэ къашъом фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэр Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк мэфэку къэс щызэхащэх. ЗэIукIэгъухэм нэбгырабэ ахэлажьэ.

/ Комментарии к записи Адыгэ джэгум зеIэты отключены

Адыгэ джэгум зеIэты

Адыгэ къашъом фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэр Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк мэфэку къэс щызэхащэх. ЗэIукIэгъухэм нэбгырабэ ахэлажьэ.

/ Комментарии к записи Адыгэ джэгум зеIэты отключены

Астрахань щэкIо

Урысые Федерацием гандболымкIэ ибзылъфыгъэ ­командэхэу суперлигэм хэтхэм Iоныгъо мазэм и 7-м 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъур аублэщт.

/ Комментарии к записи Астрахань щэкIо отключены

Астрахань щэкIо

Урысые Федерацием гандболымкIэ ибзылъфыгъэ ­командэхэу суперлигэм хэтхэм Iоныгъо мазэм и 7-м 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъур аублэщт.

/ Комментарии к записи Астрахань щэкIо отключены

Чэщым фильмэхэм яплъыщтых

2016-рэ илъэсыр урысые кином и Илъэс. Ащ фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэхэр музейхэм, культурэм иунэхэм, еджапIэхэм, нэмыкIхэм ащэкIох.

/ Комментарии к записи Чэщым фильмэхэм яплъыщтых отключены

Чэщым фильмэхэм яплъыщтых

2016-рэ илъэсыр урысые кином и Илъэс. Ащ фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэхэр музейхэм, культурэм иунэхэм, еджапIэхэм, нэмыкIхэм ащэкIох.

/ Комментарии к записи Чэщым фильмэхэм яплъыщтых отключены

ИлъэсыкIэ еджэгъум зэрэфэхьазырхэр

Гъэсэныгъэм иучреждениеу Урысыем итхэр илъэсыкIэ еджэгъум зэрэфэхьа­зырхэм фэгъэхьыгъагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Ольга ­Голодец тыгъуасэ зэхищэгъэ селектор зэ­хэсыгъор.

/ Комментарии к записи ИлъэсыкIэ еджэгъум зэрэфэхьазырхэр отключены

ИлъэсыкIэ еджэгъум зэрэфэхьазырхэр

Гъэсэныгъэм иучреждениеу Урысыем итхэр илъэсыкIэ еджэгъум зэрэфэхьа­зырхэм фэгъэхьыгъагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Ольга ­Голодец тыгъуасэ зэхищэгъэ селектор зэ­хэсыгъор.

/ Комментарии к записи ИлъэсыкIэ еджэгъум зэрэфэхьазырхэр отключены

Язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ ­Аслъан пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи АО-у «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIохэрэм ягенеральнэ директорэу Iэрэщы­къо Руслъан тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи Язэпхыныгъэ агъэпытэщт отключены

Язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ ­Аслъан пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи АО-у «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIохэрэм ягенеральнэ директорэу Iэрэщы­къо Руслъан тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи Язэпхыныгъэ агъэпытэщт отключены

Зэрарыр сомэ мин 200-м ехъугъ

Зыныбжь хэкIотагъэхэм алъэныкъокIэ гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ пчъагъэ зэрахьагъэу поли­цейскэхэм агъэунэфыгъ.

/ Комментарии к записи Зэрарыр сомэ мин 200-м ехъугъ отключены

Зэрарыр сомэ мин 200-м ехъугъ

Зыныбжь хэкIотагъэхэм алъэныкъокIэ гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ пчъагъэ зэрахьагъэу поли­цейскэхэм агъэунэфыгъ.

/ Комментарии к записи Зэрарыр сомэ мин 200-м ехъугъ отключены

Лъэпсэ куу зиIэ мэфэкI

БлэкIыгъэ шэмбэтым Рыфабгъо ипсыкъечъэхыпIэхэм адыгэ къужъым и Мафэ ащыкIуагъ.

/ Комментарии к записи Лъэпсэ куу зиIэ мэфэкI отключены

Лъэпсэ куу зиIэ мэфэкI

БлэкIыгъэ шэмбэтым Рыфабгъо ипсыкъечъэхыпIэхэм адыгэ къужъым и Мафэ ащыкIуагъ.

/ Комментарии к записи Лъэпсэ куу зиIэ мэфэкI отключены

Диетологхэм осэшхо фашIы

ЗыфатIорэр джыдэдэм зигъоу, тыдэкIи жъугъэу щащэрэ нашэр ары.

/ Комментарии к записи Диетологхэм осэшхо фашIы отключены

Диетологхэм осэшхо фашIы

ЗыфатIорэр джыдэдэм зигъоу, тыдэкIи жъугъэу щащэрэ нашэр ары.

/ Комментарии к записи Диетологхэм осэшхо фашIы отключены

Нэхъой зэрылъ унагъу

«Зышъхьэ уиунэ исым, ыпси уиунэ илъ» ГущыIэжъ.

/ Комментарии к записи Нэхъой зэрылъ унагъу отключены

Нэхъой зэрылъ унагъу

«Зышъхьэ уиунэ исым, ыпси уиунэ илъ» ГущыIэжъ.

/ Комментарии к записи Нэхъой зэрылъ унагъу отключены

Дышъэр къыдэзыхырэм щытхъур къытфехьы

Олимпиадэ джэгунхэмкIэ Урысыем и Комитет ипащэу Александр Жуковым изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ хэгъэгум гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ дышъэ медальхэр къызэрэдихыгъэхэр.

/ Комментарии к записи Дышъэр къыдэзыхырэм щытхъур къытфехьы отключены

Дышъэр къыдэзыхырэм щытхъур къытфехьы

Олимпиадэ джэгунхэмкIэ Урысыем и Комитет ипащэу Александр Жуковым изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ хэгъэгум гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ дышъэ медальхэр къызэрэдихыгъэхэр.

/ Комментарии к записи Дышъэр къыдэзыхырэм щытхъур къытфехьы отключены

«Спартак» текIоныгъэм фэбанэ

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу Премьер-купым зэрэщыкIорэм тигъэзетеджэхэр ашIогъэшIэгъонэу лъэплъэх.

/ Комментарии к записи «Спартак» текIоныгъэм фэбанэ отключены

«Спартак» текIоныгъэм фэбанэ

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу Премьер-купым зэрэщыкIорэм тигъэзетеджэхэр ашIогъэшIэгъонэу лъэплъэх.

/ Комментарии к записи «Спартак» текIоныгъэм фэбанэ отключены

«Ростелеком» выступил партнером празднования Дня российского флага в Краснодаре

«Ростелеком» стал партнером масштабного праздничного мероприятия «Российский триколор», приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

/ Комментарии к записи «Ростелеком» выступил партнером празднования Дня российского флага в Краснодаре отключены

«Ростелеком» выступил партнером празднования Дня российского флага в Краснодаре

«Ростелеком» стал партнером масштабного праздничного мероприятия «Российский триколор», приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

/ Комментарии к записи «Ростелеком» выступил партнером празднования Дня российского флага в Краснодаре отключены

Виктория Калининам имедаль дышъэ

Олимпиадэ джэгунхэр Рио-де-Жанейро зэрэщы­кIуагъэхэр игъэкIотыгъэу зэфахьысыжьыщтых.

/ Комментарии к записи Виктория Калининам имедаль дышъэ отключены

Виктория Калининам имедаль дышъэ

Олимпиадэ джэгунхэр Рио-де-Жанейро зэрэщы­кIуагъэхэр игъэкIотыгъэу зэфахьысыжьыщтых.

/ Комментарии к записи Виктория Калининам имедаль дышъэ отключены

Адыгеир илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу

ШышъхьэIум и 22-м, пчэдыжьым Iоф­тхьа­бзэу «Россия начинается с нас: Адыгея 01 регион» зыфиIорэр рагъэжьагъ.

/ Комментарии к записи Адыгеир илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу отключены

Адыгеир илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу

ШышъхьэIум и 22-м, пчэдыжьым Iоф­тхьа­бзэу «Россия начинается с нас: Адыгея 01 регион» зыфиIорэр рагъэжьагъ.

/ Комментарии к записи Адыгеир илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу отключены

Нэбгырэ 1700-м ехъу учетым хэт

Наркотикхэм ягъэзекIон лъыплъэрэ отделым иIофыгъохэм защытегущыIэгъэхэ пресс-конференцие Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къытыгъ.

/ Комментарии к записи Нэбгырэ 1700-м ехъу учетым хэт отключены

Нэбгырэ 1700-м ехъу учетым хэт

Наркотикхэм ягъэзекIон лъыплъэрэ отделым иIофыгъохэм защытегущыIэгъэхэ пресс-конференцие Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къытыгъ.

/ Комментарии к записи Нэбгырэ 1700-м ехъу учетым хэт отключены

Кфар-Камэ щыщ ныбжьыкIэ куп Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыI

Израиль икъуаджэу Кфар-Камэ къикIыгъэ ныбжьыкIэ ку­пыр тхьамэфитIу фэдиз хъугъэу Къэбэртэе-Бэлъкъарым ща­хьакIэ.

/ Комментарии к записи Кфар-Камэ щыщ ныбжьыкIэ куп Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыI отключены

Кфар-Камэ щыщ ныбжьыкIэ куп Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыI

Израиль икъуаджэу Кфар-Камэ къикIыгъэ ныбжьыкIэ ку­пыр тхьамэфитIу фэдиз хъугъэу Къэбэртэе-Бэлъкъарым ща­хьакIэ.

/ Комментарии к записи Кфар-Камэ щыщ ныбжьыкIэ куп Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыI отключены

Фэе пстэури хэлажьэ

Урысые Федерацием туриз­мэмкIэ иагентствэ зэхищэгъэ Урысые зэнэкъокъоу «Урысыем итуристическэ бренд» зыфиIо­рэр мы лъэхъаным рагъэкIокIы.

/ Комментарии к записи Фэе пстэури хэлажьэ отключены

Фэе пстэури хэлажьэ

Урысые Федерацием туриз­мэмкIэ иагентствэ зэхищэгъэ Урысые зэнэкъокъоу «Урысыем итуристическэ бренд» зыфиIо­рэр мы лъэхъаным рагъэкIокIы.

/ Комментарии к записи Фэе пстэури хэлажьэ отключены