Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»

Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России.

Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»

Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России.

НахьышIухэм ахалъытагъ

ЦIыфхэм зызыщаплъыхьан ыкIи зызыщагъэпсэфын алъэкIыщт чIыпIэхэр зиIэ шъолъырхэр зызэрагъапшэхэм, Адыгеир нахь тегъэпсыхьагъэу къыхахыгъэ 12-м ахэфагъ.

НахьышIухэм ахалъытагъ

ЦIыфхэм зызыщаплъыхьан ыкIи зызыщагъэпсэфын алъэкIыщт чIыпIэхэр зиIэ шъолъырхэр зызэрагъапшэхэм, Адыгеир нахь тегъэпсыхьагъэу къыхахыгъэ 12-м ахэфагъ.

ЯгухэлъхэмкIэ зэдэгощагъэх

Предпринимательствэм и Дунэе тхьамафэ къыдыхэлъытагъэу бизнес-форумэу «Предпринимательствэм итраекторий» зыфиIорэр тыгъуасэ тикъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

ЯгухэлъхэмкIэ зэдэгощагъэх

Предпринимательствэм и Дунэе тхьамафэ къыдыхэлъытагъэу бизнес-форумэу «Предпринимательствэм итраекторий» зыфиIорэр тыгъуасэ тикъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Нэхэе Аслъан тыфэгушIо!

Сыд фэдизэу цIыфыр цIэры­Iоми, ар къызыхъугъэ мафэм ихэгъэунэфыкIынрэ ащ епхыгъэ фэIо-фашIэхэм язэшIохынрэ къагъэлъагъорэр сэнаущыгъэу а цIыфым хэлъым, Iофышхоу ыгъэцакIэрэм япэсыгъэ уасэ зэрэфашIырэм изакъоп, лъэпкъым зэрэпсаоу игушъхьэлэжь баиныгъэ, икультурэ ихэхъоныгъэ уегупшысэнымкIи ушъхьагъу дэгъу ар мэхъу. Ащ фэдэ цIыфым итворческэ IофшIэн лъэпкъэу

Нэхэе Аслъан тыфэгушIо!

Сыд фэдизэу цIыфыр цIэры­Iоми, ар къызыхъугъэ мафэм ихэгъэунэфыкIынрэ ащ епхыгъэ фэIо-фашIэхэм язэшIохынрэ къагъэлъагъорэр сэнаущыгъэу а цIыфым хэлъым, Iофышхоу ыгъэцакIэрэм япэсыгъэ уасэ зэрэфашIырэм изакъоп, лъэпкъым зэрэпсаоу игушъхьэлэжь баиныгъэ, икультурэ ихэхъоныгъэ уегупшысэнымкIи ушъхьагъу дэгъу ар мэхъу. Ащ фэдэ цIыфым итворческэ IофшIэн лъэпкъэу

ШIухьафтын лъапIэ къаритыгъ

Тиреспубликэ джырэблагъэ щыIэгъэ хьакIэу, модэм дунаимкIэ ианалитикэу, модэм иин­дустрие и Лъэпкъ академие зэхэзыщагъэу Александр Хилькевич зыфэдэ къэмыхъугъэ ижъырэ тхылъ лъапIэ Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым шIухьафтынэу къыритыгъ.

ШIухьафтын лъапIэ къаритыгъ

Тиреспубликэ джырэблагъэ щыIэгъэ хьакIэу, модэм дунаимкIэ ианалитикэу, модэм иин­дустрие и Лъэпкъ академие зэхэзыщагъэу Александр Хилькевич зыфэдэ къэмыхъугъэ ижъырэ тхылъ лъапIэ Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым шIухьафтынэу къыритыгъ.

Къихьащт илъэсми лъагъэкIотэщт

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм ягъэцэкIэжьынрэ нэбгырэ ­ми­ным ехъу зыдэс псэупIэхэм язэтегъэпсыхьанрэ афэIорышIэрэ про­граммэхэм япхырыщын 2019-рэ илъэсми лъагъэкIотэщт.

Къихьащт илъэсми лъагъэкIотэщт

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм ягъэцэкIэжьынрэ нэбгырэ ­ми­ным ехъу зыдэс псэупIэхэм язэтегъэпсыхьанрэ афэIорышIэрэ про­граммэхэм япхырыщын 2019-рэ илъэсми лъагъэкIотэщт.

Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм къахэщыгъ

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм щеджэрэ Алина Яроваяр «Урысыем италант ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум илауреат хъугъэ. Едзыгъоу «живопись» зыфиIорэмкIэ текIоныгъэр ащ къыдихыгъ. СурэтшIыныр зикIэсэ пшъэшъэ нэгушIор «Адыгэ макъэм» иредакцие ихьакIагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм къахэщыгъ

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм щеджэрэ Алина Яроваяр «Урысыем италант ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум илауреат хъугъэ. Едзыгъоу «живопись» зыфиIорэмкIэ текIоныгъэр ащ къыдихыгъ. СурэтшIыныр зикIэсэ пшъэшъэ нэгушIор «Адыгэ макъэм» иредакцие ихьакIагъ.

Нахьыбэу къафатIупщыщт

Къихьащт илъэсым ибюджет республикэм ипащэхэм агъэнафэу, депутатхэм ар аштэ зэхъум къыхагъэщыгъэр социальнэ лъэныкъом ар нахь фэгъэзагъэу зэрэщытыщтыр ары.

Нахьыбэу къафатIупщыщт

Къихьащт илъэсым ибюджет республикэм ипащэхэм агъэнафэу, депутатхэм ар аштэ зэхъум къыхагъэщыгъэр социальнэ лъэныкъом ар нахь фэгъэзагъэу зэрэщытыщтыр ары.

ЦIыфитIу – зы гъашIэ

Бастэ зэшъхьэгъусэхэу Батмызэрэ Дэхэ­нэфрэ Мыекъуапэ зыщыпсэухэрэр бэшIагъэ. ХыIушъо Шапсыгъэм къыщыхъугъэх, ныбжьыкIэхэу унагъо ашIагъ, ягушIуагъуи ягукIаий зэдагощыхэзэ ягъэшIэ гъогу къакIугъ. Ар гъогу кIэкуагъэп, Батмызэрэ Дэхэнэфрэ зы­зэгъусэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм фэшI бэмышIэу «дышъэ» джэгу афашIыгъ.

ЦIыфитIу – зы гъашIэ

Бастэ зэшъхьэгъусэхэу Батмызэрэ Дэхэ­нэфрэ Мыекъуапэ зыщыпсэухэрэр бэшIагъэ. ХыIушъо Шапсыгъэм къыщыхъугъэх, ныбжьыкIэхэу унагъо ашIагъ, ягушIуагъуи ягукIаий зэдагощыхэзэ ягъэшIэ гъогу къакIугъ. Ар гъогу кIэкуагъэп, Батмызэрэ Дэхэнэфрэ зы­зэгъусэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм фэшI бэмышIэу «дышъэ» джэгу афашIыгъ.

Непэ имэфэкI

Урысыем самбэ бэнакIэм щыфагъасэхэу заублагъэр илъэс 80 мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ­хэр Адыгэ Республикэм непэ щыкIощтых.

Непэ имэфэкI

Урысыем самбэ бэнакIэм щыфагъасэхэу заублагъэр илъэс 80 мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ­хэр Адыгэ Республикэм непэ щыкIощтых.

Ятфэнэрэу къыхьыгъ

Ушу саньдамкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр, хэгъэгум иныбжьы­кIэ­хэм язэнэкъокъу Москва щыкIуагъэх. Адыгеим испортсменхэм ахэм медали 3 къащахьыгъ.

Ятфэнэрэу къыхьыгъ

Ушу саньдамкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр, хэгъэгум иныбжьы­кIэ­хэм язэнэкъокъу Москва щыкIуагъэх. Адыгеим испортсменхэм ахэм медали 3 къащахьыгъ.

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щы­Iа­гъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щы­Iа­гъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Журналистым идунай ыхъожьыгъ

ШэкIогъум и 12-м илъэс67-рэ ыныбжьэу Дагъыстан, къалэу Махачкала, идунай щи­хъожьыгъ журналистэу, культурологэу, Урысыем ижурна­листхэм я Союз этноконфес­сиональнэ ушэтынхэмкIэ Гупчэу щызэхащагъэм ипащэу Кусэ-Цухъо Сулиет.

Журналистым идунай ыхъожьыгъ

ШэкIогъум и 12-м илъэс67-рэ ыныбжьэу Дагъыстан, къалэу Махачкала, идунай щи­хъожьыгъ журналистэу, культурологэу, Урысыем ижурна­листхэм я Союз этноконфес­сиональнэ ушэтынхэмкIэ Гупчэу щызэхащагъэм ипащэу Кусэ-Цухъо Сулиет.

ЫпкIэ хэмылъэу прививкэ къышъуфашIыщт

Адыгэ Республикэм щыпсэу­хэрэм гриппыр къямыутэлIэным фэшI ыпкIэ хэмылъэу прививкэ къафашIыщт. Ащ пае бэрэскэ­жъыем къыщегъэжьагъэу бэрэскэшхом нэс врачхэм ябригадэ дежурствэр ыхьыщт.

ЫпкIэ хэмылъэу прививкэ къышъуфашIыщт

Адыгэ Республикэм щыпсэу­хэрэм гриппыр къямыутэлIэным фэшI ыпкIэ хэмылъэу прививкэ къафашIыщт. Ащ пае бэрэскэ­жъыем къыщегъэжьагъэу бэрэскэшхом нэс врачхэм ябригадэ дежурствэр ыхьыщт.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъа? Зыкъытфэжъугъаз!

2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 20-м Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июрист­хэм я Ассоциацие» ыпкIэ зы­хэмылъ юридическэ IэпыIэгъум и Мафэ зэрэ Урысыеу щызэхищэщт.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъа? Зыкъытфэжъугъаз!

2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 20-м Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июрист­хэм я Ассоциацие» ыпкIэ зы­хэмылъ юридическэ IэпыIэгъум и Мафэ зэрэ Урысыеу щызэхищэщт.

Анахьэу зыщыхэукъохэрэ гъэцэкIэнхэр

Илъэс къэс зэтыгъоу атырэ экзаменхэр заухыхэкIэ, кIэуххэр зэфахьысыжьых. Бгъу пстэумкIи экспертхэр къе­кIуалIэ­хэзэ, Iофыр зэхафы, кIэлэегъаджэхэм нахь анаIэ зытетынхэ фэе лъэныкъохэр агъэнафэх.

Анахьэу зыщыхэукъохэрэ гъэцэкIэнхэр

Илъэс къэс зэтыгъоу атырэ экзаменхэр заухыхэкIэ, кIэуххэр зэфахьысыжьых. Бгъу пстэумкIи экспертхэр къе­кIуалIэ­хэзэ, Iофыр зэхафы, кIэлэегъаджэхэм нахь анаIэ зытетынхэ фэе лъэныкъохэр агъэнафэх.

Къушъхьэ туризмэмкIэ гупчэ тиIэщт

ПсэупIэу Каменномостскэм къушъхьэ зекIонымкIэ гупчэ щызэхащэ зэрашIоигъор ащ иадминистрацие ипащэу Владимир Петровым къыIуагъ.

Къушъхьэ туризмэмкIэ гупчэ тиIэщт

ПсэупIэу Каменномостскэм къушъхьэ зекIонымкIэ гупчэ щызэхащэ зэрашIоигъор ащ иадминистрацие ипащэу Владимир Петровым къыIуагъ.

«Русское лото», миллионхэр…

Къэралыгъо лоторееу «Русское лото» зыфиIорэр джэгукIэ анахьыжъхэм ыкIи цIыфхэм шIу алъэгъухэрэм ащыщ. Лоторейхэр зыщэфыгъэхэу ахъщэ къэзыхьынэу гугъэхэрэр тхьаумафэ къэс телеканалэу НТВ-м кIэрэтIысхьэх, яунэхэм зэрарысхэу джэгуныр зэрэрекIокIырэр алъэгъу.

«Русское лото», миллионхэр…

Къэралыгъо лоторееу «Русское лото» зыфиIорэр джэгукIэ анахьыжъхэм ыкIи цIыфхэм шIу алъэгъухэрэм ащыщ. Лоторейхэр зыщэфыгъэхэу ахъщэ къэзыхьынэу гугъэхэрэр тхьаумафэ къэс телеканалэу НТВ-м кIэрэтIысхьэх, яунэхэм зэрарысхэу джэгуныр зэрэрекIокIырэр алъэгъу.

Къэлэ прокуратурэм къеты

Ешъуагъэу аварие ышIыгъ Илъэс 21-рэ зыныбжь къэлэдэсым ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым епхыгъэу Мыекъуапэ ипрокуратурэ гъэмысэн унашъо ышIыгъ.

Къэлэ прокуратурэм къеты

Ешъуагъэу аварие ышIыгъ Илъэс 21-рэ зыныбжь къэлэдэсым ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым епхыгъэу Мыекъуапэ ипрокуратурэ гъэмысэн унашъо ышIыгъ.

Адыгэхэм ясэмэркъэу къашъохэр

Лъэпсэшхо зиIэ адыгэхэм якультурэ бай уетIэ зэпытыгъэкIи умыухынэу шIэныгъабэ щызэтегъэщагъ. Лъэпкъым идунэететыкIагъэр итарихъ, ыбзэ, ишэн-хабзэхэм, изекIокIэ-шIыкIэхэм, иорэдхэм, икъашъохэм къащыIотагъ. ЛъэныкъуабэкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэрэ шIэныгъэлэжьхэм чэщи мафи ямыIэу мыхэмкIэ Iофыгъохэр зэшIуахых – мэугъуаех, зэрагъашIэ, зэхафы, гупшысэ зэфэхьысыжьхэр ашIых, тхыгъэ зэфэшъхьафхэр, тхылъхэр

Адыгэхэм ясэмэркъэу къашъохэр

Лъэпсэшхо зиIэ адыгэхэм якультурэ бай уетIэ зэпытыгъэкIи умыухынэу шIэныгъабэ щызэтегъэщагъ. Лъэпкъым идунэететыкIагъэр итарихъ, ыбзэ, ишэн-хабзэхэм, изекIокIэ-шIыкIэхэм, иорэдхэм, икъашъохэм къащыIотагъ. ЛъэныкъуабэкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэрэ шIэныгъэлэжьхэм чэщи мафи ямыIэу мыхэмкIэ Iофыгъохэр зэшIуахых – мэугъуаех, зэрагъашIэ, зэхафы, гупшысэ зэфэхьысыжьхэр ашIых, тхыгъэ зэфэшъхьафхэр, тхылъхэр

IофшIэгъэ дэгъу

IофшIэгъэ зэтегъэпсыхьэгъэ дэгъу Налщык щыпсэухэрэ Котляров зэшъхьэгъусэхэу Мариерэ Викторрэ ятхылъ тедзапIэ къыщыдэкIыгъ. Ар зигупшысэ къыхьыгъэр Иуаныкъо (Докъщыкъо) Мадинэ ары. «Адыгэ идэ» цIэу зыфишIыгъэр адыгэхэм ялъэпкъ IэшIагъэу, дышъэидэр бзылъфыгъэ Iапэхэм зэрагъэчъыщтыгъэм фэгъэхьыгъ. Мадинэ илъэсипшI пчъагъэм мыщ Iоф дишIагъ ыкIи творческэ лIыхъужъныгъэ

IофшIэгъэ дэгъу

IофшIэгъэ зэтегъэпсыхьэгъэ дэгъу Налщык щыпсэухэрэ Котляров зэшъхьэгъусэхэу Мариерэ Викторрэ ятхылъ тедзапIэ къыщыдэкIыгъ. Ар зигупшысэ къыхьыгъэр Иуаныкъо (Докъщыкъо) Мадинэ ары. «Адыгэ идэ» цIэу зыфишIыгъэр адыгэхэм ялъэпкъ IэшIагъэу, дышъэидэр бзылъфыгъэ Iапэхэм зэрагъэчъыщтыгъэм фэгъэхьыгъ. Мадинэ илъэсипшI пчъагъэм мыщ Iоф дишIагъ ыкIи творческэ лIыхъужъныгъэ

«Звонницэр» Москва щэжъынчы

Мыекъуапэ итворческэ купышхоу «Звонницэр» Москва кIоным ыпэкIэ Дмитрий Гордиенкэм, кIэлэ­еджакIохэм таIукIагъ. Искусствэмрэ щыIэныгъэмрэ язэпхыныгъэхэм тизэдэгущыIэгъу къащедгъэжьагъ.

«Звонницэр» Москва щэжъынчы

Мыекъуапэ итворческэ купышхоу «Звонницэр» Москва кIоным ыпэкIэ Дмитрий Гордиенкэм, кIэлэ­еджакIохэм таIукIагъ. Искусствэмрэ щыIэныгъэмрэ язэпхыныгъэхэм тизэдэгущыIэгъу къащедгъэжьагъ.

Студентхэм язэIукIэгъухэр

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ястудентхэм волейболымкIэ язэнэкъокъу Махачкала щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Студентхэм язэIукIэгъухэр

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ястудентхэм волейболымкIэ язэнэкъокъу Махачкала щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью