Район хьыкумым иунакIэ Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ

Район хьыкумым иадминистративнэ унакIэ тыгъуасэ Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Район хьыкумым иунакIэ Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ

Район хьыкумым иадминистративнэ унакIэ тыгъуасэ Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен имузей щыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым зэкIом, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, усакIоу Андырхъое Хъусен имемориальнэ музей щыIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен имузей щыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым зэкIом, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, усакIоу Андырхъое Хъусен имемориальнэ музей щыIагъ.

Игупшысэхэр шIэныгъэм икъэкIуапIэх

Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ сурэтышIэу, Урысые Федерацием исурэтышIхэм ыкIи иархитекторхэм ясоюзхэм ахэтэу Бырсыр Абдулахь иIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Игупшысэхэр шIэныгъэм икъэкIуапIэх

Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ сурэтышIэу, Урысые Федерацием исурэтышIхэм ыкIи иархитекторхэм ясоюзхэм ахэтэу Бырсыр Абдулахь иIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Къэзэкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

НыбжьыкIэхэм япIун, къэзэкъ культурэм ыкIи ишэн-зэхэтыкIэхэм якъэухъумэн, нэмыкI Iофыгъохэми щатегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Пшызэ къэзэкъыдзэм и Мыекъопэ отдел иатаманэу Александр Даниловым дыриIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъум.

Къэзэкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

НыбжьыкIэхэм япIун, къэзэкъ культурэм ыкIи ишэн-зэхэтыкIэхэм якъэухъумэн, нэмыкI Iофыгъохэми щатегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Пшызэ къэзэкъыдзэм и Мыекъопэ отдел иатаманэу Александр Даниловым дыриIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъум.

Гъэтэрэзыжьынхэм адырагъэштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм бюджет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэхэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет тыгъуасэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ.

Гъэтэрэзыжьынхэм адырагъэштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм бюджет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэхэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет тыгъуасэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ.

Iофыгъо шъхьаIэхэм атегущыIагъэх

Зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэIорышIэхэрэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ республикэ межведомственнэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ.

Iофыгъо шъхьаIэхэм атегущыIагъэх

Зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэIорышIэхэрэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ республикэ межведомственнэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ.

Зэнэкъокъу зэхащагъ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ 2017-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфэгъэшъошагъэмэ хъунэу къагъэлъэгъогъэ журналист IофшIагъэхэр Комиссием къырахьылIагъэх.

Зэнэкъокъу зэхащагъ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ 2017-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфэгъэшъошагъэмэ хъунэу къагъэлъэгъогъэ журналист IофшIагъэхэр Комиссием къырахьылIагъэх.

ТХЬАМАФЭМ ИХЪУГЪЭ-ШIАГЪЭХЭР

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, шэкIогъум и 6-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 55-рэ щызэрахьагъ.

ТХЬАМАФЭМ ИХЪУГЪЭ-ШIАГЪЭХЭР

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, шэкIогъум и 6-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 55-рэ щызэрахьагъ.

Хэгъэгум щытхъур къыфэзыхьыгъэхэр

Дунаим спорт бэнэнымкIэ изэнэкъокъу Шъачэ щыкIуагъ. Панкратионым хэхьэхэрэ едзыгъохэм спортсменхэр ахэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ялIыкIохэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу медальхэр къыдахыгъэх.

Хэгъэгум щытхъур къыфэзыхьыгъэхэр

Дунаим спорт бэнэнымкIэ изэнэкъокъу Шъачэ щыкIуагъ. Панкратионым хэхьэхэрэ едзыгъохэм спортсменхэр ахэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ялIыкIохэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу медальхэр къыдахыгъэх.

Илъэсыр имыкIызэ агъэкIэрэкIэщт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Зэзэгъыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу къыпэIулъ чIыпIэр зэрэзэтырагъэпсыхьэрэр ыуплъэкIугъ.

Илъэсыр имыкIызэ агъэкIэрэкIэщт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Зэзэгъыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу къыпэIулъ чIыпIэр зэрэзэтырагъэпсыхьэрэр ыуплъэкIугъ.

Къэралыгъо екIолIакIэ ищыкIагъ

Адыгабзэм изэгъэшIэнрэ игъэфедэнрэ афэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ республикэм и Правительствэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм икъулыкъушIэхэр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэкIэкIо куп хэтхэр, шIэныгъэлэжьхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Къэралыгъо екIолIакIэ ищыкIагъ

Адыгабзэм изэгъэшIэнрэ игъэфедэнрэ афэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ республикэм и Правительствэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм икъулыкъушIэхэр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэкIэкIо куп хэтхэр, шIэныгъэлэжьхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Урамыр шIыкIакIэкIэ агъэцэкIэжьыгъ

Республикэм икъэлэ гупчэ икартэ гъогу 74-рэ къыхеубытэ. Ахэм язытет игъорыгъоу зыпкъ рагъэуцо, зэряфэшъуашэм тетэу агъэкIэжьых.

Урамыр шIыкIакIэкIэ агъэцэкIэжьыгъ

Республикэм икъэлэ гупчэ икартэ гъогу 74-рэ къыхеубытэ. Ахэм язытет игъорыгъоу зыпкъ рагъэуцо, зэряфэшъуашэм тетэу агъэкIэжьых.

Зэнэкъокъур макIо

ЦIыфхэм яграждан Iофхэм язытет зыщатхырэ къулыкъур (ЗАГС-р) Урысыем зыщагъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу «ЗАГС-м АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ иотдел анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъур республикэм икъэлэ шъхьаIэ щэкIо.

Зэнэкъокъур макIо

ЦIыфхэм яграждан Iофхэм язытет зыщатхырэ къулыкъур (ЗАГС-р) Урысыем зыщагъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу «ЗАГС-м АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ иотдел анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъур республикэм икъэлэ шъхьаIэ щэкIо.

МФЦ-ми ащагъэцакIэх

Адыгеим щыпсэухэрэм ПенсиехэмкIэ фондым ифэIо-фашIэхэр ащ ичIыпIэ къутамэхэм ямызакъоу, МФЦ-м яуалIэхэми къафагъэцэкIэщтых. Ахэм непэ УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд икъэралыгъо фэIо-фэшIэ 11 ащызэшIуахы хъугъэ.

МФЦ-ми ащагъэцакIэх

Адыгеим щыпсэухэрэм ПенсиехэмкIэ фондым ифэIо-фашIэхэр ащ ичIыпIэ къутамэхэм ямызакъоу, МФЦ-м яуалIэхэми къафагъэцэкIэщтых. Ахэм непэ УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд икъэралыгъо фэIо-фэшIэ 11 ащызэшIуахы хъугъэ.

Атаманым дырагъэштагъ

Мыекъопэ къэзэкъ отделым иIофшIэн зэфэхьысыжь зыщыфашIырэ зэIукIэу илъэс къэс зэхащэрэр Адыгэ къэралыгъо университетым иактовэ зал шэкIогъум и 10-м щыкIуагъ. Район къэзэкъ обществи 8-мэ яхэдзэкIо лIыкIохэр ащ къыщызэхэхьагъэх.

Атаманым дырагъэштагъ

Мыекъопэ къэзэкъ отделым иIофшIэн зэфэхьысыжь зыщыфашIырэ зэIукIэу илъэс къэс зэхащэрэр Адыгэ къэралыгъо университетым иактовэ зал шэкIогъум и 10-м щыкIуагъ. Район къэзэкъ обществи 8-мэ яхэдзэкIо лIыкIохэр ащ къыщызэхэхьагъэх.

«ШIушIэ мэкIайхэр»

ЩапIэхэм ачIахьэу тыгъохэрэм япчъагъэ зэрэхэгъэгоу нахьыбэ щыхъугъэу агъэунэфыгъ. Ахэр зышхын ыкIи ар къызэрищэфын зимыIэ цIыфых.

«ШIушIэ мэкIайхэр»

ЩапIэхэм ачIахьэу тыгъохэрэм япчъагъэ зэрэхэгъэгоу нахьыбэ щыхъугъэу агъэунэфыгъ. Ахэр зышхын ыкIи ар къызэрищэфын зимыIэ цIыфых.

Илъэси 10 хъугъэ

Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм я Урысые конгресс зызэхащагъэр джырэблагъэ          илъэси 10 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ концертышхо Къэралыгъо гупчэ концертнэ залэу         «Россием» щыкIуагъ. А Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу «Гордость Кавказа» зыфиIорэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэхэм аратыжьыгъ.

Илъэси 10 хъугъэ

Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм я Урысые конгресс зызэхащагъэр джырэблагъэ          илъэси 10 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ концертышхо Къэралыгъо гупчэ концертнэ залэу         «Россием» щыкIуагъ. А Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу «Гордость Кавказа» зыфиIорэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэхэм аратыжьыгъ.

Къэгъэлъэгъонхэм якъызэIухын

Къэгъэлъэгъонхэр зыщызэхащэрэ Гупчэ залэу «Манеж» зыфиIорэм сурэттеххэм якъэгъэлъэгъон джырэблагъэ къыщызэIуахыгъ. «Главные кадры: ТАСС открывает фотоархивы» зэреджагъэхэр.

Къэгъэлъэгъонхэм якъызэIухын

Къэгъэлъэгъонхэр зыщызэхащэрэ Гупчэ залэу «Манеж» зыфиIорэм сурэттеххэм якъэгъэлъэгъон джырэблагъэ къыщызэIуахыгъ. «Главные кадры: ТАСС открывает фотоархивы» зэреджагъэхэр.

Зэхахьэм хэлэжьагъэх

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ къэралыгъо мэфэкI анахь ныбжьыкIэхэм ащыщ. 1612-рэ илъэсым хъугъэ-шIагъэу щыIагъэхэм апкъ къикIыкIэ ар агъэнэфагъэу, 2005-рэ илъэсым къыщыублагъ Урысыем зыщыхагъэунэфыкIырэр. Мы мэфэкIыр тихэгъэгу щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм языкIыныгъэрэ язэкъотныгъэрэ ятамыгъэу щыт.

Зэхахьэм хэлэжьагъэх

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ къэралыгъо мэфэкI анахь ныбжьыкIэхэм ащыщ. 1612-рэ илъэсым хъугъэ-шIагъэу щыIагъэхэм апкъ къикIыкIэ ар агъэнэфагъэу, 2005-рэ илъэсым къыщыублагъ Урысыем зыщыхагъэунэфыкIырэр. Мы мэфэкIыр тихэгъэгу щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм языкIыныгъэрэ язэкъотныгъэрэ ятамыгъэу щыт.

ГушIуагъор зэдагъэлъапIэ

Урысые къэралыгъо телерадиокомпанием и Къэбэртэе-Бэлъкъар къутамэ зызэхащагъэр, телевидениер илъэс 60, радиор — 90-рэ зэрэхъугъэхэр джырэблагъэ щыхагъэунэфыкIыгъ ШэуджэнцIыкIу Алый ыцIэ зыхьырэ къэралыгъо драмтеатрэм.

ГушIуагъор зэдагъэлъапIэ

Урысые къэралыгъо телерадиокомпанием и Къэбэртэе-Бэлъкъар къутамэ зызэхащагъэр, телевидениер илъэс 60, радиор — 90-рэ зэрэхъугъэхэр джырэблагъэ щыхагъэунэфыкIыгъ ШэуджэнцIыкIу Алый ыцIэ зыхьырэ къэралыгъо драмтеатрэм.

Урышымрэ Мафэмрэ тын лъапIэхэр къахьыгъэх

Москва дэт спорткомплексэу «ЦСКА-м» Нусуев Шевалье ишIэжь фэгъэхьыгъэу мэфитIо шъхьафит бэнэнымкIэ Дунэе зэнэкъокъу щыкIуагъ.

Урышымрэ Мафэмрэ тын лъапIэхэр къахьыгъэх

Москва дэт спорткомплексэу «ЦСКА-м» Нусуев Шевалье ишIэжь фэгъэхьыгъэу мэфитIо шъхьафит бэнэнымкIэ Дунэе зэнэкъокъу щыкIуагъ.

Джэныкъо машIу

Бэгъ Нурбый къызыхъугъэр илъэс 80 мэхъу ЗэлъашIэрэ усэкIо гъэшIэгъонэу Бэгъ Нурбый Нухьэ ыкъор псаоу щыIагъэмэ, ыныбжь илъэс 80 хъущтыгъэ. Пасэу дунаим ехыжьыгъэми, мары илъэс 23-рэ хъугъэу къытхэтыжьэп, тщызымыгъэгъупшэн гушъхьэ-лэжьыгъэ бай къытфыщинагъ. Адыгэ гупшысэм, псалъэм зафикъудыизэ, пшысэжъхэр, тхыдэжъхэр, орэдыжъхэр, нэмыкIэу лъэпкъым

Джэныкъо машIу

Бэгъ Нурбый къызыхъугъэр илъэс 80 мэхъу ЗэлъашIэрэ усэкIо гъэшIэгъонэу Бэгъ Нурбый Нухьэ ыкъор псаоу щыIагъэмэ, ыныбжь илъэс 80 хъущтыгъэ. Пасэу дунаим ехыжьыгъэми, мары илъэс 23-рэ хъугъэу къытхэтыжьэп, тщызымыгъэгъупшэн гушъхьэ-лэжьыгъэ бай къытфыщинагъ. Адыгэ гупшысэм, псалъэм зафикъудыизэ, пшысэжъхэр, тхыдэжъхэр, орэдыжъхэр, нэмыкIэу лъэпкъым

ИIофшIакIэкIэ сыдигъуи къахэщыгъ

Непэ тигъэзетеджэхэр нэIуасэ зыфэтшIыхэмэ тшIоигъор зыщыпсэурэ Адыгэкъалэ, илъэс пчъагъэрэ зыщылэжьэгъэ Теуцожь ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм ямызакъоу, Адыгеими, тигъунэгъу крайми ячIыпIабэхэм ащызэлъашIэрэ ПчыхьалIыкъо Байзэт. Бэ зылъэгъугъэу, зыпэкIэкIыгъэу, узыгъэдэIон зылъэкIыщт цIыф губзыгъэу ар щыт.

ИIофшIакIэкIэ сыдигъуи къахэщыгъ

Непэ тигъэзетеджэхэр нэIуасэ зыфэтшIыхэмэ тшIоигъор зыщыпсэурэ Адыгэкъалэ, илъэс пчъагъэрэ зыщылэжьэгъэ Теуцожь ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм ямызакъоу, Адыгеими, тигъунэгъу крайми ячIыпIабэхэм ащызэлъашIэрэ ПчыхьалIыкъо Байзэт. Бэ зылъэгъугъэу, зыпэкIэкIыгъэу, узыгъэдэIон зылъэкIыщт цIыф губзыгъэу ар щыт.

Хэкужъым лъэмыджыр щагъэпытэ

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ щытым щыкIогъэ зэхахьэр шIукIэ гум къинэжьыщт. Дунэе инвестиционнэ форумэу Мыекъуапэ щызэхащагъэм хэлэжьагъэхэр Iофтхьабзэм къырагъэблагъэхи, упчIэжьэгъу зэфэхъугъэх.

Хэкужъым лъэмыджыр щагъэпытэ

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ щытым щыкIогъэ зэхахьэр шIукIэ гум къинэжьыщт. Дунэе инвестиционнэ форумэу Мыекъуапэ щызэхащагъэм хэлэжьагъэхэр Iофтхьабзэм къырагъэблагъэхи, упчIэжьэгъу зэфэхъугъэх.

«Налмэсыр» Белоруссием щыI

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» тыгъуасэ Белоруссием кIуагъэ. Искусствэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщт.

«Налмэсыр» Белоруссием щыI

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» тыгъуасэ Белоруссием кIуагъэ. Искусствэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщт.