ЯIофшIэнкIэ, ягъэхъагъэхэмкIэ къалэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфа­гъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатрэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи ЯIофшIэнкIэ, ягъэхъагъэхэмкIэ къалэжьыгъ отключены

ЯIофшIэнкIэ, ягъэхъагъэхэмкIэ къалэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфа­гъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатрэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи ЯIофшIэнкIэ, ягъэхъагъэхэмкIэ къалэжьыгъ отключены

Адыгеим и ЛIышъхьэ Азербайджан ителевидение ижурналистхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъур

Тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ правительствэм и Унэ щыригъэблэгъагъэх Азербайджан ителевидение ижурналистхэр ыкIи Урысые об­щественнэ организациеу «Всероссийский азербай­джанский конгресс» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ итхьаматэу Габил Ризаевымрэ ащ игуа­дзэу Бахруз Абасовымрэ.

/ Комментарии к записи Адыгеим и ЛIышъхьэ Азербайджан ителевидение ижурналистхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъур отключены

Адыгеим и ЛIышъхьэ Азербайджан ителевидение ижурналистхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъур

Тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ правительствэм и Унэ щыригъэблэгъагъэх Азербайджан ителевидение ижурналистхэр ыкIи Урысые об­щественнэ организациеу «Всероссийский азербай­джанский конгресс» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ итхьаматэу Габил Ризаевымрэ ащ игуа­дзэу Бахруз Абасовымрэ.

/ Комментарии к записи Адыгеим и ЛIышъхьэ Азербайджан ителевидение ижурналистхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъур отключены

СатыумкIэ Евразийскэ Союзым Адыгеим Iоф къыдишIэ шIоигъу

Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат сатыумкIэ Евразийскэ ­Союзым (ЕАДС) илIыкIоу Хъопсэрыкъо Мадина бэмы­шIэу зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи СатыумкIэ Евразийскэ Союзым Адыгеим Iоф къыдишIэ шIоигъу отключены

СатыумкIэ Евразийскэ Союзым Адыгеим Iоф къыдишIэ шIоигъу

Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат сатыумкIэ Евразийскэ ­Союзым (ЕАДС) илIыкIоу Хъопсэрыкъо Мадина бэмы­шIэу зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи СатыумкIэ Евразийскэ Союзым Адыгеим Iоф къыдишIэ шIоигъу отключены

Лъэса е машина узэрэзекIощтыр?

Тигъогухэм тхьамыкIагъоу атехъухьэхэрэм япчъагъэ лъэшэу зэрэхахъорэм, ахэм цIыфыбэ зэрахэкIуадэрэм къэралыгъо пащэхэри, обществэри егъэгумэкIых, хэкIыпIэ зэфэшъхьафхэм яусэх.

/ Комментарии к записи Лъэса е машина узэрэзекIощтыр? отключены

Лъэса е машина узэрэзекIощтыр?

Тигъогухэм тхьамыкIагъоу атехъухьэхэрэм япчъагъэ лъэшэу зэрэхахъорэм, ахэм цIыфыбэ зэрахэкIуадэрэм къэралыгъо пащэхэри, обществэри егъэгумэкIых, хэкIыпIэ зэфэшъхьафхэм яусэх.

/ Комментарии к записи Лъэса е машина узэрэзекIощтыр? отключены

ЩыIэныгъэм икупкI къагъэлъагъо

Сурэтыр тарихъым иIотакIу. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ зэхищэ­гъэ къэгъэлъэгъоным искусствэм пылъхэм осэ ин фашIы.

/ Комментарии к записи ЩыIэныгъэм икупкI къагъэлъагъо отключены

ЩыIэныгъэм икупкI къагъэлъагъо

Сурэтыр тарихъым иIотакIу. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ зэхищэ­гъэ къэгъэлъэгъоным искусствэм пылъхэм осэ ин фашIы.

/ Комментарии к записи ЩыIэныгъэм икупкI къагъэлъагъо отключены

Апэрэ ешIэгъухэр

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъур ­ыублагъ.

/ Комментарии к записи Апэрэ ешIэгъухэр отключены

Апэрэ ешIэгъухэр

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъур ­ыублагъ.

/ Комментарии к записи Апэрэ ешIэгъухэр отключены

ЗыIэкIахьэхэрэм ахэхъуагъ

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан пшъэрылъэу иIэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи акционер обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм ягенеральнэ пащэу Арэщы­къо Руслъан ригъэблэгъагъ.

/ Комментарии к записи ЗыIэкIахьэхэрэм ахэхъуагъ отключены

ЗыIэкIахьэхэрэм ахэхъуагъ

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан пшъэрылъэу иIэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи акционер обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм ягенеральнэ пащэу Арэщы­къо Руслъан ригъэблэгъагъ.

/ Комментарии к записи ЗыIэкIахьэхэрэм ахэхъуагъ отключены

ШэпхъакIэхэм атетэу

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр алъызыгъэIэсырэ организациемрэ цIыфхэмрэ азыфагу зэгурымыIо­ны­гъэу къитэджагъэм ыпкъ къикIэу республикэм ипсэупIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ цIыфыбэ Мыекъуапэ къызэрэщызэрэугъоигъагъэм ехьы­лIэгъэ къэбар джырэблагъэ зэхэтхыгъ.

/ Комментарии к записи ШэпхъакIэхэм атетэу отключены

ШэпхъакIэхэм атетэу

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр алъызыгъэIэсырэ организациемрэ цIыфхэмрэ азыфагу зэгурымыIо­ны­гъэу къитэджагъэм ыпкъ къикIэу республикэм ипсэупIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ цIыфыбэ Мыекъуапэ къызэрэщызэрэугъоигъагъэм ехьы­лIэгъэ къэбар джырэблагъэ зэхэтхыгъ.

/ Комментарии к записи ШэпхъакIэхэм атетэу отключены

Мэфэхьаблэ къоджэ мафэ тфэхъущт

Мэфэхьаблэ тыгъуасэ щыкIогъэ зэIукIэр бэрэ тыгу къэкIы­жьыщт.

/ Комментарии к записи Мэфэхьаблэ къоджэ мафэ тфэхъущт отключены

Мэфэхьаблэ къоджэ мафэ тфэхъущт

Мэфэхьаблэ тыгъуасэ щыкIогъэ зэIукIэр бэрэ тыгу къэкIы­жьыщт.

/ Комментарии к записи Мэфэхьаблэ къоджэ мафэ тфэхъущт отключены

Зигъо Iофыгъохэр

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ­иструктурнэ подразделениехэм япащэхэм бэмы­шIэу щадыряIэгъэ зэIукIэгъур Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Наталья Широковам зэрищагъ.

/ Комментарии к записи Зигъо Iофыгъохэр отключены

Зигъо Iофыгъохэр

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ­иструктурнэ подразделениехэм япащэхэм бэмы­шIэу щадыряIэгъэ зэIукIэгъур Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Наталья Широковам зэрищагъ.

/ Комментарии к записи Зигъо Iофыгъохэр отключены

ТагъэгушIуагъ, тагъэгушхуагъ

БэмышIэу тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIыгъ нэжъ-Iужъым и Мафэ. Заом, IофшIэным яветеранхэр а мафэм агъэгушIуагъэх, гущыIэ фабэхэр афаIуагъ.

/ Комментарии к записи ТагъэгушIуагъ, тагъэгушхуагъ отключены

ТагъэгушIуагъ, тагъэгушхуагъ

БэмышIэу тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIыгъ нэжъ-Iужъым и Мафэ. Заом, IофшIэным яветеранхэр а мафэм агъэгушIуагъэх, гущыIэ фабэхэр афаIуагъ.

/ Комментарии к записи ТагъэгушIуагъ, тагъэгушхуагъ отключены

Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, чъэпыогъум и 10-м къыщегъэ-жьагъэу и 16-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 68-рэ щызэрахьагъ.

/ Комментарии к записи Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр отключены

Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, чъэпыогъум и 10-м къыщегъэ-жьагъэу и 16-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 68-рэ щызэрахьагъ.

/ Комментарии к записи Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр отключены

Адыгабзэр IорыIуатэм иIункIыбз

Зым зыр къыгъэнафэу адыгабзэмрэ IорыIуатэмрэ зэрэзэпхыгъэм зыми щэч хилъхьэрэп: IорыIуатэр бзэм къырехьакIы, зэрегъэзафэ, егъэбзэрабзэ.

/ Комментарии к записи Адыгабзэр IорыIуатэм иIункIыбз отключены

Адыгабзэр IорыIуатэм иIункIыбз

Зым зыр къыгъэнафэу адыгабзэмрэ IорыIуатэмрэ зэрэзэпхыгъэм зыми щэч хилъхьэрэп: IорыIуатэр бзэм къырехьакIы, зэрегъэзафэ, егъэбзэрабзэ.

/ Комментарии к записи Адыгабзэр IорыIуатэм иIункIыбз отключены

Адыгэ поэзием иапэрэ лъэпсэхэщ

Кавказым щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм анахьыжъхэу адыгэхэр алъытэхэу, лъэпкъ фольклор кIэн бай тиIэми, тимытхыгъэ адыгэ литературэ зыщыIэр илъэс 80-м тIэкIу ехъугъ ныIэп, ар мымакIэми, ныбжьышхоп.

/ Комментарии к записи Адыгэ поэзием иапэрэ лъэпсэхэщ отключены

Адыгэ поэзием иапэрэ лъэпсэхэщ

Кавказым щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм анахьыжъхэу адыгэхэр алъытэхэу, лъэпкъ фольклор кIэн бай тиIэми, тимытхыгъэ адыгэ литературэ зыщыIэр илъэс 80-м тIэкIу ехъугъ ныIэп, ар мымакIэми, ныбжьышхоп.

/ Комментарии к записи Адыгэ поэзием иапэрэ лъэпсэхэщ отключены

Орэхъу дунаир нахь нэф, нахь хьалэл

СурэтышIэу ТIэхъу Заирэ чы­лэу Хьаджыкъо щыщ, творческэ IофшIагъэхэр иIэх, Краснодар краим ыкIи Урысыем щытхъу тхылъхэр къащихьыгъэх.

/ Комментарии к записи Орэхъу дунаир нахь нэф, нахь хьалэл отключены

Орэхъу дунаир нахь нэф, нахь хьалэл

СурэтышIэу ТIэхъу Заирэ чы­лэу Хьаджыкъо щыщ, творческэ IофшIагъэхэр иIэх, Краснодар краим ыкIи Урысыем щытхъу тхылъхэр къащихьыгъэх.

/ Комментарии к записи Орэхъу дунаир нахь нэф, нахь хьалэл отключены

Ари республикэ бюджетым къыхахы

Хьапсым къыдэкIыжьыгъэхэу, Адыгэ  Республикэм щыряIэ псэупIэхэм адэтхагъэхэм зэтыгъо социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэныр лъагъэкIуатэ.

/ Комментарии к записи Ари республикэ бюджетым къыхахы отключены

Ари республикэ бюджетым къыхахы

Хьапсым къыдэкIыжьыгъэхэу, Адыгэ  Республикэм щыряIэ псэупIэхэм адэтхагъэхэм зэтыгъо социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэныр лъагъэкIуатэ.

/ Комментарии к записи Ари республикэ бюджетым къыхахы отключены

«Ислъамыер» жъуагъоу къытфэнэфы

Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэу культурэм иIофышIэхэм зэхаща­гъэр макIэп.

/ Комментарии к записи «Ислъамыер» жъуагъоу къытфэнэфы отключены

«Ислъамыер» жъуагъоу къытфэнэфы

Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэу культурэм иIофышIэхэм зэхаща­гъэр макIэп.

/ Комментарии к записи «Ислъамыер» жъуагъоу къытфэнэфы отключены

При поддержке «Ростелекома» в Краснодаре стартовал новый сезон игры «Ворошиловский стрелок»

При поддержке «Ростелекома» в Краснодаре стартовал новый сезон «Интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок». Командам, вошедшим в тройку лидеров, были вручены призы от телеком-оператора. Организатором мероприятия выступил молодежный проект «Игры разума».

/ Комментарии к записи При поддержке «Ростелекома» в Краснодаре стартовал новый сезон игры «Ворошиловский стрелок» отключены

При поддержке «Ростелекома» в Краснодаре стартовал новый сезон игры «Ворошиловский стрелок»

При поддержке «Ростелекома» в Краснодаре стартовал новый сезон «Интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок». Командам, вошедшим в тройку лидеров, были вручены призы от телеком-оператора. Организатором мероприятия выступил молодежный проект «Игры разума».

/ Комментарии к записи При поддержке «Ростелекома» в Краснодаре стартовал новый сезон игры «Ворошиловский стрелок» отключены

ИIофшIэн осэшIу фишIыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Джэджэ районым Iоф щызышIэрэ мэкъумэщ хъызмэтшIапIэу «Радуга» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ. Ащ игъусагъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие ипащэу Виктор Пуклич, нэмыкIхэри.

/ Комментарии к записи ИIофшIэн осэшIу фишIыгъ отключены

ИIофшIэн осэшIу фишIыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Джэджэ районым Iоф щызышIэрэ мэкъумэщ хъызмэтшIапIэу «Радуга» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ. Ащ игъусагъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие ипащэу Виктор Пуклич, нэмыкIхэри.

/ Комментарии к записи ИIофшIэн осэшIу фишIыгъ отключены

Пшъэрылъхэр къафишIыгъэх

Адыгеим ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэм якоординационнэ зэхэсыгъоу чъэпыогъум и 18-м щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэм.

/ Комментарии к записи Пшъэрылъхэр къафишIыгъэх отключены

Пшъэрылъхэр къафишIыгъэх

Адыгеим ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэм якоординационнэ зэхэсыгъоу чъэпыогъум и 18-м щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэм.

/ Комментарии к записи Пшъэрылъхэр къафишIыгъэх отключены

Тарихъыр зэрашIэрэр къэлъэгъощт

Патриотическэ пIуныгъэр нахь гъэлъэшыгъэным пае Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ и Общественнэ ныбжьыкIэ палатэ федеральнэ проектэу «Мафэ къэс Урысыем сырэгушхо!» зыфиIорэм Iоф дешIэ.

/ Комментарии к записи Тарихъыр зэрашIэрэр къэлъэгъощт отключены

Тарихъыр зэрашIэрэр къэлъэгъощт

Патриотическэ пIуныгъэр нахь гъэлъэшыгъэным пае Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ и Общественнэ ныбжьыкIэ палатэ федеральнэ проектэу «Мафэ къэс Урысыем сырэгушхо!» зыфиIорэм Iоф дешIэ.

/ Комментарии к записи Тарихъыр зэрашIэрэр къэлъэгъощт отключены

Апшъэрэ хьыкумыр сэкъатым гоуцуагъ

Сэкъатныгъэ зиIэ чернобыльцэм дэо тхылъэу къытыгъэм Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум дыригъэштагъ ыкIи къэралыгъом зэригъэгугъагъэм тетэу ифитыныгъэхэр зэтыригъэуцожьыгъэх.

/ Комментарии к записи Апшъэрэ хьыкумыр сэкъатым гоуцуагъ отключены

Апшъэрэ хьыкумыр сэкъатым гоуцуагъ

Сэкъатныгъэ зиIэ чернобыльцэм дэо тхылъэу къытыгъэм Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум дыригъэштагъ ыкIи къэралыгъом зэригъэгугъагъэм тетэу ифитыныгъэхэр зэтыригъэуцожьыгъэх.

/ Комментарии к записи Апшъэрэ хьыкумыр сэкъатым гоуцуагъ отключены

Патриотизмэм фапIух

Дагъыстан Республикэм и ЛIыкIоу Адыгеим щыIэ Чупан Асильдаровыр Къэралыгъо автоинспекторхэм ягъусэу Урысые Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Ар Урысыем и ЛIыхъужъэу Магомед Нурбагандовым ишIэжь фэгъэхьыгъ.

/ Комментарии к записи Патриотизмэм фапIух отключены

Патриотизмэм фапIух

Дагъыстан Республикэм и ЛIыкIоу Адыгеим щыIэ Чупан Асильдаровыр Къэралыгъо автоинспекторхэм ягъусэу Урысые Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Ар Урысыем и ЛIыхъужъэу Магомед Нурбагандовым ишIэжь фэгъэхьыгъ.

/ Комментарии к записи Патриотизмэм фапIух отключены

Шъхьэзэкъо предпринимательхэм апай

Iоф зышIэн зылъэкIыщтхэм янахьыбэр предприятие ыкIи организацие зэфэшъхьафхэм аIутых ыкIи лэжьапкIэу аратырэм тегъэпсыкIыгъэу IофшIапIэм страховой тынхэр фонд зэфэшъхьафхэм ахе-гъахьэх. Ау шъхьэзэкъо пред-принимательхэм страховой тынхэр зэратыхэрэр нэмыкI шъыпкъэу гъэпсыгъэ ыкIи ахэр зыфэдизыщтхэр федэу къаIэкIэ-хьагъэм елъытыгъ.

/ Комментарии к записи Шъхьэзэкъо предпринимательхэм апай отключены

Шъхьэзэкъо предпринимательхэм апай

Iоф зышIэн зылъэкIыщтхэм янахьыбэр предприятие ыкIи организацие зэфэшъхьафхэм аIутых ыкIи лэжьапкIэу аратырэм тегъэпсыкIыгъэу IофшIапIэм страховой тынхэр фонд зэфэшъхьафхэм ахе-гъахьэх. Ау шъхьэзэкъо пред-принимательхэм страховой тынхэр зэратыхэрэр нэмыкI шъыпкъэу гъэпсыгъэ ыкIи ахэр зыфэдизыщтхэр федэу къаIэкIэ-хьагъэм елъытыгъ.

/ Комментарии к записи Шъхьэзэкъо предпринимательхэм апай отключены

Нахь пасэу кIонхэ алъэкIыщт

Хэбзэгъэуцу-гъэм зэри-гъэнафэрэм тетэу кIэлабэ зиIэ ныхэм ныбжьым телъытэгъэ страховой пен-сие нахь па-сэу, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, аныбжь илъэс 50 зыхъукIэ афагъэуцун алъэкIыщт.

/ Комментарии к записи Нахь пасэу кIонхэ алъэкIыщт отключены

Нахь пасэу кIонхэ алъэкIыщт

Хэбзэгъэуцу-гъэм зэри-гъэнафэрэм тетэу кIэлабэ зиIэ ныхэм ныбжьым телъытэгъэ страховой пен-сие нахь па-сэу, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, аныбжь илъэс 50 зыхъукIэ афагъэуцун алъэкIыщт.

/ Комментарии к записи Нахь пасэу кIонхэ алъэкIыщт отключены