Ягъогу мэфэным фэшI

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм яавтопарк гъэкIэжьыгъэным къызэрэщыдэлъытагъэу, республикэм ирайонхэм автобус 11 къафащэфыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу аритыжьыгъэх.

Ягъогу мэфэным фэшI

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм яавтопарк гъэкIэжьыгъэным къызэрэщыдэлъытагъэу, республикэм ирайонхэм автобус 11 къафащэфыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу аритыжьыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

ЦIыфхэр егъэблэгъэгъэнхэмкIэ Урысые мэфэ зыкIым тегъэпсыхьагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэр ригъэблэгъагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

ЦIыфхэр егъэблэгъэгъэнхэмкIэ Урысые мэфэ зыкIым тегъэпсыхьагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэр ригъэблэгъагъэх.

ЩыкIагъэхэр щыIэх

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Комиссиеу АР-м щызэхэщагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

ЩыкIагъэхэр щыIэх

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Комиссиеу АР-м щызэхэщагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъагъ

Тыгъэгъазэм и 9-м Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъэ тест Урысыем щызэхащагъ. АдыгеимкIэ а Iофтхьабзэр сыхьатыр 11-м къыщегъэжьагъэу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъагъ

Тыгъэгъазэм и 9-м Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъэ тест Урысыем щызэхащагъ. АдыгеимкIэ а Iофтхьабзэр сыхьатыр 11-м къыщегъэжьагъэу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

ШIуагъэу иIэр нахьыб

Урысыем социальнэ страхованиемкIэ и Фонд ипилотнэ проектэу «Электронный листок нетрудоспособности» зыфиIорэм Адыгеир хэхьагъ.

ШIуагъэу иIэр нахьыб

Урысыем социальнэ страхованиемкIэ и Фонд ипилотнэ проектэу «Электронный листок нетрудоспособности» зыфиIорэм Адыгеир хэхьагъ.

Чэзыур бэкIэ нахь макIэ хъущт

Гушъхьэбаиныгъэ пстэуми язехьакIор унагъор ары. КIэлэцIыкIум ичIыгу, и Хэгъэгу итарихъ ыкIи икультурэ шIу ылъэгъухэу къэтэджыным унагъор икъежьапI, ылъапс.

Чэзыур бэкIэ нахь макIэ хъущт

Гушъхьэбаиныгъэ пстэуми язехьакIор унагъор ары. КIэлэцIыкIум ичIыгу, и Хэгъэгу итарихъ ыкIи икультурэ шIу ылъэгъухэу къэтэджыным унагъор икъежьапI, ылъапс.

ХьыкумышIхэм ямэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Теуцожь район хьыкумым районым имызакъоу, Адыгэкъалэ ипсэупIэхэри къегъэгъунэх. Джары ахэм яIофшIапIэ зыдэтыри, мэфэкIыр зыщыхагъэунэфыкIыгъэри.

ХьыкумышIхэм ямэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Теуцожь район хьыкумым районым имызакъоу, Адыгэкъалэ ипсэупIэхэри къегъэгъунэх. Джары ахэм яIофшIапIэ зыдэтыри, мэфэкIыр зыщыхагъэунэфыкIыгъэри.

ТищыкIэгъэ шъыпкъ

 «Этнографическэ туризмэр: непэ изытетрэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмрэ» — джа Iофыгъор ары Адыгэ Республикэм гуманитар ушэтынхэмкIэ иинститут зэхищэгъэгъэ «Iэнэ хъураем» зыщытегущыIагъэхэр. Туризмэ хъызмэтым хэщагъэу Iоф зышIэрэ пстэури мыщ къырагъэблэгъагъэх, шъхьэихыгъэу зэдэгущыIагъэх, этнотуризмэр республикэм щызэхэщэгъэнымкIэ амалэу ыкIи еплъыкIэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

ТищыкIэгъэ шъыпкъ

 «Этнографическэ туризмэр: непэ изытетрэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмрэ» — джа Iофыгъор ары Адыгэ Республикэм гуманитар ушэтынхэмкIэ иинститут зэхищэгъэгъэ «Iэнэ хъураем» зыщытегущыIагъэхэр. Туризмэ хъызмэтым хэщагъэу Iоф зышIэрэ пстэури мыщ къырагъэблэгъагъэх, шъхьэихыгъэу зэдэгущыIагъэх, этнотуризмэр республикэм щызэхэщэгъэнымкIэ амалэу ыкIи еплъыкIэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

Пэнэшъу Хьилим тырэгушхо

Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэу АдыгеякIэм зеушъомбгъу. Сатыум, спортым, нэмыкIхэм япхыгъэ псэуалъэхэр къыщызэIуахых, щыпсэухэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу хэхъо. ЕджапIэм нэбгырэ 300 фэдиз щеджэ.

Пэнэшъу Хьилим тырэгушхо

Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэу АдыгеякIэм зеушъомбгъу. Сатыум, спортым, нэмыкIхэм япхыгъэ псэуалъэхэр къыщызэIуахых, щыпсэухэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу хэхъо. ЕджапIэм нэбгырэ 300 фэдиз щеджэ.

ШIулъэгъу шъэфыр къэшIэгъошIоп

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм мы мазэм спектаклэ гъэшIэгъонхэр къыгъэлъэгъуагъэх. Зэхахьэхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

ШIулъэгъу шъэфыр къэшIэгъошIоп

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм мы мазэм спектаклэ гъэшIэгъонхэр къыгъэлъэгъуагъэх. Зэхахьэхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Рэмэзан илъэгъо-гъогу

Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ цIыф дэхабэ къыдэкIыгъ. Ахэр кIэлэегъаджэх, врачых, сурэтышIых, журналистых, псэолъэшIых, тхакIох, усакIох, лIыхъужъых, нэмыкIых. Мыхэм ащыщ композиторэу, дирижерэу, усакIоу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, лъэпкъ искусствэм лъэгъошIу пхырызыщыгъэу Сихъу Рэмэзан Хъанджэрые ыкъор.

Рэмэзан илъэгъо-гъогу

Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ цIыф дэхабэ къыдэкIыгъ. Ахэр кIэлэегъаджэх, врачых, сурэтышIых, журналистых, псэолъэшIых, тхакIох, усакIох, лIыхъужъых, нэмыкIых. Мыхэм ащыщ композиторэу, дирижерэу, усакIоу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, лъэпкъ искусствэм лъэгъошIу пхырызыщыгъэу Сихъу Рэмэзан Хъанджэрые ыкъор.

Сабыйхэр — тибаиныгъ

Непэ къэлэмыр къэсэзгъэштагъэр я 52-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Золотой ключик» зыфиIоу къалэу Мыекъуапэ дэтым щылажьэхэрэм яIофшIакI ары.

Сабыйхэр — тибаиныгъ

Непэ къэлэмыр къэсэзгъэштагъэр я 52-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Золотой ключик» зыфиIоу къалэу Мыекъуапэ дэтым щылажьэхэрэм яIофшIакI ары.

ЩыIэныгъэр ясурэтхэм якупкI

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Москва дэтым ифонд къыхахыгъэ пкъыгъохэр, сурэтышIэу Ольга Коноровам живописым ехьылIэгъэ IофшIагъэу иIэхэм ащыщхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ къыщагъэлъагъох.

ЩыIэныгъэр ясурэтхэм якупкI

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Москва дэтым ифонд къыхахыгъэ пкъыгъохэр, сурэтышIэу Ольга Коноровам живописым ехьылIэгъэ IофшIагъэу иIэхэм ащыщхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ къыщагъэлъагъох.

Анахь лъэшыр къахэщы

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэ команди 10 хэлажьэ. Тыгъэгъазэм и 10-м ехъулIэу зэкIэми ешIэгъу щырыщ яIагъ.

Анахь лъэшыр къахэщы

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэ команди 10 хэлажьэ. Тыгъэгъазэм и 10-м ехъулIэу зэкIэми ешIэгъу щырыщ яIагъ.

Норвегием дешIэщт

Урысыер — Къыблэ Кореер — 36:35. Тыгъэгъазэм и 11-м Германием щызэдешIагъэх.

Норвегием дешIэщт

Урысыер — Къыблэ Кореер — 36:35. Тыгъэгъазэм и 11-м Германием щызэдешIагъэх.

«Ростелеком» приглашает на «Робофест-Юг» в Краснодаре

«Ростелеком» приглашает всех, кто увлекается научно-техническим творчеством, на окружной робототехнический фестиваль «Робофест-Юг». Он проходит в Краснодаре 12 и 13 декабря с 10.00 до 18.00 в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

«Ростелеком» приглашает на «Робофест-Юг» в Краснодаре

«Ростелеком» приглашает всех, кто увлекается научно-техническим творчеством, на окружной робототехнический фестиваль «Робофест-Юг». Он проходит в Краснодаре 12 и 13 декабря с 10.00 до 18.00 в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

Тыгъэгъазэм и 12-р — Урысые Федерацием и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Тыгъэгъазэм и 12-р — Урысые Федерацием и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэкъалэ имэр ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтым нэIуасэ фишIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ иактив хэтхэр муниципальнэ образованием имэр ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтым нэIуасэ фишIыгъэх. Къалэм ипащэ иапэрэ гуадзэу, 2010-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ ипэщэгъэ ЛIыхэсэ Махьмуд ары а IэнатIэм Iуагъэхьагъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэкъалэ имэр ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтым нэIуасэ фишIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ иактив хэтхэр муниципальнэ образованием имэр ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтым нэIуасэ фишIыгъэх. Къалэм ипащэ иапэрэ гуадзэу, 2010-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ ипэщэгъэ ЛIыхэсэ Махьмуд ары а IэнатIэм Iуагъэхьагъэр.

ЛIыхэсэ Махьмуд Азмэт ыкъор

ЛIыхэсэ Махьмуд Азмэт ыкъор 1966-рэ илъэсым шышъхьэIум и 27-м къэхъугъ.

ЛIыхэсэ Махьмуд Азмэт ыкъор

ЛIыхэсэ Махьмуд Азмэт ыкъор 1966-рэ илъэсым шышъхьэIум и 27-м къэхъугъ.

ПсэупIэ сертификат 41-рэ аратыжьыщт

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ къулыкъухэм ыкIи ведомствэхэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

ПсэупIэ сертификат 41-рэ аратыжьыщт

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ къулыкъухэм ыкIи ведомствэхэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Джыри къэлъэпIагъэгохэп

Тыгъэгъэзэ мазэр къихьэу, ИлъэсыкIэ мэфэкIхэр къызыблагъэхэкIэ, гъомылапхъэхэм ауасэ дэкIоеныр хабзэ хъугъэ пIоми хэукъоныгъэ хъущтэп. Анахьэу къэлъапIэхэрэр мэфэкI Iанэм тырагъэуцохэрэ шхыныгъохэм ахалъхьэхэрэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, хэтэрыкIхэр, шъон пытэхэр ары.

Джыри къэлъэпIагъэгохэп

Тыгъэгъэзэ мазэр къихьэу, ИлъэсыкIэ мэфэкIхэр къызыблагъэхэкIэ, гъомылапхъэхэм ауасэ дэкIоеныр хабзэ хъугъэ пIоми хэукъоныгъэ хъущтэп. Анахьэу къэлъапIэхэрэр мэфэкI Iанэм тырагъэуцохэрэ шхыныгъохэм ахалъхьэхэрэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, хэтэрыкIхэр, шъон пытэхэр ары.

Ны мылъкум ипрограммэ лъагъэкIотагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр лъэпкъ стратегием игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ координационнэ советым изэхэсыгъо къыщыгущыIэзэ, тикъэралыгъо ис унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м щыублагъэу шIыкIакIэхэр гъэфедэгъэнхэ гухэлъ зэрэщыIэр къыIуагъ. Джащ фэдэу къэра-лыгъом ипащэ ны мылъкум фэ-гъэхьыгъэ программэр 2021-рэ

Ны мылъкум ипрограммэ лъагъэкIотагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр лъэпкъ стратегием игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ координационнэ советым изэхэсыгъо къыщыгущыIэзэ, тикъэралыгъо ис унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м щыублагъэу шIыкIакIэхэр гъэфедэгъэнхэ гухэлъ зэрэщыIэр къыIуагъ. Джащ фэдэу къэра-лыгъом ипащэ ны мылъкум фэ-гъэхьыгъэ программэр 2021-рэ

Тхьамафэм къыкIоцI…

А уахътэм Адыгеим игъогухэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр уцогъу мини 2,2-рэ щаукъуагъэхэу камерэхэм къагъэлъэгъуагъ.

Тхьамафэм къыкIоцI…

А уахътэм Адыгеим игъогухэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр уцогъу мини 2,2-рэ щаукъуагъэхэу камерэхэм къагъэлъэгъуагъ.

Бэ зэблэхъугъэ хъугъэр

ЩыIакIэри цIыфхэри зэблэхъугъэ хъугъэх. Ар сэ сизакъоп къэзыIощтыр, хэти зыщыгъуаз. Ау нахьышIумкIэ         е нахь дэимкIэ зэтэгъаза пIомэ, джэуапым узэшIуегъанэ. Шъыпкъэ, жъымрэ кIэмрэ сыдигъуи зэпыщытыныгъэ азыфагу илъ, ау ащ къикIырэп мытэрэзэу узекIоныр.

Бэ зэблэхъугъэ хъугъэр

ЩыIакIэри цIыфхэри зэблэхъугъэ хъугъэх. Ар сэ сизакъоп къэзыIощтыр, хэти зыщыгъуаз. Ау нахьышIумкIэ         е нахь дэимкIэ зэтэгъаза пIомэ, джэуапым узэшIуегъанэ. Шъыпкъэ, жъымрэ кIэмрэ сыдигъуи зэпыщытыныгъэ азыфагу илъ, ау ащ къикIырэп мытэрэзэу узекIоныр.

Испанием къыращыгъэхэ сурэт хьалэмэтхэр

УФ-м изаслуженнэ, КъБР-м инароднэ сурэтышIэу, ШIэныгъэхэмкIэ Дунэе Адыгэ Академием иакадемикэу, Испанием щыпсэурэ тичIыпIэгъу цIэрыIоу КIышъ Мухьэдин иIофшIагъэхэр къыщагъэлъагъох изобразительнэ искусствэхэмкIэ музеим. «Испанием къикIэу хэкум — Дэхагъэм и Гимн» зыцIэ къэгъэлъэгъоныр КъБР-р Урысыем зыгохьагъэр илъэс 460-рэ, ХудожествэхэмкIэ Урысые академиер илъэс 260-рэ

Испанием къыращыгъэхэ сурэт хьалэмэтхэр

УФ-м изаслуженнэ, КъБР-м инароднэ сурэтышIэу, ШIэныгъэхэмкIэ Дунэе Адыгэ Академием иакадемикэу, Испанием щыпсэурэ тичIыпIэгъу цIэрыIоу КIышъ Мухьэдин иIофшIагъэхэр къыщагъэлъагъох изобразительнэ искусствэхэмкIэ музеим. «Испанием къикIэу хэкум — Дэхагъэм и Гимн» зыцIэ къэгъэлъэгъоныр КъБР-р Урысыем зыгохьагъэр илъэс 460-рэ, ХудожествэхэмкIэ Урысые академиер илъэс 260-рэ