ШышъхьэIум и 21-р – Къурмэн мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Къурмэн мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

ШышъхьэIум и 21-р – Къурмэн мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Къурмэн мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

ШышъхьэIум и 22-р – Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо! Тикъэралыгъо итамыгъэ шъхьаIэхэм ащыщ быракъэу фыжь-шхъонтIэ-плъыжь шъолъырхэр зэрыкIорэм тихэгъэгу итарихъи, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэу ащ щыпсэухэрэм языкIыныгъи къегъэ­лъагъо.

ШышъхьэIум и 22-р – Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо! Тикъэралыгъо итамыгъэ шъхьаIэхэм ащыщ быракъэу фыжь-шхъонтIэ-плъыжь шъолъырхэр зэрыкIорэм тихэгъэгу итарихъи, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэу ащ щыпсэухэрэм языкIыныгъи къегъэ­лъагъо.

НыбжьыкIэхэм язекIо гъогу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэзэ, илъэситIу хъугъэу зэкIэлъыкIоу къушъхьэу Фыщт ылъапэ республикэм иныбжьыкIэхэу сэнаущ зыхэлъхэм яслет щызэхащэ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и УказкIэ волонтерым и Илъэсэу агъэнэфагъэм тегъэпсыхьагъэу а Iофтхьабзэр макIо.

НыбжьыкIэхэм язекIо гъогу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэзэ, илъэситIу хъугъэу зэкIэлъыкIоу къушъхьэу Фыщт ылъапэ республикэм иныбжьыкIэхэу сэнаущ зыхэлъхэм яслет щызэхащэ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и УказкIэ волонтерым и Илъэсэу агъэнэфагъэм тегъэпсыхьагъэу а Iофтхьабзэр макIо.

Адыгэ Республи­кэм ыкIи Пшызэ шъо­лъыр ащыпсэурэ быслъымэн­хэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъу­шIэу, гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ! Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи быслъымэн пстэуми Хьа­джэр къызыщаухрэ Къурмэн-БирамымкIэ сафэгушIо!

Адыгэ Республи­кэм ыкIи Пшызэ шъо­лъыр ащыпсэурэ быслъымэн­хэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъу­шIэу, гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ! Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи быслъымэн пстэуми Хьа­джэр къызыщаухрэ Къурмэн-БирамымкIэ сафэгушIо!

Къэлэ паркым щыхагъэунэфыкIыщт

ШышъхьэIум и 22-м Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIыщт. Субъект пстэумэ афэдэу, Адыгеими ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр щыкIощтых.

Къэлэ паркым щыхагъэунэфыкIыщт

ШышъхьэIум и 22-м Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIыщт. Субъект пстэумэ афэдэу, Адыгеими ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр щыкIощтых.

Илъэсныкъо зэфэхьысыжьхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм 2018-рэ илъэсым иапэрэ мэзих Iофэу ышIагъэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо тхьамафэу икIыгъэм иIагъ. Фондым ичIыпIэ къулыкъоу Адыгеим итхэм япащэхэри видеоконференцие шIыкIэм тетэу ащ къыхэлэжьагъэх.

Илъэсныкъо зэфэхьысыжьхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм 2018-рэ илъэсым иапэрэ мэзих Iофэу ышIагъэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо тхьамафэу икIыгъэм иIагъ. Фондым ичIыпIэ къулыкъоу Адыгеим итхэм япащэхэри видеоконференцие шIыкIэм тетэу ащ къыхэлэжьагъэх.

Къэлэ шъхьаIэм изэтегъэпсыхьан лъагъэкIуатэ

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ изытет нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыным фэIорышIэщт Iофтхьабзэхэм язэхэщэн лъагъэкIуатэ. Къэлэдэсхэм ямызакъоу, къакIохэрэ хьакIэхэм зызщагъэпсэфын, къызщакIухьанхэ алъэкIыщт общественнэ чIыпIэхэм гъэцэкIэжьынхэр ащашIых.

Къэлэ шъхьаIэм изэтегъэпсыхьан лъагъэкIуатэ

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ изытет нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыным фэIорышIэщт Iофтхьабзэхэм язэхэщэн лъагъэкIуатэ. Къэлэдэсхэм ямызакъоу, къакIохэрэ хьакIэхэм зызщагъэпсэфын, къызщакIухьанхэ алъэкIыщт общественнэ чIыпIэхэм гъэцэкIэжьынхэр ащашIых.

Иадыгэ дунай щыIэщт

Адыгэ советскэ прозэм лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м и Къэралыгъо премие къызыфагъэшъошагъэу КIэрэщэ Тембот щыIагъэмэ, шышъхьэIум и 16-м ыныбжь илъэси 116-рэ хъущтыгъэ, дунаим зехыжьыгъэм илъэс 30 тешIагъ.

Иадыгэ дунай щыIэщт

Адыгэ советскэ прозэм лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м и Къэралыгъо премие къызыфагъэшъошагъэу КIэрэщэ Тембот щыIагъэмэ, шышъхьэIум и 16-м ыныбжь илъэси 116-рэ хъущтыгъэ, дунаим зехыжьыгъэм илъэс 30 тешIагъ.

«Дэрмэн»

Ар зыцIэр хьалыгъугъэжъэпIэ-щэпIэ зэхэтэу Шэуджэн районым икъуаджэу Мамхыгъэ дэтыр ары, мы псэупIэм щыщ Хьагъундэкъохэм яунэгъо бизнес. 

«Дэрмэн»

Ар зыцIэр хьалыгъугъэжъэпIэ-щэпIэ зэхэтэу Шэуджэн районым икъуаджэу Мамхыгъэ дэтыр ары, мы псэупIэм щыщ Хьагъундэкъохэм яунэгъо бизнес. 

Къэлэ гъогухэр агъэцэкIэжьых

Къэлэ гъогухэм ягъэцэкIэжьын Мыекъуапэ зэрэщыкIорэр ауплъэкIугъ. ОНФ-р «Карта убитых дорог» ыIуи зэджагъэм ахэм ащыщхэр ахагъэхьагъэх ыкIи язытет агъэтэрэзы.

Къэлэ гъогухэр агъэцэкIэжьых

Къэлэ гъогухэм ягъэцэкIэжьын Мыекъуапэ зэрэщыкIорэр ауплъэкIугъ. ОНФ-р «Карта убитых дорог» ыIуи зэджагъэм ахэм ащыщхэр ахагъэхьагъэх ыкIи язытет агъэтэрэзы.

ХЭТЭПЫЙ

(Тхыдэм щыщ пычыгъу) …Гъэмэфэ чэщ шIагъор къэсыгъ, ащ фэдэ чэщхэр зыщыплъэгъунхэ плъэкIыщтыр Кавказым икъушъхьэ тIуакIэхэр ары ныIэп. Мазэу зэрызыр къушъхьэтхымэ къакъосыкIи, мэзылъэ къушъхьэ тIуакIэхэр зэфэдэу дахэу къызэлъигъэ­нэфыхэзэ, ошъо чэпэ къабзэмкIэ игъогу техьагъ. Хъотэ куухэм къащибыжъотыкIыхэу, мыжъомэ ялъэхэзэ, псыхъожъые губжыгъэхэр чъэщтыгъэх.

ХЭТЭПЫЙ

(Тхыдэм щыщ пычыгъу) …Гъэмэфэ чэщ шIагъор къэсыгъ, ащ фэдэ чэщхэр зыщыплъэгъунхэ плъэкIыщтыр Кавказым икъушъхьэ тIуакIэхэр ары ныIэп. Мазэу зэрызыр къушъхьэтхымэ къакъосыкIи, мэзылъэ къушъхьэ тIуакIэхэр зэфэдэу дахэу къызэлъигъэ­нэфыхэзэ, ошъо чэпэ къабзэмкIэ игъогу техьагъ. Хъотэ куухэм къащибыжъотыкIыхэу, мыжъомэ ялъэхэзэ, псыхъожъые губжыгъэхэр чъэщтыгъэх.

Илъагъо цIыфышIухэм афегъэхьы

Искусствэм лъагъоу щыпхырищырэр Германием щылъигъэкIотэным ЦIыкIушъо Амэрбый зыфегъэхьазыры. Гъогу чыжьэ техьаным ыпэкIэ нарт шъаом гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Илъагъо цIыфышIухэм афегъэхьы

Искусствэм лъагъоу щыпхырищырэр Германием щылъигъэкIотэным ЦIыкIушъо Амэрбый зыфегъэхьазыры. Гъогу чыжьэ техьаным ыпэкIэ нарт шъаом гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Анахь дахэхэм ащыщых

Шы спортым хэхьэрэ Дунэе къэгъэлъэгъонхэр Санкт-Петербург щыкIуагъэх. Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым яшыхэр зэхахьэм хагъэлэжьагъэх.

Анахь дахэхэм ащыщых

Шы спортым хэхьэрэ Дунэе къэгъэлъэгъонхэр Санкт-Петербург щыкIуагъэх. Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым яшыхэр зэхахьэм хагъэлэжьагъэх.

Хэта зышIагъэр?

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо» Минск – 8:1. ШышъхьэIум и 16-м Санкт-Петербург щызэдешIагъэх.

Хэта зышIагъэр?

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо» Минск – 8:1. ШышъхьэIум и 16-м Санкт-Петербург щызэдешIагъэх.

Медальхэм афэбанэх

Урысыем иныбжьы­кIэхэм якIэух Спартакиадэ спорт щэрыонымкIэ Адыгэ Республикэм щэкIо. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Бурятием, Адыгеим, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр нэб­гыри 100-м къехъух.

Медальхэм афэбанэх

Урысыем иныбжьы­кIэхэм якIэух Спартакиадэ спорт щэрыонымкIэ Адыгэ Республикэм щэкIо. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Бурятием, Адыгеим, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр нэб­гыри 100-м къехъух.

Адыгея на 82% готова к осенне-зимнему сезону

Ситуацию с подготовкой регионов страны к осенне-зимнему периоду обсудили сегодня на совещании в режиме видеоконференции, провёл которое заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Адыгея на 82% готова к осенне-зимнему сезону

Ситуацию с подготовкой регионов страны к осенне-зимнему периоду обсудили сегодня на совещании в режиме видеоконференции, провёл которое заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

В Майкопе пройдет зарядка в стиле «триколор»

В столице Адыгеи 22 августа пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. Старт празднику даст зарядка в стиле «триколор». 

В Майкопе пройдет зарядка в стиле «триколор»

В столице Адыгеи 22 августа пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. Старт празднику даст зарядка в стиле «триколор». 

В Тахтамукайском районе при пожаре погиб мужчина

16 августа в посёлке Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея при тушении пожара обнаружено тело мужчины.

В Тахтамукайском районе при пожаре погиб мужчина

16 августа в посёлке Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея при тушении пожара обнаружено тело мужчины.

Мэхьанэшхо зиIэ проектыр агъэцакIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат анахь мэхьанэшхо зэритырэ лъэныкъохэм ащыщ шъолъырым игъогухэр, лъэмыджхэр, зэхэкIыпIэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр ыкIи гъэкIэжьыгъэнхэр, кIэу шIыгъэнхэр.

Мэхьанэшхо зиIэ проектыр агъэцакIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат анахь мэхьанэшхо зэритырэ лъэныкъохэм ащыщ шъолъырым игъогухэр, лъэмыджхэр, зэхэкIыпIэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр ыкIи гъэкIэжьыгъэнхэр, кIэу шIыгъэнхэр.

КIымафэм фэхьазырэу техьащтых

Хэгъэгум ишъолъырхэм бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зызэрэфагъэхьазырырэм тыгъуасэ щытегущыIагъэх Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэгъэ зэIукIэм.

КIымафэм фэхьазырэу техьащтых

Хэгъэгум ишъолъырхэм бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зызэрэфагъэхьазырырэм тыгъуасэ щытегущыIагъэх Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэгъэ зэIукIэм.

НыбжьыкIэхэр зэфищэщтых

Адыгеим иныбжьыкIэхэу еджэным, спортым, творчествэм, общественнэ IофшIэным алъэныкъокIэ чанэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр слетэу «Фишт» зыфиIорэм хэлэжьэщтых. Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ зэхащэ. 

НыбжьыкIэхэр зэфищэщтых

Адыгеим иныбжьыкIэхэу еджэным, спортым, творчествэм, общественнэ IофшIэным алъэныкъокIэ чанэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр слетэу «Фишт» зыфиIорэм хэлэжьэщтых. Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ зэхащэ. 

Джэуапынчъэу зыпари къэнагъэп

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый джырэблагъэ Тэхъутэмыкъое районым щыIэу цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

Джэуапынчъэу зыпари къэнагъэп

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый джырэблагъэ Тэхъутэмыкъое районым щыIэу цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

Амал дэгъухэр яIэ хъугъэ

Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, Адыгеим псы спорт лъэпкъхэмкIэ зыгъэсапIэ щагъэпсыгъ. Ащ пащэ фашIыгъ Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нина Говорковар. В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэ Мыекъопэ спорт еджапIэу N 2-м хахьэу а секцием Iоф щешIэ.

Амал дэгъухэр яIэ хъугъэ

Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, Адыгеим псы спорт лъэпкъхэмкIэ зыгъэсапIэ щагъэпсыгъ. Ащ пащэ фашIыгъ Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нина Говорковар. В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэ Мыекъопэ спорт еджапIэу N 2-м хахьэу а секцием Iоф щешIэ.

ИшIушIагъэ егъэгушхо

Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щыпсэурэ Ацумыжъ Налщык Хэкужъым къакIоу зиублагъэр бэшIагъэ. НэIуасэу, ныбджэгъоу щыриIэхэм аIукIэныр, лъэпкъ Iофхэм атегущыIэныр шэнышIу фэхъугъ.

ИшIушIагъэ егъэгушхо

Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щыпсэурэ Ацумыжъ Налщык Хэкужъым къакIоу зиублагъэр бэшIагъэ. НэIуасэу, ныбджэгъоу щыриIэхэм аIукIэныр, лъэпкъ Iофхэм атегущыIэныр шэнышIу фэхъугъ.

Адыгабзэр зэрагъашIэ, мэфэкIым…

Республикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» тыгъуасэ зэIукIэгъу гъэшIэгъон щыкIуагъ. Хэсашъхьэм хэтхэр Тыркуем къикIыгъэ тилъэпкъэгъу ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

Адыгабзэр зэрагъашIэ, мэфэкIым…

Республикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» тыгъуасэ зэIукIэгъу гъэшIэгъон щыкIуагъ. Хэсашъхьэм хэтхэр Тыркуем къикIыгъэ тилъэпкъэгъу ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.