Я V-рэ зэIугъэкIэгъум иIофшIэн ыухыгъ

Тыгъуасэ, бэдзэогъум и 27-м, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия V-рэ зэIугъэкIэгъу аужырэ зэхэсыгъо иIагъ.

/ Комментарии к записи Я V-рэ зэIугъэкIэгъум иIофшIэн ыухыгъ отключены

Я V-рэ зэIугъэкIэгъум иIофшIэн ыухыгъ

Тыгъуасэ, бэдзэогъум и 27-м, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия V-рэ зэIугъэкIэгъу аужырэ зэхэсыгъо иIагъ.

/ Комментарии к записи Я V-рэ зэIугъэкIэгъум иIофшIэн ыухыгъ отключены

Мэфэхьаблэ зеушъомбгъу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан илъэс зэфэшъхьафхэм хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм тыгъуасэ аIукIагъ. Правительствэр зычIэт Унэм щыкIогъэ зэхахьэм щыIэныгъэм епхыгъэ Iофыгъохэр щызэфахьысыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи Мэфэхьаблэ зеушъомбгъу отключены

Мэфэхьаблэ зеушъомбгъу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан илъэс зэфэшъхьафхэм хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм тыгъуасэ аIукIагъ. Правительствэр зычIэт Унэм щыкIогъэ зэхахьэм щыIэныгъэм епхыгъэ Iофыгъохэр щызэфахьысыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи Мэфэхьаблэ зеушъомбгъу отключены

ДепутатынымкIэ кандидатхэр къэнафэх

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие 2016-рэ илъэсым Iоныгъом и 18-м щыIэщт хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ я 110-рэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

/ Комментарии к записи ДепутатынымкIэ кандидатхэр къэнафэх отключены

ДепутатынымкIэ кандидатхэр къэнафэх

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие 2016-рэ илъэсым Iоныгъом и 18-м щыIэщт хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ я 110-рэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

/ Комментарии к записи ДепутатынымкIэ кандидатхэр къэнафэх отключены

Зыгъэфедэрэр мэкIэ дэд

Банк кредитхэр зымыгъэфедэрабэ непэ щыIэжьэп пIоми хэукъоныгъэ хъущтэп. ЦIыф къызэрыкIохэм мылъкоу къаIэкIахьэрэм хэхъоныгъэшхо фэхъурэп, щыIакIэр нахь къин мэхъу зэпыт, ащ фэшI нахьыбэхэм кредитыр хэкIыпIэу къыхахы. Ау, гухэкIми, чIыфэу банкым къыIахыгъэр пстэуми игъом атыжьышъурэп.

/ Комментарии к записи Зыгъэфедэрэр мэкIэ дэд отключены

Зыгъэфедэрэр мэкIэ дэд

Банк кредитхэр зымыгъэфедэрабэ непэ щыIэжьэп пIоми хэукъоныгъэ хъущтэп. ЦIыф къызэрыкIохэм мылъкоу къаIэкIахьэрэм хэхъоныгъэшхо фэхъурэп, щыIакIэр нахь къин мэхъу зэпыт, ащ фэшI нахьыбэхэм кредитыр хэкIыпIэу къыхахы. Ау, гухэкIми, чIыфэу банкым къыIахыгъэр пстэуми игъом атыжьышъурэп.

/ Комментарии к записи Зыгъэфедэрэр мэкIэ дэд отключены

Шапсыгъэ быракъыр

Адыгэхэр лъэпкъ пшIыкIутIу хъущтыгъэх. Нахьыбэмэ, ежьхэм яунаеу быракъхэр яIагъэх. Шапсыгъэхэри нэтыхъуаехэри ахэм ащыщыгъэх. Быракъыр лъэпкъым щыIэныгъэ гъогоу къыкIугъэм икъэбарIуатэмэ ащыщ, тарихъым пытэу хэуцуагъ.

/ Комментарии к записи Шапсыгъэ быракъыр отключены

Шапсыгъэ быракъыр

Адыгэхэр лъэпкъ пшIыкIутIу хъущтыгъэх. Нахьыбэмэ, ежьхэм яунаеу быракъхэр яIагъэх. Шапсыгъэхэри нэтыхъуаехэри ахэм ащыщыгъэх. Быракъыр лъэпкъым щыIэныгъэ гъогоу къыкIугъэм икъэбарIуатэмэ ащыщ, тарихъым пытэу хэуцуагъ.

/ Комментарии к записи Шапсыгъэ быракъыр отключены

АвтоеджапIэхэр ауплъэкIугъэх

Хэбзэгъэуцугъэм диштэу водительхэр зэрэрагъэджэхэрэ шIыкIэр республикэм и Прокуратурэ джырэблагъэ ыуплъэкIугъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, автоеджэпIэ заулэмэ хэукъоныгъэхэр бэу къащыхагъэщыгъэх.

/ Комментарии к записи АвтоеджапIэхэр ауплъэкIугъэх отключены

АвтоеджапIэхэр ауплъэкIугъэх

Хэбзэгъэуцугъэм диштэу водительхэр зэрэрагъэджэхэрэ шIыкIэр республикэм и Прокуратурэ джырэблагъэ ыуплъэкIугъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, автоеджэпIэ заулэмэ хэукъоныгъэхэр бэу къащыхагъэщыгъэх.

/ Комментарии к записи АвтоеджапIэхэр ауплъэкIугъэх отключены

Илъэс 18 хьапс тыралъхьагъ

Тэхъутэмыкъое районым ит поселкэу Яблоновскэм щыпсэурэ хъулъфыгъитIум укIыгъэ Iоф зэрэзэрахьагъэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

/ Комментарии к записи Илъэс 18 хьапс тыралъхьагъ отключены

Илъэс 18 хьапс тыралъхьагъ

Тэхъутэмыкъое районым ит поселкэу Яблоновскэм щыпсэурэ хъулъфыгъитIум укIыгъэ Iоф зэрэзэрахьагъэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

/ Комментарии к записи Илъэс 18 хьапс тыралъхьагъ отключены

Сомэ миллион 15 къырагъэпщыныжьыгъ

IофшIэнымкIэ цIыфхэм яхэбзэ фитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэр республикэм и Прокуратурэ зэхищагъэх.

/ Комментарии к записи Сомэ миллион 15 къырагъэпщыныжьыгъ отключены

Сомэ миллион 15 къырагъэпщыныжьыгъ

IофшIэнымкIэ цIыфхэм яхэбзэ фитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэр республикэм и Прокуратурэ зэхищагъэх.

/ Комментарии к записи Сомэ миллион 15 къырагъэпщыныжьыгъ отключены

Уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ

Муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ учреждениеу «Лицееу N 19» зыфиIорэм идиректорэу Ирина Никитченкэм ылъэныкъокIэ Мыекъопэ къэлэ хьыкумым уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

/ Комментарии к записи Уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ отключены

Уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ

Муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ учреждениеу «Лицееу N 19» зыфиIорэм идиректорэу Ирина Никитченкэм ылъэныкъокIэ Мыекъопэ къэлэ хьыкумым уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

/ Комментарии к записи Уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ отключены

Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ

1852 — 1860-рэ илъэсхэм Фуад-пашэр Тыркуем IэкIыб къэралыгъо IофхэмкIэ иминистрагъ, 1861 — 1866-рэ илъэсхэм Тыркуем иминистрэхэм я Совет итхьамэтагъ. Илъэс зэфэшъхьафхэм дзэ къулыкъу IэнэтIэшхохэр аIыгъыгъэх генералэу, тхыдэтхэу Мэт Иззэт (1875 — 1922), маршалэу Тхыгъо ФуIад (1835 — 1931), генералэу, тхыдэтхэу

/ Комментарии к записи Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ отключены

Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ

1852 — 1860-рэ илъэсхэм Фуад-пашэр Тыркуем IэкIыб къэралыгъо IофхэмкIэ иминистрагъ, 1861 — 1866-рэ илъэсхэм Тыркуем иминистрэхэм я Совет итхьамэтагъ. Илъэс зэфэшъхьафхэм дзэ къулыкъу IэнэтIэшхохэр аIыгъыгъэх генералэу, тхыдэтхэу Мэт Иззэт (1875 — 1922), маршалэу Тхыгъо ФуIад (1835 — 1931), генералэу, тхыдэтхэу

/ Комментарии к записи Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ отключены

Адыгэ шъуашэр ыгъэлъапIэщтыгъ

Адыгэ шъуашэм идэхагъэ гъунэ иIэп. ЛIэшIэгъу пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ зекIолIэу тикъэралыгъо ыкIи IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыгъэхэу адыгэ лъэпкъым ишъуашэ зылъэгъугъэмэ ар зэкIужьэу, дэхэ дэдэу зэрэшIыгъэр къыраIотыкIыщтыгъ.

/ Комментарии к записи Адыгэ шъуашэр ыгъэлъапIэщтыгъ отключены

Адыгэ шъуашэр ыгъэлъапIэщтыгъ

Адыгэ шъуашэм идэхагъэ гъунэ иIэп. ЛIэшIэгъу пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ зекIолIэу тикъэралыгъо ыкIи IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыгъэхэу адыгэ лъэпкъым ишъуашэ зылъэгъугъэмэ ар зэкIужьэу, дэхэ дэдэу зэрэшIыгъэр къыраIотыкIыщтыгъ.

/ Комментарии к записи Адыгэ шъуашэр ыгъэлъапIэщтыгъ отключены

ИорэдхэмкIи, ымакъэкIи ашIэ

Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын искусствэм ылъэныкъокIэ къызыфагъэшъошагъэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Андзэрэкъо Чеслав итворчествэ лъэпкъ шIэжьыр щыпхырещы. Мамыр псэукIэм идэхагъэ къыриIотыкIызэ, зэкъошныгъэм игъэпытэн фэусэ.

/ Комментарии к записи ИорэдхэмкIи, ымакъэкIи ашIэ отключены

ИорэдхэмкIи, ымакъэкIи ашIэ

Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын искусствэм ылъэныкъокIэ къызыфагъэшъошагъэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Андзэрэкъо Чеслав итворчествэ лъэпкъ шIэжьыр щыпхырещы. Мамыр псэукIэм идэхагъэ къыриIотыкIызэ, зэкъошныгъэм игъэпытэн фэусэ.

/ Комментарии к записи ИорэдхэмкIи, ымакъэкIи ашIэ отключены

«Ислъамыер», «Кабардинкэр» хэлажьэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо ансамблэу «Ислъамыемрэ» Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо купэу «Кабардинкэмрэ» адыгэ культурэм ифестивалэу Израиль щыкIорэм рагъэблэгъагъэх.

/ Комментарии к записи «Ислъамыер», «Кабардинкэр» хэлажьэх отключены

«Ислъамыер», «Кабардинкэр» хэлажьэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо ансамблэу «Ислъамыемрэ» Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо купэу «Кабардинкэмрэ» адыгэ культурэм ифестивалэу Израиль щыкIорэм рагъэблэгъагъэх.

/ Комментарии к записи «Ислъамыер», «Кабардинкэр» хэлажьэх отключены

ЦIыфхэм гухахъо хагъотэнэу

Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэзэгъэ зэхэщэкIо комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи ЦIыфхэм гухахъо хагъотэнэу отключены

ЦIыфхэм гухахъо хагъотэнэу

Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэзэгъэ зэхэщэкIо комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи ЦIыфхэм гухахъо хагъотэнэу отключены

Пцэжъыехъуным изегъэушъомбгъун тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат пцэжъыехъунымкIэ Федеральнэ агентствэм и Азовэ-хы ШIуцIэ гъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Золотухиным бэмышIэу зыIокIэм, пцэжъыехъуным республикэм зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Пцэжъыехъуным изегъэушъомбгъун тегущыIагъэх отключены

Пцэжъыехъуным изегъэушъомбгъун тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат пцэжъыехъунымкIэ Федеральнэ агентствэм и Азовэ-хы ШIуцIэ гъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Золотухиным бэмышIэу зыIокIэм, пцэжъыехъуным республикэм зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Пцэжъыехъуным изегъэушъомбгъун тегущыIагъэх отключены

Илъэсныкъом къыкIоцI

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм гумэкIыгъо зиIэ цIыфэу зыкъыфэзыгъазэхэрэм яфитыныгъэхэр икъоу къэухъумэгъэнхэр, игъом ыкIи икъоу яупчIэхэм джэуапхэр ятыжьыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьыхэрэм ащыщ.

/ Комментарии к записи Илъэсныкъом къыкIоцI отключены

Илъэсныкъом къыкIоцI

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм гумэкIыгъо зиIэ цIыфэу зыкъыфэзыгъазэхэрэм яфитыныгъэхэр икъоу къэухъумэгъэнхэр, игъом ыкIи икъоу яупчIэхэм джэуапхэр ятыжьыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьыхэрэм ащыщ.

/ Комментарии к записи Илъэсныкъом къыкIоцI отключены

ЗэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратрэ акционер обществэу «Картонтара» зыфиIорэм игъэцэкIэкIо директорэу Сергей Погодинымрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм илъэсныкъом икIэуххэм, республикэм ипредприятие анахь инхэм зэу ащыщым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу иIэхэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи ЗэIукIэгъу зэдыряIагъ отключены

ЗэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратрэ акционер обществэу «Картонтара» зыфиIорэм игъэцэкIэкIо директорэу Сергей Погодинымрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм илъэсныкъом икIэуххэм, республикэм ипредприятие анахь инхэм зэу ащыщым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу иIэхэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи ЗэIукIэгъу зэдыряIагъ отключены

Тхьагъапшъэ зыпкъ рагъэуцожьыгъ

Iоныгъо мазэм ощх зэпымыухэм къахэкIыгъэ псыкъиуным Тхьагъапшъэ тхьамыкIэгъошхо къыфихьыгъ. Унэгъо 60 нахьыбэ зыдэмыс къоджэ цIыкIур щыIэжьын-щымыIэжьыным хыуаем нигъэсыгъагъ.

/ Комментарии к записи Тхьагъапшъэ зыпкъ рагъэуцожьыгъ отключены

Тхьагъапшъэ зыпкъ рагъэуцожьыгъ

Iоныгъо мазэм ощх зэпымыухэм къахэкIыгъэ псыкъиуным Тхьагъапшъэ тхьамыкIэгъошхо къыфихьыгъ. Унэгъо 60 нахьыбэ зыдэмыс къоджэ цIыкIур щыIэжьын-щымыIэжьыным хыуаем нигъэсыгъагъ.

/ Комментарии к записи Тхьагъапшъэ зыпкъ рагъэуцожьыгъ отключены

КIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныгъ

МэшIогъэкIосэ къулыкъур анахь  сэнэхьат къинхэм ащыщ. ЛIыгъэ, гу пытагъэ, псэемыблэжьыныгъэ, цIыфыгъэ пхэмылъхэу мы Iофыр бгъэцэкIэн плъэкIыщтэп.

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныгъ отключены

КIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныгъ

МэшIогъэкIосэ къулыкъур анахь  сэнэхьат къинхэм ащыщ. ЛIыгъэ, гу пытагъэ, псэемыблэжьыныгъэ, цIыфыгъэ пхэмылъхэу мы Iофыр бгъэцэкIэн плъэкIыщтэп.

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныгъ отключены

Обществэм ипшъэрылъхэм нахь заушъомбгъущт

Адыгэ республикэ организациеу «ШIэныгъ» зыфиIорэр илъэс 65-рэ зэрэхъугъэр икIыгъэ илъэсым Адыгеим игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ. Чъэпыогъум ыкIи шэкIогъум республикэм Iофтхьабзэу щыкIуагъэхэм, анахьэу научнэ-практическэ конференциеу Мыекъуапэ щызэхащагъэм республикэм ипащэхэм мэхьанэшхо ратыгъ. ГъэрекIо Урысыем ичIыпIэ 85-м щыщэу 65-м ащ фэдэ организациехэр яIагъэх.

/ Комментарии к записи Обществэм ипшъэрылъхэм нахь заушъомбгъущт отключены

Обществэм ипшъэрылъхэм нахь заушъомбгъущт

Адыгэ республикэ организациеу «ШIэныгъ» зыфиIорэр илъэс 65-рэ зэрэхъугъэр икIыгъэ илъэсым Адыгеим игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ. Чъэпыогъум ыкIи шэкIогъум республикэм Iофтхьабзэу щыкIуагъэхэм, анахьэу научнэ-практическэ конференциеу Мыекъуапэ щызэхащагъэм республикэм ипащэхэм мэхьанэшхо ратыгъ. ГъэрекIо Урысыем ичIыпIэ 85-м щыщэу 65-м ащ фэдэ организациехэр яIагъэх.

/ Комментарии к записи Обществэм ипшъэрылъхэм нахь заушъомбгъущт отключены

Гъэмафэм чIыфэм ыуасэ къыщэкIэ

«Российскэ гъэзетым» къызэритырэмкIэ, мы гъэмафэм банкхэм, зэкI пIоми хъунэу, кредитхэмкIэ процентхэр нахь макIэ ашIыщтых. Аналитикхэм ары къызэраIорэр ыкIи ар ежь банкирхэми къаушыхьаты.

/ Комментарии к записи Гъэмафэм чIыфэм ыуасэ къыщэкIэ отключены

Гъэмафэм чIыфэм ыуасэ къыщэкIэ

«Российскэ гъэзетым» къызэритырэмкIэ, мы гъэмафэм банкхэм, зэкI пIоми хъунэу, кредитхэмкIэ процентхэр нахь макIэ ашIыщтых. Аналитикхэм ары къызэраIорэр ыкIи ар ежь банкирхэми къаушыхьаты.

/ Комментарии к записи Гъэмафэм чIыфэм ыуасэ къыщэкIэ отключены

Хымэ лыуз зэхапшIэу щытмэ

«ЦIыфыр цIыфым ищхэпс» аIо адыгэхэм, ащ узэгупшысэнэу бэдэд хэлъыр: лыуз зэфыуиIэныр, гукIэгъу зэфэпшIыныр, узэкIэдэIукIыныр, узэрэлъытэныр, узэрэфэамалэу сыдигъокIи ощ фэдэ цIыфым уфэгумэкIыныр ыкIи зэрэпфэлъэкIэу IэпыIэгъу уфэхъуныр. Мыхэр зэкIэ цIыфыгъэ хабзэх.

/ Комментарии к записи Хымэ лыуз зэхапшIэу щытмэ отключены

Хымэ лыуз зэхапшIэу щытмэ

«ЦIыфыр цIыфым ищхэпс» аIо адыгэхэм, ащ узэгупшысэнэу бэдэд хэлъыр: лыуз зэфыуиIэныр, гукIэгъу зэфэпшIыныр, узэкIэдэIукIыныр, узэрэлъытэныр, узэрэфэамалэу сыдигъокIи ощ фэдэ цIыфым уфэгумэкIыныр ыкIи зэрэпфэлъэкIэу IэпыIэгъу уфэхъуныр. Мыхэр зэкIэ цIыфыгъэ хабзэх.

/ Комментарии к записи Хымэ лыуз зэхапшIэу щытмэ отключены

Ящытхъоу аIорэм хагъэхъощт

Теуцожь районым мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу ХьэдэгъэлIэ Мэджыдэ къызэрэтиIуагъэмкIэ, къафэгъэзэгъэ жъокIупIэ гектар 25400-м ызыныкъо фэдизыр фермерхэм агъэлажьэ.

/ Комментарии к записи Ящытхъоу аIорэм хагъэхъощт отключены

Ящытхъоу аIорэм хагъэхъощт

Теуцожь районым мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу ХьэдэгъэлIэ Мэджыдэ къызэрэтиIуагъэмкIэ, къафэгъэзэгъэ жъокIупIэ гектар 25400-м ызыныкъо фэдизыр фермерхэм агъэлажьэ.

/ Комментарии к записи Ящытхъоу аIорэм хагъэхъощт отключены

Мэрджанэ тыдэгушIо

«Тхылъыр — шIэныгъэм иIункIыбз» аIо ыкIи шъыпкъэ: тхылъыр зикIасэу, ныбджэгъушIоу зиIэм мылъкушхо иIэу плъытэ хъущт. Тхылъым мэхьанэу иIэр, пIуныгъэм ылъэныкъокIэ шIуагъэу пылъыр языгъашIэхэрэм, шIу языгъэлъэгъухэрэм ащыщых еджапIэхэм ыкIи къоджэ тхылъеджапIэхэм яIофышIэхэр.

/ Комментарии к записи Мэрджанэ тыдэгушIо отключены

Мэрджанэ тыдэгушIо

«Тхылъыр — шIэныгъэм иIункIыбз» аIо ыкIи шъыпкъэ: тхылъыр зикIасэу, ныбджэгъушIоу зиIэм мылъкушхо иIэу плъытэ хъущт. Тхылъым мэхьанэу иIэр, пIуныгъэм ылъэныкъокIэ шIуагъэу пылъыр языгъашIэхэрэм, шIу языгъэлъэгъухэрэм ащыщых еджапIэхэм ыкIи къоджэ тхылъеджапIэхэм яIофышIэхэр.

/ Комментарии к записи Мэрджанэ тыдэгушIо отключены

Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ

ГуеIэжь-псэеIэжьэу адыгэхэр зыхэтыгъэхэр архив тхьапэхэм, урыс литературэм инэкIубгъохэм, лъэпкъым икъэбарыжъхэм, игъыбзэхэм, ипщыналъэхэм къаIуатэ. Ащ изы щыс Пшызэ исэмэгубгъу зэикIыгъом «лIыгъэу» зэрахьагъэм рыкъэихэзэ, полк 20-мэ якомандирхэм тыгъэгъазэм и 24-рэм 1804-рэ илъэсым рапортэу Чэнэморыдзэм иатаманэу Бурсак фатхыгъэхэу архивым хэлъхэр. Ахэм къащаIо нэфшъэгъо

/ Комментарии к записи Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ отключены

Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ

ГуеIэжь-псэеIэжьэу адыгэхэр зыхэтыгъэхэр архив тхьапэхэм, урыс литературэм инэкIубгъохэм, лъэпкъым икъэбарыжъхэм, игъыбзэхэм, ипщыналъэхэм къаIуатэ. Ащ изы щыс Пшызэ исэмэгубгъу зэикIыгъом «лIыгъэу» зэрахьагъэм рыкъэихэзэ, полк 20-мэ якомандирхэм тыгъэгъазэм и 24-рэм 1804-рэ илъэсым рапортэу Чэнэморыдзэм иатаманэу Бурсак фатхыгъэхэу архивым хэлъхэр. Ахэм къащаIо нэфшъэгъо

/ Комментарии к записи Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ отключены