Iоныгъом и 28-р адыгэ шъуашэм и Маф — Лъэпкъым ынапэ агъэдахэ

Адыгэ шъуашэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр республикэм щэкIох. ЕджапIэхэм, IофшIапIэхэм тилъэпкъ шъуашэ итарихъ къащаIуатэ. Адыгеим и Къэралыгъо филармоние щызэхащэщт концертыр къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» къыгъэдэхэщт.

/ Комментарии к записи Iоныгъом и 28-р адыгэ шъуашэм и Маф — Лъэпкъым ынапэ агъэдахэ отключены

Iоныгъом и 28-р адыгэ шъуашэм и Маф — Лъэпкъым ынапэ агъэдахэ

Адыгэ шъуашэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр республикэм щэкIох. ЕджапIэхэм, IофшIапIэхэм тилъэпкъ шъуашэ итарихъ къащаIуатэ. Адыгеим и Къэралыгъо филармоние щызэхащэщт концертыр къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» къыгъэдэхэщт.

/ Комментарии к записи Iоныгъом и 28-р адыгэ шъуашэм и Маф — Лъэпкъым ынапэ агъэдахэ отключены

КIэлэпIухэр зэнэкъокъугъэх

2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яIофышIэхэм яреспубликэ зэнэкъокъу Адыгеим щызэхащэ. А уахътэм къыкIоцI ащ кIэлэпIу 332-рэ хэлэжьагъ.

/ Комментарии к записи КIэлэпIухэр зэнэкъокъугъэх отключены

КIэлэпIухэр зэнэкъокъугъэх

2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яIофышIэхэм яреспубликэ зэнэкъокъу Адыгеим щызэхащэ. А уахътэм къыкIоцI ащ кIэлэпIу 332-рэ хэлэжьагъ.

/ Комментарии к записи КIэлэпIухэр зэнэкъокъугъэх отключены

Гуетыныгъэ афыриI

Ны пэпчъ исабый кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ритыным ыпэкIэ ар зыIэкIэфэщт кIэлэпIур зыфэдэщтым егъэгумэкIы. ГукIэгъу зыхэлъ цIыф дэгъу исабый къыфэгъэзагъэ хъумэ шIоигъоу ащ пэшIорыгъэшъэу кIэупчIэ. Сабыйхэр шIу умылъэгъухэу кIэлэпIоу улэжьэн зэрэмылъэкIыщтыр хэткIи нафэ. Ащ дакIоу, щэIэгъэшхо зэрэпхэлъын фаер мы сэнэхьатыр къыхэзыхыхэрэм дэгъоу

/ Комментарии к записи Гуетыныгъэ афыриI отключены

Гуетыныгъэ афыриI

Ны пэпчъ исабый кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ритыным ыпэкIэ ар зыIэкIэфэщт кIэлэпIур зыфэдэщтым егъэгумэкIы. ГукIэгъу зыхэлъ цIыф дэгъу исабый къыфэгъэзагъэ хъумэ шIоигъоу ащ пэшIорыгъэшъэу кIэупчIэ. Сабыйхэр шIу умылъэгъухэу кIэлэпIоу улэжьэн зэрэмылъэкIыщтыр хэткIи нафэ. Ащ дакIоу, щэIэгъэшхо зэрэпхэлъын фаер мы сэнэхьатыр къыхэзыхыхэрэм дэгъоу

/ Комментарии к записи Гуетыныгъэ афыриI отключены

ТХЬАМАФЭМ ИХЪУГЪЭ-ШIАГЪЭХЭР

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, Iоныгъом и 12-м къыщегъэжьагъэу и 18-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 57-рэ щызэрахьагъ.

/ Комментарии к записи ТХЬАМАФЭМ ИХЪУГЪЭ-ШIАГЪЭХЭР отключены

ТХЬАМАФЭМ ИХЪУГЪЭ-ШIАГЪЭХЭР

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, Iоныгъом и 12-м къыщегъэжьагъэу и 18-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 57-рэ щызэрахьагъ.

/ Комментарии к записи ТХЬАМАФЭМ ИХЪУГЪЭ-ШIАГЪЭХЭР отключены

Практикэм тыщыI

Сэ илъэсиплI хъугъэу Адыгэ къэралыгъо университетым сыщеджэ. Тыгъуасэ фэдэу сыгу къэкIыжьы ащ сянэрэ сятэрэ сызычIагъэхьагъэр, джарэу псынкIэу уахътэр кIуагъэ. КъэкIорэ гъэм еджэныр къэсыухыщт, сэнэхьат зэзгъэгъотыгъэу университетым сыкъычIэкIыщт.

/ Комментарии к записи Практикэм тыщыI отключены

Практикэм тыщыI

Сэ илъэсиплI хъугъэу Адыгэ къэралыгъо университетым сыщеджэ. Тыгъуасэ фэдэу сыгу къэкIыжьы ащ сянэрэ сятэрэ сызычIагъэхьагъэр, джарэу псынкIэу уахътэр кIуагъэ. КъэкIорэ гъэм еджэныр къэсыухыщт, сэнэхьат зэзгъэгъотыгъэу университетым сыкъычIэкIыщт.

/ Комментарии к записи Практикэм тыщыI отключены

АгъэцэкIэжьыгъэр макIэп

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэр капитальнэу гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ пIэлъэ кIэкI зиIэ планэу мы илъэсым телъытагъэр зэрэзэшIуахырэм зыщыдгъэгъуазэ тшIоигъоу джырэблагъэ тыIукIагъ мы IофшIэнымкIэ Адыгэ чIыпIэ фондым ипащэу Пщыгъонэ Руслъан.

/ Комментарии к записи АгъэцэкIэжьыгъэр макIэп отключены

АгъэцэкIэжьыгъэр макIэп

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэр капитальнэу гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ пIэлъэ кIэкI зиIэ планэу мы илъэсым телъытагъэр зэрэзэшIуахырэм зыщыдгъэгъуазэ тшIоигъоу джырэблагъэ тыIукIагъ мы IофшIэнымкIэ Адыгэ чIыпIэ фондым ипащэу Пщыгъонэ Руслъан.

/ Комментарии к записи АгъэцэкIэжьыгъэр макIэп отключены

МашIом пэIутхэу лIыгъэ зэрахьагъ

ИкIыгъэ лIэшIэгъум ия 90-рэ илъэсхэм мэшIогъэкIосэ къулыкъоу Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ хэтэу Iоф зышIэщтыгъэр 2001-рэ илъэсым Президентэу В. В. Путиным иунашъокIэ Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ икъутамэу ашIыжьыгъагъ.

/ Комментарии к записи МашIом пэIутхэу лIыгъэ зэрахьагъ отключены

МашIом пэIутхэу лIыгъэ зэрахьагъ

ИкIыгъэ лIэшIэгъум ия 90-рэ илъэсхэм мэшIогъэкIосэ къулыкъоу Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ хэтэу Iоф зышIэщтыгъэр 2001-рэ илъэсым Президентэу В. В. Путиным иунашъокIэ Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ икъутамэу ашIыжьыгъагъ.

/ Комментарии к записи МашIом пэIутхэу лIыгъэ зэрахьагъ отключены

АДЫГЭ ЛЪЭПКЪ ЛЪАПСЭХЭР: «Нарт» эпосым иIофыгъохэр

Ау ар къэбгъэшъыпкъэн плъэкIыщт ыкIи мэхьэнэ функцие гъэнэфагъэ иI. Сэтэнае игущыIэхэм бэшIагъэу къэхъугъэгъэ хъугъэ-шIагъэу героим изэхэшIыкIыныгъэрэ ыгурэ куоу ахэтIысхьагъэр къыреIотыкIы. Джащ къыхэкIэу Сэтэнае глагол гущыIэхэу Iоф ухыгъахэр, хъугъэ-шIагъэхэр къызэрыкIхэрэр егъэфедэх:

/ Комментарии к записи АДЫГЭ ЛЪЭПКЪ ЛЪАПСЭХЭР: «Нарт» эпосым иIофыгъохэр отключены

АДЫГЭ ЛЪЭПКЪ ЛЪАПСЭХЭР: «Нарт» эпосым иIофыгъохэр

Ау ар къэбгъэшъыпкъэн плъэкIыщт ыкIи мэхьэнэ функцие гъэнэфагъэ иI. Сэтэнае игущыIэхэм бэшIагъэу къэхъугъэгъэ хъугъэ-шIагъэу героим изэхэшIыкIыныгъэрэ ыгурэ куоу ахэтIысхьагъэр къыреIотыкIы. Джащ къыхэкIэу Сэтэнае глагол гущыIэхэу Iоф ухыгъахэр, хъугъэ-шIагъэхэр къызэрыкIхэрэр егъэфедэх:

/ Комментарии к записи АДЫГЭ ЛЪЭПКЪ ЛЪАПСЭХЭР: «Нарт» эпосым иIофыгъохэр отключены

ШIушIагъэр кIодырэп

Iоныгъом и 25-м, 1915-рэ илъэсым Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Хьатикъуае Еутых Аскэр къыщыхъугъ. Зэчый инкIэ Тхьэр къетагъэу щытыгъ, опсауфэ икъэлэм ыгъэтIылъыгъэп, щыIэныгъэм зафэу имурад щыпхырищыгъ.

/ Комментарии к записи ШIушIагъэр кIодырэп отключены

ШIушIагъэр кIодырэп

Iоныгъом и 25-м, 1915-рэ илъэсым Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Хьатикъуае Еутых Аскэр къыщыхъугъ. Зэчый инкIэ Тхьэр къетагъэу щытыгъ, опсауфэ икъэлэм ыгъэтIылъыгъэп, щыIэныгъэм зафэу имурад щыпхырищыгъ.

/ Комментарии к записи ШIушIагъэр кIодырэп отключены

УПСАУНЭУ УФАЕМЭ

Тхьапэри пхъашъори агъэфедэх ТибэдзэршIыпIэхэм шIэхэу къатехьащт бэмэ якIэсэ пхъэшъхьэ-мышъхьэу шхъомчыр. Ар къызыпыкIэрэ чъыгым илъэгагъэ метрэ 35-м нэсы, игъумыгъэкIи метрэ фэдиз хъущт. Мэкъуогъу-бэдзэогъу мазэхэм чъыгыр мэкъэгъагъэ, пхъэшъхьэ-мышъхьэм чъэпыогъум игъо мэхъу, шъомпIэ Iужъоу ар зэрылъым къизэу зыригъажьэрэр чъэпыогъум ыкIэхэр ыкIи шэкIогъу мазэр

/ Комментарии к записи УПСАУНЭУ УФАЕМЭ отключены

УПСАУНЭУ УФАЕМЭ

Тхьапэри пхъашъори агъэфедэх ТибэдзэршIыпIэхэм шIэхэу къатехьащт бэмэ якIэсэ пхъэшъхьэ-мышъхьэу шхъомчыр. Ар къызыпыкIэрэ чъыгым илъэгагъэ метрэ 35-м нэсы, игъумыгъэкIи метрэ фэдиз хъущт. Мэкъуогъу-бэдзэогъу мазэхэм чъыгыр мэкъэгъагъэ, пхъэшъхьэ-мышъхьэм чъэпыогъум игъо мэхъу, шъомпIэ Iужъоу ар зэрылъым къизэу зыригъажьэрэр чъэпыогъум ыкIэхэр ыкIи шэкIогъу мазэр

/ Комментарии к записи УПСАУНЭУ УФАЕМЭ отключены

ТыпфэгушIо, тихэку кIас!

РОДИНЭР — ГУЩЫIЭШХУ

/ Комментарии к записи ТыпфэгушIо, тихэку кIас! отключены

ТыпфэгушIо, тихэку кIас!

РОДИНЭР — ГУЩЫIЭШХУ

/ Комментарии к записи ТыпфэгушIо, тихэку кIас! отключены

ШIушIагъэр гум икIыжьырэп

ИшIушIагъэхэм уасэу афэтшIырэм тыкъытегущыIэ зыхъукIэ, тхылъ заулэ фэтхыгъэн фаеу бэмэ къытаIо. Хьанэхъу Адамэ ыгу къытемыожьми, непи къытхэтэу тэлъытэ. Мы мафэхэм ащ ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъущтыгъэр къыдалъыти, иныбджэгъухэм, иIахьылхэм, культурэм иIофышIэхэм зэIукIэгъухэр фызэхащагъэх.

/ Комментарии к записи ШIушIагъэр гум икIыжьырэп отключены

ШIушIагъэр гум икIыжьырэп

ИшIушIагъэхэм уасэу афэтшIырэм тыкъытегущыIэ зыхъукIэ, тхылъ заулэ фэтхыгъэн фаеу бэмэ къытаIо. Хьанэхъу Адамэ ыгу къытемыожьми, непи къытхэтэу тэлъытэ. Мы мафэхэм ащ ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъущтыгъэр къыдалъыти, иныбджэгъухэм, иIахьылхэм, культурэм иIофышIэхэм зэIукIэгъухэр фызэхащагъэх.

/ Комментарии к записи ШIушIагъэр гум икIыжьырэп отключены

Ягуапэу хэлэжьэщтых

Европэм иныбжьыкIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Испанием щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм инарт шъаохэу ПашIо Алыйрэ Щыгъущэ Амиррэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

/ Комментарии к записи Ягуапэу хэлэжьэщтых отключены

Ягуапэу хэлэжьэщтых

Европэм иныбжьыкIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Испанием щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм инарт шъаохэу ПашIо Алыйрэ Щыгъущэ Амиррэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

/ Комментарии к записи Ягуапэу хэлэжьэщтых отключены

Пчъагъэм тегъэгумэкIы

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 1:5. Iоныгъом и 25-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Д. Стрельцов, М. Швец, Д. Швец — Ростов-на-Дону.                                   «Зэкъошныгъ»: Шэуджэн, Шалбузов, Дудин, Мыкъо Мурат, Такълый (Манченко, 36), Къонэ (Дыхъу, 70), Невидимый, Датхъужъ (Гъомлэшк, 46), Чернышев (Делэкъу, 76),

/ Комментарии к записи Пчъагъэм тегъэгумэкIы отключены

Пчъагъэм тегъэгумэкIы

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 1:5. Iоныгъом и 25-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Д. Стрельцов, М. Швец, Д. Швец — Ростов-на-Дону.                                   «Зэкъошныгъ»: Шэуджэн, Шалбузов, Дудин, Мыкъо Мурат, Такълый (Манченко, 36), Къонэ (Дыхъу, 70), Невидимый, Датхъужъ (Гъомлэшк, 46), Чернышев (Делэкъу, 76),

/ Комментарии к записи Пчъагъэм тегъэгумэкIы отключены

Зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIэщтым илъэныкъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Москва IофшIэгъу гухэлъ иIэу зэкIом, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм зэIукIэгъу дыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ республикэм илIыкIоу Федерацием и Совет хэт Хъопсэрыкъо Мурат.

/ Комментарии к записи Зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIэщтым илъэныкъохэм атегущыIагъэх отключены

Зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIэщтым илъэныкъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Москва IофшIэгъу гухэлъ иIэу зэкIом, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм зэIукIэгъу дыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ республикэм илIыкIоу Федерацием и Совет хэт Хъопсэрыкъо Мурат.

/ Комментарии к записи Зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIэщтым илъэныкъохэм атегущыIагъэх отключены

ЗэикI порталым ишIуагъэкIэ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие иподразделениеу МРЭО N 1-м непэрэ мафэм ехъулIэу къэралыгъо фэIо-фэшIи 3 егъэцакIэ.

/ Комментарии к записи ЗэикI порталым ишIуагъэкIэ отключены

ЗэикI порталым ишIуагъэкIэ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие иподразделениеу МРЭО N 1-м непэрэ мафэм ехъулIэу къэралыгъо фэIо-фэшIи 3 егъэцакIэ.

/ Комментарии к записи ЗэикI порталым ишIуагъэкIэ отключены

Спортыр шIу алъэгъуным фэтэпIух

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ шIуагъэ хэлъэу зэхэщэгъэным мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. ЯцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу спортыр шIу алъэгъоу къэтэджынхэм тикIэлэцIыкIу IыгъыпIэ щыфэтэпIух.

/ Комментарии к записи Спортыр шIу алъэгъуным фэтэпIух отключены

Спортыр шIу алъэгъуным фэтэпIух

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ шIуагъэ хэлъэу зэхэщэгъэным мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. ЯцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу спортыр шIу алъэгъоу къэтэджынхэм тикIэлэцIыкIу IыгъыпIэ щыфэтэпIух.

/ Комментарии к записи Спортыр шIу алъэгъуным фэтэпIух отключены

Бжыхьэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ яI

Iоф зыщыпшIэнкIэ щынэгъо лэжьапIэхэм аIут цIыфхэу шъобж зытещагъэ хъухэрэм хабзэм къаритырэ ахъщэм Iоныгъом и 6-м къыщегъэжьагъэу къыхагъэхъуагъ.

/ Комментарии к записи Бжыхьэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ яI отключены

Бжыхьэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ яI

Iоф зыщыпшIэнкIэ щынэгъо лэжьапIэхэм аIут цIыфхэу шъобж зытещагъэ хъухэрэм хабзэм къаритырэ ахъщэм Iоныгъом и 6-м къыщегъэжьагъэу къыхагъэхъуагъ.

/ Комментарии к записи Бжыхьэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ яI отключены

ЛъапIэр зэкIэ хабзэм ий

Тарихъымрэ археологиемрэ алъэ-ныкъокIэ уасэ зиIэ пкъыгъохэр зиунэ илъхэм джы ахэр ащэнхэ е федэ къыхагъэкIынэу агъэфедэнхэ фитхэп. Урысыем и Музей ифонд щыщ Iахьэу къэралыгъом иIоф зыхэмылъым ахэр цIыфхэм зыратыщтыгъэ уахътэр тыухыгъэ. Ахэр пщэхэ, пхъожьыхэ ыкIи шIухьафтынэу нэмыкI цIыфым ептыхэ хъущтэп.

/ Комментарии к записи ЛъапIэр зэкIэ хабзэм ий отключены

ЛъапIэр зэкIэ хабзэм ий

Тарихъымрэ археологиемрэ алъэ-ныкъокIэ уасэ зиIэ пкъыгъохэр зиунэ илъхэм джы ахэр ащэнхэ е федэ къыхагъэкIынэу агъэфедэнхэ фитхэп. Урысыем и Музей ифонд щыщ Iахьэу къэралыгъом иIоф зыхэмылъым ахэр цIыфхэм зыратыщтыгъэ уахътэр тыухыгъэ. Ахэр пщэхэ, пхъожьыхэ ыкIи шIухьафтынэу нэмыкI цIыфым ептыхэ хъущтэп.

/ Комментарии к записи ЛъапIэр зэкIэ хабзэм ий отключены

Кооперативхэм унэхэр ашIыщтых

Iоныгъом и 1-м кIуачIэ зиIэ хъугъэ унэшъуакIэ-хэм ащыщ псэупIэ-псэолъэшI кооперативхэм (ЖСК) яфитыныгъэхэм къахэзыгъэхъуагъэр.

/ Комментарии к записи Кооперативхэм унэхэр ашIыщтых отключены

Кооперативхэм унэхэр ашIыщтых

Iоныгъом и 1-м кIуачIэ зиIэ хъугъэ унэшъуакIэ-хэм ащыщ псэупIэ-псэолъэшI кооперативхэм (ЖСК) яфитыныгъэхэм къахэзыгъэхъуагъэр.

/ Комментарии к записи Кооперативхэм унэхэр ашIыщтых отключены

ТИПШЪАШЪЭХЭР

Романым щыщ пычыгъу Шумафэ пшъашъэхэм апэу къуаджэм къыдэкIыгъ. Нэфылъэр а мэзы цIыкIум къэсыгъэу къыщытешъагъ. Пшъашъэхэм а чIыпIэм щяжэнэу тыриубыти, уцым хэгъолъхьагъ, ымышIахэу хэчъыягъ. Джы Даус икуо макъэ ар къыгъэущыгъ. Къызэплъэм, пшъашъэхэр, тыгъэу къыкъокIырэмкIэ анэIу гъэзагъэу, пэмычыжьэу гъогум тетхэу ылъэгъугъэх. Нэбгыритф

/ Комментарии к записи ТИПШЪАШЪЭХЭР отключены

ТИПШЪАШЪЭХЭР

Романым щыщ пычыгъу Шумафэ пшъашъэхэм апэу къуаджэм къыдэкIыгъ. Нэфылъэр а мэзы цIыкIум къэсыгъэу къыщытешъагъ. Пшъашъэхэм а чIыпIэм щяжэнэу тыриубыти, уцым хэгъолъхьагъ, ымышIахэу хэчъыягъ. Джы Даус икуо макъэ ар къыгъэущыгъ. Къызэплъэм, пшъашъэхэр, тыгъэу къыкъокIырэмкIэ анэIу гъэзагъэу, пэмычыжьэу гъогум тетхэу ылъэгъугъэх. Нэбгыритф

/ Комментарии к записи ТИПШЪАШЪЭХЭР отключены

Туман-Бэй

Поэм ИлIыгъэшIапIэ зимыгъэпсэфэу Къаншъэо Гъурыр хъугъэ укIыгъэ. Къэбар гуузыр пчыкIэм зэрихьэу, Мысыр хэгъэгум ар къыфехьэ.

/ Комментарии к записи Туман-Бэй отключены

Туман-Бэй

Поэм ИлIыгъэшIапIэ зимыгъэпсэфэу Къаншъэо Гъурыр хъугъэ укIыгъэ. Къэбар гуузыр пчыкIэм зэрихьэу, Мысыр хэгъэгум ар къыфехьэ.

/ Комментарии к записи Туман-Бэй отключены

ИЛЯС

АЩКЪЭНЭ Исмахьил  (1911-1937) Илъэс пшIыкIубл нахьыбэ сыныбжьыгъэп, шахъо сыкъикIыжьыгъэу лъэшэу сыпшъыгъэу, уаем сигъэшъугъэу джэныкъуашъхьэм сыдэсызэ, тянэ «хьакIэщым Iанэр хьы» ыIуи, IэнэшIыгъэу щытыр садэжь къыгъэкIотагъ. Бжыхьэу, чъыIэу, ощх тIэкIуи къещхэу, псынжъэу, шIункIэу щытыгъ, ахъшам ужыти.

/ Комментарии к записи ИЛЯС отключены

ИЛЯС

АЩКЪЭНЭ Исмахьил  (1911-1937) Илъэс пшIыкIубл нахьыбэ сыныбжьыгъэп, шахъо сыкъикIыжьыгъэу лъэшэу сыпшъыгъэу, уаем сигъэшъугъэу джэныкъуашъхьэм сыдэсызэ, тянэ «хьакIэщым Iанэр хьы» ыIуи, IэнэшIыгъэу щытыр садэжь къыгъэкIотагъ. Бжыхьэу, чъыIэу, ощх тIэкIуи къещхэу, псынжъэу, шIункIэу щытыгъ, ахъшам ужыти.

/ Комментарии к записи ИЛЯС отключены

Медицинэм хэхъоныгъэхэр ешIых

Джэджэ район сымэджэщым аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ УЗИ аппарат зэригъэгъотыгъ. ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием ишъолъыр фонд истраховой IэпэчIэгъанэ къыхэхыгъэ мылъкумкIэ ар ащэфыгъ. Ащ сомэ миллионитIум ехъу ыуас.

/ Комментарии к записи Медицинэм хэхъоныгъэхэр ешIых отключены

Медицинэм хэхъоныгъэхэр ешIых

Джэджэ район сымэджэщым аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ УЗИ аппарат зэригъэгъотыгъ. ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием ишъолъыр фонд истраховой IэпэчIэгъанэ къыхэхыгъэ мылъкумкIэ ар ащэфыгъ. Ащ сомэ миллионитIум ехъу ыуас.

/ Комментарии к записи Медицинэм хэхъоныгъэхэр ешIых отключены

Хэти фитыныгъэ иI

ЦIыфхэм фитыныгъэ яI бзэджэшIагъэхэм, административнэ хэбзэукъоныгъэхэм ыкIи нэмыкI хъугъэ-шIагъэхэу гумэкIыгъо зыпылъхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр, лъэIу тхылъыр Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъу гъэнэфагъэ IэкIагъэхьанхэу. Чэщи мафи ащ фэдэ лъэIу тхылъхэр аштэщтых. Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцугъэхэм ыкIи ишэпхъэ-правовой актхэм атегъэпсыхьагъэу ащ фэдэ

/ Комментарии к записи Хэти фитыныгъэ иI отключены

Хэти фитыныгъэ иI

ЦIыфхэм фитыныгъэ яI бзэджэшIагъэхэм, административнэ хэбзэукъоныгъэхэм ыкIи нэмыкI хъугъэ-шIагъэхэу гумэкIыгъо зыпылъхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр, лъэIу тхылъыр Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъу гъэнэфагъэ IэкIагъэхьанхэу. Чэщи мафи ащ фэдэ лъэIу тхылъхэр аштэщтых. Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцугъэхэм ыкIи ишэпхъэ-правовой актхэм атегъэпсыхьагъэу ащ фэдэ

/ Комментарии к записи Хэти фитыныгъэ иI отключены