Константин Боженов возглавит работу с корпоративным и государственным сегментами в «Ростелекоме» на Юге

На должность заместителя директора макрорегионального филиала — директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Константин Боженов.

Константин Боженов возглавит работу с корпоративным и государственным сегментами в «Ростелекоме» на Юге

На должность заместителя директора макрорегионального филиала — директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Константин Боженов.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дин конфессиехэм япащэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ я Епархие ипащэу, архиепископэу Тихонрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ арыс быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу щадыриIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дин конфессиехэм япащэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ я Епархие ипащэу, архиепископэу Тихонрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ арыс быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу щадыриIагъ.

КЪУМПIЫЛ Мурат: ЦIыфхэм ягущыIэ анахь шъхьаIэу щытын фае

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэ-нымкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

КЪУМПIЫЛ Мурат: ЦIыфхэм ягущыIэ анахь шъхьаIэу щытын фае

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэ-нымкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор рагъэжьэщт

Бжыхьэ дзэ дэщыгъом изэхэщэн Адыгеим зэрэщылъыкIуатэрэм, федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм защытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щыкIуагъ.

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор рагъэжьэщт

Бжыхьэ дзэ дэщыгъом изэхэщэн Адыгеим зэрэщылъыкIуатэрэм, федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм защытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щыкIуагъ.

Сомэ миллиони 104-м ехъу пэIуагъэхьащт

Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, федеральнэ программэу «Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм республикэр зэрэхэлажьэрэм нахь зиушъомбгъун амал щыIэ хъугъэ.

Сомэ миллиони 104-м ехъу пэIуагъэхьащт

Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, федеральнэ программэу «Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм республикэр зэрэхэлажьэрэм нахь зиушъомбгъун амал щыIэ хъугъэ.

Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ исекретарь урысые, шъолъыр общественнэ объединениехэм макъэ арегъэIу

2008-рэ илъэсым мэкъуогъум и 10-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 76-р зытетэу «ХьапсчIэсхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ общественнэ уплъэкIунхэр зэрэзэхащэрэм, хьапсчIэсхэм IэпыIэгъу зэрарагъэгъотырэм яхьылIагъ» зыфиIорэм диштэу Адыгэ Республикэм уплъэкIунхэмкIэ иобщественнэ комиссие нэбгыракIэхэр хэгъэхьэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 25-м зэрэрагъэжьэщтхэмкIэ макъэ къэсэгъэIу.

Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ исекретарь урысые, шъолъыр общественнэ объединениехэм макъэ арегъэIу

2008-рэ илъэсым мэкъуогъум и 10-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 76-р зытетэу «ХьапсчIэсхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ общественнэ уплъэкIунхэр зэрэзэхащэрэм, хьапсчIэсхэм IэпыIэгъу зэрарагъэгъотырэм яхьылIагъ» зыфиIорэм диштэу Адыгэ Республикэм уплъэкIунхэмкIэ иобщественнэ комиссие нэбгыракIэхэр хэгъэхьэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 25-м зэрэрагъэжьэщтхэмкIэ макъэ къэсэгъэIу.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъэмэ, мыхэм зафэжъугъаз

Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» зыфиIорэм ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу цIыфхэм ятыгъэным пае Урысые мэфэ зыкIыр зэхещэ.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъэмэ, мыхэм зафэжъугъаз

Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» зыфиIорэм ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу цIыфхэм ятыгъэным пае Урысые мэфэ зыкIыр зэхещэ.

ПэшIорыгъэшъэу уфемыжьэмэ…

Илъэс къэс бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъанхэм мы гумэкIыгъор къэуцу — гриппым зыщыухъумэгъэныр, ащ пэуцужьыгъэныр. Ары къэс медицинэм иIофышIэхэм теубытагъэ хэлъэу къаIо: анахь цыхьэшIэгъур прививкэ пшIыныр, вакцинэр зыхябгъэлъхьаныр ары.

ПэшIорыгъэшъэу уфемыжьэмэ…

Илъэс къэс бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъанхэм мы гумэкIыгъор къэуцу — гриппым зыщыухъумэгъэныр, ащ пэуцужьыгъэныр. Ары къэс медицинэм иIофышIэхэм теубытагъэ хэлъэу къаIо: анахь цыхьэшIэгъур прививкэ пшIыныр, вакцинэр зыхябгъэлъхьаныр ары.

Зэчый ялые зыхэлъ сурэтышI

Iоныгъом и 20-м АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ зэIукIэгъу фабэ щыIагъ. Ар творческэ цIыф гъэшIэгъонэу, архитекторэу, скульпторэу, усакIоу, Адыгэ Республикэм ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ сурэтышIэу, УФ-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Бырсыр Абдулахь Мыхьамодэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 70-рэ (щылэ мазэм) зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

Зэчый ялые зыхэлъ сурэтышI

Iоныгъом и 20-м АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ зэIукIэгъу фабэ щыIагъ. Ар творческэ цIыф гъэшIэгъонэу, архитекторэу, скульпторэу, усакIоу, Адыгэ Республикэм ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ сурэтышIэу, УФ-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Бырсыр Абдулахь Мыхьамодэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 70-рэ (щылэ мазэм) зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

ИлъэпкъкIэ къогъанэ иIагъэп

Зышъхьамысыжьэу адыгэ лъэпкъым фэлэжьэгъэ Абрэдж Альмир Нухьэ ыкъор зэрэтхэмытыжьыр лъэшэу гукъау. Адыгеим иобщественнэ-политикэ щыIэныгъэ ар зыхэхьагъэр зэхъокIыныгъэшхохэр хэгъэгум зыщыфэхъущтыгъэ лъэхъаныр ары. Адыгэ Республикэр щыIэ хъунымкIэ Iофышхо зышIагъэхэм ар ащыщ.

ИлъэпкъкIэ къогъанэ иIагъэп

Зышъхьамысыжьэу адыгэ лъэпкъым фэлэжьэгъэ Абрэдж Альмир Нухьэ ыкъор зэрэтхэмытыжьыр лъэшэу гукъау. Адыгеим иобщественнэ-политикэ щыIэныгъэ ар зыхэхьагъэр зэхъокIыныгъэшхохэр хэгъэгум зыщыфэхъущтыгъэ лъэхъаныр ары. Адыгэ Республикэр щыIэ хъунымкIэ Iофышхо зышIагъэхэм ар ащыщ.

«Черкес лъагъо» агъэпсы ашIоигъу

Адыгеим зекIоным зыщегъэушъомбгъугъэным ыкIи ащ федэ къегъэтыгъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм пащэхэми, АР-м зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитети, туроператорхэми нахьыбэрэ зафагъазэу ыкIи тегущыIэхэу хъугъэ.

«Черкес лъагъо» агъэпсы ашIоигъу

Адыгеим зекIоным зыщегъэушъомбгъугъэным ыкIи ащ федэ къегъэтыгъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм пащэхэми, АР-м зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитети, туроператорхэми нахьыбэрэ зафагъазэу ыкIи тегущыIэхэу хъугъэ.

ЗекIохэм джыри къахэхъуагъ

 «Адыгеим зызыгъэпсэфынэу къакIохэрэм япчъагъэ, икIыгъэ илъэсым елъытыгъэмэ, мыгъэ хэхъуагъ — ар проценти 3 — 5-кIэ нахьыбэ хъугъэ», — къыщиIуагъ Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор Адыгеим зэрэщыкIогъэ шIыкIэм кIэух къыфишIызэ.

ЗекIохэм джыри къахэхъуагъ

 «Адыгеим зызыгъэпсэфынэу къакIохэрэм япчъагъэ, икIыгъэ илъэсым елъытыгъэмэ, мыгъэ хэхъуагъ — ар проценти 3 — 5-кIэ нахьыбэ хъугъэ», — къыщиIуагъ Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор Адыгеим зэрэщыкIогъэ шIыкIэм кIэух къыфишIызэ.

Фестивалэу «Лэгъо-Накъ-2017-рэ»

Къушъхьэм зыщагъэпсэфыныр зикIасэхэм апае ятIонэрэу мэфэкI зыгъэпсэфыгъо мафэ тиреспубликэ щызэхащэщт. Ар чъэпыогъум и 14 — 15 мафэхэм Лэгъо-Нэкъэ тешъом щыкIощт. МэфэкIым шъолъыр бжыхьэ фестивалэу «Лэгъо-Накъ- 2017-кIэ» еджагъэх.

Фестивалэу «Лэгъо-Накъ-2017-рэ»

Къушъхьэм зыщагъэпсэфыныр зикIасэхэм апае ятIонэрэу мэфэкI зыгъэпсэфыгъо мафэ тиреспубликэ щызэхащэщт. Ар чъэпыогъум и 14 — 15 мафэхэм Лэгъо-Нэкъэ тешъом щыкIощт. МэфэкIым шъолъыр бжыхьэ фестивалэу «Лэгъо-Накъ- 2017-кIэ» еджагъэх.

IэшIагъэр щыIэныгъэм щагъэфедэ

ШэнышIу зэрэхъугъэу, адыгэ культурэм ифестиваль Хьакъунае (Гавердовскэм) дэт IофшIапIэу «Нанэм» щыкIуагъ. Лъэпкъым иIэпэIасэхэм, ныбжьыкIэхэм яIэшIагъэхэр фестиваль-зэнэкъокъум къыщагъэлъэгъуагъэх. Культурэм иIофышIэхэр къыщыгущыIагъэх, кIэлэеджакIохэр усэхэм къяджагъэх, орэдхэр къаIуагъэх.

IэшIагъэр щыIэныгъэм щагъэфедэ

ШэнышIу зэрэхъугъэу, адыгэ культурэм ифестиваль Хьакъунае (Гавердовскэм) дэт IофшIапIэу «Нанэм» щыкIуагъ. Лъэпкъым иIэпэIасэхэм, ныбжьыкIэхэм яIэшIагъэхэр фестиваль-зэнэкъокъум къыщагъэлъэгъуагъэх. Культурэм иIофышIэхэр къыщыгущыIагъэх, кIэлэеджакIохэр усэхэм къяджагъэх, орэдхэр къаIуагъэх.

ИдэхагъэкIэ дунаим щашIэ

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м республикэм щагъэмэфэкIыщт. Къэралыгъо филармонием зэхахьэр зэрэщыкIощтым фэгъэхьыгъэу Адыгеим изаслуженнэ артисткэу, пчыхьэзэхахьэм ирежиссерэу Едыдж Викторие гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ИдэхагъэкIэ дунаим щашIэ

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м республикэм щагъэмэфэкIыщт. Къэралыгъо филармонием зэхахьэр зэрэщыкIощтым фэгъэхьыгъэу Адыгеим изаслуженнэ артисткэу, пчыхьэзэхахьэм ирежиссерэу Едыдж Викторие гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83),

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83),

Адыгея отмечена наградами международного форума «Отдых — 2017»

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам принял участие в деловых мероприятиях в рамках международного туристского форума «Отдых – 2017», который прошел 19-21 сентября 2017 года в московском центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Адыгея отмечена наградами международного форума «Отдых — 2017»

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам принял участие в деловых мероприятиях в рамках международного туристского форума «Отдых – 2017», который прошел 19-21 сентября 2017 года в московском центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

В Адыгее прошло совещание о ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ.

В Адыгее Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание на тему: «О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ».

В Адыгее прошло совещание о ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ.

В Адыгее Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание на тему: «О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ».

Дмитрий Медведев посетил агропредприятия Адыгеи.

В Адыгее с рабочим визитом побывал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Цель поездки – ознакомление c развитием различных  направлений АПК республики, обсуждение ряда актуальных тем в ходе совещания на тему: «О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ». Место

Дмитрий Медведев посетил агропредприятия Адыгеи.

В Адыгее с рабочим визитом побывал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Цель поездки – ознакомление c развитием различных  направлений АПК республики, обсуждение ряда актуальных тем в ходе совещания на тему: «О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ». Место

Рабочая встреча Дмитрия Медведева и Мурата Кумпилова.

В рамках рабочей поездки в Адыгею Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Главой республики Муратом Кумпиловым.

Рабочая встреча Дмитрия Медведева и Мурата Кумпилова.

В рамках рабочей поездки в Адыгею Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Главой республики Муратом Кумпиловым.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ зигъо губгъо IофшIэнхэр Адыгеим зэрэщыкIохэрэм зыщигъэгъозагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр Адыгеим къызэкIом гухэлъ шъхьаIэу иIагъэр республикэм и АПК илъэныкъо зэфэшъхьафхэм хэхъоныгъэу ашIырэм нэIуасэ зыфишIыныр, «2017-рэ илъэсым зигъо губгъо IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм тегущыIэнхэр. ЧIыпIэу зыщызэхащагъэр экономикэм иаграрнэ сектор анахь лъэшэу хэхъоныгъэ зыщишIырэ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ зигъо губгъо IофшIэнхэр Адыгеим зэрэщыкIохэрэм зыщигъэгъозагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр Адыгеим къызэкIом гухэлъ шъхьаIэу иIагъэр республикэм и АПК илъэныкъо зэфэшъхьафхэм хэхъоныгъэу ашIырэм нэIуасэ зыфишIыныр, «2017-рэ илъэсым зигъо губгъо IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм тегущыIэнхэр. ЧIыпIэу зыщызэхащагъэр экономикэм иаграрнэ сектор анахь лъэшэу хэхъоныгъэ зыщишIырэ

Дмитрий Медведевымрэ КъумпIыл Муратрэ яIофшIэгъу зэIукIэгъу Адыгеим щыкIуагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр Адыгеим къызэкIом, республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Дмитрий Медведевымрэ КъумпIыл Муратрэ яIофшIэгъу зэIукIэгъу Адыгеим щыкIуагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр Адыгеим къызэкIом, республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Мэкъу-мэщым хэхъоныгъэ ышIыгъ

Дмитрий Медведевым губгъо IофшIэнхэр 2017-рэ илъэсым зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор Адыгеим щызэрищагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым губгъо IофшIэнхэр 2017-рэ илъэсым зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор тыгъуасэ Адыгеим щызэрищагъ.

Мэкъу-мэщым хэхъоныгъэ ышIыгъ

Дмитрий Медведевым губгъо IофшIэнхэр 2017-рэ илъэсым зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор Адыгеим щызэрищагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым губгъо IофшIэнхэр 2017-рэ илъэсым зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор тыгъуасэ Адыгеим щызэрищагъ.

Семинарым хэлэжьагъ

Темыр-Кавказ шъолъырым ипрофсоюз IофышIэ-хэмрэ къэралыгъо учреждениехэм, общественнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ IофышIэхэм я Урысые профсоюз организацие иактиврэ зыхэлэжьэгъэхэ семинарым икъызэIухын Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч рагъэблэгъагъ.

Семинарым хэлэжьагъ

Темыр-Кавказ шъолъырым ипрофсоюз IофышIэ-хэмрэ къэралыгъо учреждениехэм, общественнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ IофышIэхэм я Урысые профсоюз организацие иактиврэ зыхэлэжьэгъэхэ семинарым икъызэIухын Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч рагъэблэгъагъ.

Лажьэ иIэу ыгъэунэфыгъ

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къэралыгъо бюджет учреждениеу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщэу зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэм иврач шъхьаIэу щытыгъэ Л. Крылач ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым Мыекъопэ къэлэ хьыкумыр бэмышIэу хэплъагъ ыкIи ащ лажьэ иIэу ыгъэунэфыгъ. Хьыкумым изэхэсыгъо зэIухыгъэу щытыгъ, ащ журналистхэри къырагъэблэгъагъэх.

Лажьэ иIэу ыгъэунэфыгъ

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къэралыгъо бюджет учреждениеу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщэу зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэм иврач шъхьаIэу щытыгъэ Л. Крылач ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым Мыекъопэ къэлэ хьыкумыр бэмышIэу хэплъагъ ыкIи ащ лажьэ иIэу ыгъэунэфыгъ. Хьыкумым изэхэсыгъо зэIухыгъэу щытыгъ, ащ журналистхэри къырагъэблэгъагъэх.