Зэлъэпкъэгъухэм язэIукIапIэ зеушъомбгъу

Адыгэ культурэм ифестиваль Тыркуем ит къуаджэу Хаусай щыкIуагъ. Тэхъутэмыкъое районым культурэмкIэ и Унэ­шхо иансамблэу «Уджыр», адыгэ кIэлэцIыкIу театрализованнэ зыгъэсапIэу «Щыгъыжъыер», орэдыIохэу Цышэ Зарет, Нэгъой Заур, Ацумыжъ Адам, нэмыкIхэри Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ фестивалым хэлэжьагъэх.

Зэлъэпкъэгъухэм язэIукIапIэ зеушъомбгъу

Адыгэ культурэм ифестиваль Тыркуем ит къуаджэу Хаусай щыкIуагъ. Тэхъутэмыкъое районым культурэмкIэ и Унэ­шхо иансамблэу «Уджыр», адыгэ кIэлэцIыкIу театрализованнэ зыгъэсапIэу «Щыгъыжъыер», орэдыIохэу Цышэ Зарет, Нэгъой Заур, Ацумыжъ Адам, нэмыкIхэри Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ фестивалым хэлэжьагъэх.

МэфэкI шъхьаIэхэм ащыщ

Фыжь-шхъонтIэ-плъыжьышъохэр тыгъуасэ къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къыщябэкIыщтыгъэх — тиреспублики, ащ икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапи ахэм ясатырэ хэтых — Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ игъэкIотыгъэу хэдгъэунэфыкIыгъ.

МэфэкI шъхьаIэхэм ащыщ

Фыжь-шхъонтIэ-плъыжьышъохэр тыгъуасэ къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къыщябэкIыщтыгъэх — тиреспублики, ащ икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапи ахэм ясатырэ хэтых — Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ игъэкIотыгъэу хэдгъэунэфыкIыгъ.

Гум къинэжьыщт зэIукIэгъухэр

Зыныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщаIыгъхэ республикэ унэ-интернатым мэфэкI Iофтхьэбзэ гъэшIэ­гъон щыкIуагъ.

Гум къинэжьыщт зэIукIэгъухэр

Зыныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщаIыгъхэ республикэ унэ-интернатым мэфэкI Iофтхьэбзэ гъэшIэ­гъон щыкIуагъ.

ЩыIэныгъэр — иорэд

Адыгэ лъэпкъым икомпозитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

ЩыIэныгъэр — иорэд

Адыгэ лъэпкъым икомпозитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

Англием къыщалъэгъугъэр афэфед

Бзэхэр зыщызэрагъэшIэрэ Гупчэу «Активым» иеджэкIо куп джырэблагъэ Англием щыIагъ.

Англием къыщалъэгъугъэр афэфед

Бзэхэр зыщызэрагъэшIэрэ Гупчэу «Активым» иеджэкIо куп джырэблагъэ Англием щыIагъ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэм ащыщхэм щытхъуцIэхэр зэрафагъэшъошагъэхэм ыкIи полицием ирайон отделхэм къафащэфыгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ техникэр зэраратыжьырэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIуагъ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэм ащыщхэм щытхъуцIэхэр зэрафагъэшъошагъэхэм ыкIи полицием ирайон отделхэм къафащэфыгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ техникэр зэраратыжьырэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIуагъ.

Илъэсым ыкIэм ехъулIэу

Лъэпкъ проектэу «Демография» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым псэолъэшI IофшIэнышхохэр мы уахътэм щэкIох.

Илъэсым ыкIэм ехъулIэу

Лъэпкъ проектэу «Демография» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым псэолъэшI IофшIэнышхохэр мы уахътэм щэкIох.

ШышъхьэIум и 22-р — Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

ШышъхьэIум и 22-р — Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Зы быракъым зэдычIэтхэу

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ непэ хэтэгъэунэфыкIы. УФ-м и Президент и Унашъоу шышъхьэIум и 20-м 1994-рэ илъэсым ышIыгъэм диштэу ар агъэмэфэкIы.

Зы быракъым зэдычIэтхэу

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ непэ хэтэгъэунэфыкIы. УФ-м и Президент и Унашъоу шышъхьэIум и 20-м 1994-рэ илъэсым ышIыгъэм диштэу ар агъэмэфэкIы.

КIэлэегъаджэхэмкIэ нахь Iэрыфэгъу хъущт

КIэлэегъаджэхэм егъэлыегъащэу къафэмыгъэзагъэхэ Iофыгъохэр зэшIуахынхэ фаеу зэрэхъурэм епхыгъэу илъэсыкIэ еджэгъур зыщаублэжьыщтым ехъулIэу партиеу «Единэ Россием» предложениехэр къыщагъэхьазырыщтых.

КIэлэегъаджэхэмкIэ нахь Iэрыфэгъу хъущт

КIэлэегъаджэхэм егъэлыегъащэу къафэмыгъэзагъэхэ Iофыгъохэр зэшIуахынхэ фаеу зэрэхъурэм епхыгъэу илъэсыкIэ еджэгъур зыщаублэжьыщтым ехъулIэу партиеу «Единэ Россием» предложениехэр къыщагъэхьазырыщтых.

Шъыпкъагъэр къычIагъэщыжьы

Урысые дзэ-патриотическэ обществэм икъутамэу Адыгэ Республикэм щызэхащагъэм Iоф зишIэрэр джыри илъэситIу хъугъэп. Ащ емылъытыгъэу Хэгъэгу зэошхом щызэогъэ цIыф пэпчъ, хэкIодагъи, псаоу къэкIожьыгъи алъыIэсы шIоигъу, ТекIоныгъэшхор къыдэзыхыгъэхэм яшIэжь мыкIосэным ишъыпкъэу Iоф дешIэ.

Шъыпкъагъэр къычIагъэщыжьы

Урысые дзэ-патриотическэ обществэм икъутамэу Адыгэ Республикэм щызэхащагъэм Iоф зишIэрэр джыри илъэситIу хъугъэп. Ащ емылъытыгъэу Хэгъэгу зэошхом щызэогъэ цIыф пэпчъ, хэкIодагъи, псаоу къэкIожьыгъи алъыIэсы шIоигъу, ТекIоныгъэшхор къыдэзыхыгъэхэм яшIэжь мыкIосэным ишъыпкъэу Iоф дешIэ.

УнэшъуакIэхэр

Лъэныкъуабэмэ афэгъэхьыгъэх ШышъхьэIу мазэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ зиIэ хъухэрэ законыкIэхэр пенсиехэм, уасэхэм, тхылъ нэпцIхэм, нэмыкIхэми афэгъэхьыгъэх.

УнэшъуакIэхэр

Лъэныкъуабэмэ афэгъэхьыгъэх ШышъхьэIу мазэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ зиIэ хъухэрэ законыкIэхэр пенсиехэм, уасэхэм, тхылъ нэпцIхэм, нэмыкIхэми афэгъэхьыгъэх.

ШъолъырымкIэ уасэ къыратыгъ

«Финансовая доступность для населения» зыфиIорэ социальнэ ушэтыным Адыгеим щыпсэухэрэр хэлэжьагъэх. Тишъолъыр исхэм азыныкъо мы лъэныкъомкIэ республикэм изытет егъэразэ. Ар къеушыхьаты кIэупчIэнэу УФ-м и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ и Лъэпкъ банк ышIыгъэм.

ШъолъырымкIэ уасэ къыратыгъ

«Финансовая доступность для населения» зыфиIорэ социальнэ ушэтыным Адыгеим щыпсэухэрэр хэлэжьагъэх. Тишъолъыр исхэм азыныкъо мы лъэныкъомкIэ республикэм изытет егъэразэ. Ар къеушыхьаты кIэупчIэнэу УФ-м и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ и Лъэпкъ банк ышIыгъэм.

Гъогу занкIэ техьажьынхэу къяджагъ

Министерствэм епхыгъэу Iоф зышIэрэ Общественнэ со­ветым илIыкIоу, АдыгеимкIэ хэ­гъэгу кIоцI къулыкъум иветеранхэм я Совет итхьаматэ игуадзэу, милицием иполковникэу отставкэм щыIэ Николай Киселевыр зыныбжь имыкъу­гъэхэу хэбзэукъоныгъэ зезыхьагъэхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыщаIыгъхэрэ гупчэм бэмышIэу еблэгъагъ.

Гъогу занкIэ техьажьынхэу къяджагъ

Министерствэм епхыгъэу Iоф зышIэрэ Общественнэ со­ветым илIыкIоу, АдыгеимкIэ хэ­гъэгу кIоцI къулыкъум иветеранхэм я Совет итхьаматэ игуадзэу, милицием иполковникэу отставкэм щыIэ Николай Киселевыр зыныбжь имыкъу­гъэхэу хэбзэукъоныгъэ зезыхьагъэхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыщаIыгъхэрэ гупчэм бэмышIэу еблэгъагъ.

Туар зэкъошхэр лэжьакIох

Хыныгъошхом кIэухэу фэхъугъэхэр Теуцожь районым бэмышIэу щызэфахьысыжьыгъэх.

Туар зэкъошхэр лэжьакIох

Хыныгъошхом кIэухэу фэхъугъэхэр Теуцожь районым бэмышIэу щызэфахьысыжьыгъэх.

«Ислъамыем» къыщежэх

Адыгэ культурэм ифестивалэу «Шапсыгъэ» инэбзыйхэр» зыфиIорэр шышъхьэIум и 23-м ТIуапсэ щыкIощт.

«Ислъамыем» къыщежэх

Адыгэ культурэм ифестивалэу «Шапсыгъэ» инэбзыйхэр» зыфиIорэр шышъхьэIум и 23-м ТIуапсэ щыкIощт.

МэфэкIым аухыщт

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухыгъэх.

МэфэкIым аухыщт

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухыгъэх.

Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников

Документ направлен на повышение уровня безопасности на дорожной сети и является частью комплекса мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  Проект Концепции опубликован для общественного обсуждения, 21 августа завершится его независимая антикоррупционная экспертиза.

Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников

Документ направлен на повышение уровня безопасности на дорожной сети и является частью комплекса мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  Проект Концепции опубликован для общественного обсуждения, 21 августа завершится его независимая антикоррупционная экспертиза.

ОНФ проведет мониторинг доступности бесплатного медосмотра для работников школ

Эксперты Общероссийского народного фронта проверят, как в российских регионах соблюдаются права учителей на прохождение обязательного медицинского осмотра за счет работодателя. По результатам исследования общественники совместно с представителями профильных министерств и ведомств проведут экспертное совещание.

ОНФ проведет мониторинг доступности бесплатного медосмотра для работников школ

Эксперты Общероссийского народного фронта проверят, как в российских регионах соблюдаются права учителей на прохождение обязательного медицинского осмотра за счет работодателя. По результатам исследования общественники совместно с представителями профильных министерств и ведомств проведут экспертное совещание.

Апэрэ классым кIощтхэм апае

ШIэныгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэу апэрэ классым кIощтхэм еджэнымкIэ къашъхьапэщт пкъыгъохэр къа­ратыщтых. Ащ хэ­хьэх тетрадьхэр, альбомхэр, шъо зэ­фэшъхьаф зиIэ къэлэмхэр, краскэхэр ыкIи нэмыкIыбэхэр.

Апэрэ классым кIощтхэм апае

ШIэныгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэу апэрэ классым кIощтхэм еджэнымкIэ къашъхьапэщт пкъыгъохэр къа­ратыщтых. Ащ хэ­хьэх тетрадьхэр, альбомхэр, шъо зэ­фэшъхьаф зиIэ къэлэмхэр, краскэхэр ыкIи нэмыкIыбэхэр.

ЯIо зэхэлъэу Iоф зэдашIагъ

Теуцожь районым ит къуаджэу Пщыкъуйхьаблэ щызэтырагъэпсыхьэгъэ культурэм и Унэ тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэ­Iуахыгъ.

ЯIо зэхэлъэу Iоф зэдашIагъ

Теуцожь районым ит къуаджэу Пщыкъуйхьаблэ щызэтырагъэпсыхьэгъэ культурэм и Унэ тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэ­Iуахыгъ.

ИпсэукIэ нахьышIу хъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Надежда Портуровскаям ипсэупIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ сертификат Адыгэкъалэ ипащэу ЛIыхэсэ Махьмудэ ритыжьыгъ.

ИпсэукIэ нахьышIу хъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Надежда Портуровскаям ипсэупIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ сертификат Адыгэкъалэ ипащэу ЛIыхэсэ Махьмудэ ритыжьыгъ.

ЯIофшIэн епхыгъ

Республикэм хэкIым идэщын фытегъэпсыхьагъэу Iоф щызышIэрэ хъызмэтшIапIэу «ЭкоЦентрэр» зыпылъыр икъу фэдизэу къизыгъэлъэгъукIыщт фестивалэу «ЭКО-Кавказ» зыфиIорэр къихьащт ма­зэм и 28 — 29-м Мыекъопэ районым ипсэупIэхэу Дахъорэ Гъозэрыплъэрэ ащызэхащэщт. Ащ мы хъызмэтшIапIэр иIэпыIэгъущт.

ЯIофшIэн епхыгъ

Республикэм хэкIым идэщын фытегъэпсыхьагъэу Iоф щызышIэрэ хъызмэтшIапIэу «ЭкоЦентрэр» зыпылъыр икъу фэдизэу къизыгъэлъэгъукIыщт фестивалэу «ЭКО-Кавказ» зыфиIорэр къихьащт ма­зэм и 28 — 29-м Мыекъопэ районым ипсэупIэхэу Дахъорэ Гъозэрыплъэрэ ащызэхащэщт. Ащ мы хъызмэтшIапIэр иIэпыIэгъущт.

ЧIыгум зыщагъасэ, огум щэбыбых

Урысые Федерацием иавиацие и Мафэ ыкIи Урысыем и ДОСААФ и Мыекъопэ аэроклуб илъэс 85-рэ зэрэхъу­гъэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх.

ЧIыгум зыщагъасэ, огум щэбыбых

Урысые Федерацием иавиацие и Мафэ ыкIи Урысыем и ДОСААФ и Мыекъопэ аэроклуб илъэс 85-рэ зэрэхъу­гъэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх.

ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

ЛIэшIэгъу ныбжьым ТIопсэ районым фиузэнкIыгъ. Районыр зызэхащагъэр илъэс 99-рэ зэрэхъурэр мыщ щыпсэухэрэм игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ. МэфэкIым ехъулIэу ащ ипсэупIэхэм ащыкIуагъэх зэIукIэгъухэр, къэгъэлъэ­гъонхэр, концертхэр, спорт зэнэкъокъухэр, нэмыкI Iофтхьабзэхэр. МэфэкIым ипэгъокIэу районым щып­сэурэ цIыфхэу анахь чанэу общественнэ ыкIи профессиональнэ IофшIэным зыкъыщызыгъэлъэгъуагъэхэр, гъэхъэ­гъэшIухэр зышIыгъэхэр

ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

ЛIэшIэгъу ныбжьым ТIопсэ районым фиузэнкIыгъ. Районыр зызэхащагъэр илъэс 99-рэ зэрэхъурэр мыщ щыпсэухэрэм игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ. МэфэкIым ехъулIэу ащ ипсэупIэхэм ащыкIуагъэх зэIукIэгъухэр, къэгъэлъэ­гъонхэр, концертхэр, спорт зэнэкъокъухэр, нэмыкI Iофтхьабзэхэр. МэфэкIым ипэгъокIэу районым щып­сэурэ цIыфхэу анахь чанэу общественнэ ыкIи профессиональнэ IофшIэным зыкъыщызыгъэлъэгъуагъэхэр, гъэхъэ­гъэшIухэр зышIыгъэхэр