«Ростелеком» в Краснодаре организовал «Клиентский день» для корпоративных клиентов компании

«Ростелеком» организовал «Клиентский день» для корпоративных клиентов, работающих на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

/ Комментарии к записи «Ростелеком» в Краснодаре организовал «Клиентский день» для корпоративных клиентов компании отключены

«Ростелеком» в Краснодаре организовал «Клиентский день» для корпоративных клиентов компании

«Ростелеком» организовал «Клиентский день» для корпоративных клиентов, работающих на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

/ Комментарии к записи «Ростелеком» в Краснодаре организовал «Клиентский день» для корпоративных клиентов компании отключены

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр

Правопорядкэр мыукъогъэнымкIэ Координационнэ советымрэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссиемрэ зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ яIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр отключены

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр

Правопорядкэр мыукъогъэнымкIэ Координационнэ советымрэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссиемрэ зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ яIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр отключены

ТхьакIущынэ Аслъан усакIоу Илья Резник IукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Урысыем инароднэ артистэу Илья Резник тыгъуасэ IукIагъ.

/ Комментарии к записи ТхьакIущынэ Аслъан усакIоу Илья Резник IукIагъ отключены

ТхьакIущынэ Аслъан усакIоу Илья Резник IукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Урысыем инароднэ артистэу Илья Резник тыгъуасэ IукIагъ.

/ Комментарии к записи ТхьакIущынэ Аслъан усакIоу Илья Резник IукIагъ отключены

Пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипэщагъэу, пенсием зэрэкIуагъэм къыхэкIыкIэ иIэнатIэ IукIыжьыгъэ Сергей Клюй тыгъуасэ IукIагъ.

/ Комментарии к записи Пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх отключены

Пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипэщагъэу, пенсием зэрэкIуагъэм къыхэкIыкIэ иIэнатIэ IукIыжьыгъэ Сергей Клюй тыгъуасэ IукIагъ.

/ Комментарии к записи Пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх отключены

Илъэси 7 зыныбжь студентыр

Дунаим тет студент пстэуми анахь ныб­жьыкIэр Танишк Абраам ары. Ар илъэси 7-м итыгъ штатэу Калифорнием щыIэ ­апшъэрэ еджапIэхэм ащыщэу «Американ Ривер Колледж» зыфиIорэм зычIэхьэм. Ежь илэгъухэр еджапIэм агъэхьазырыхэ зэхъум, Танишк студент хъу­гъэхагъэ.

/ Комментарии к записи Илъэси 7 зыныбжь студентыр отключены

Илъэси 7 зыныбжь студентыр

Дунаим тет студент пстэуми анахь ныб­жьыкIэр Танишк Абраам ары. Ар илъэси 7-м итыгъ штатэу Калифорнием щыIэ ­апшъэрэ еджапIэхэм ащыщэу «Американ Ривер Колледж» зыфиIорэм зычIэхьэм. Ежь илэгъухэр еджапIэм агъэхьазырыхэ зэхъум, Танишк студент хъу­гъэхагъэ.

/ Комментарии к записи Илъэси 7 зыныбжь студентыр отключены

ЗыкIышъо мыстырэ лIыр

Тайланд щыпсэурэ цIыфхэм янахьыбэр бизнес цIы­кIум пыща­гъэх, ащкIэ яуна­гъохэр аIыгъы­жьых. Кан Три Чани ахэм ащыщ. ЛIыр дэгъоу мэ­пщэрыхьэ, чэтхэр IэшIоу ыгъажъэ­хэзэ, цIыфхэм ­арещэ.

/ Комментарии к записи ЗыкIышъо мыстырэ лIыр отключены

ЗыкIышъо мыстырэ лIыр

Тайланд щыпсэурэ цIыфхэм янахьыбэр бизнес цIы­кIум пыща­гъэх, ащкIэ яуна­гъохэр аIыгъы­жьых. Кан Три Чани ахэм ащыщ. ЛIыр дэгъоу мэ­пщэрыхьэ, чэтхэр IэшIоу ыгъажъэ­хэзэ, цIыфхэм ­арещэ.

/ Комментарии к записи ЗыкIышъо мыстырэ лIыр отключены

ШIомыкIым дышъэ къыхафы

Амурскэ хэкум ишIэныгъэлэжьхэмрэ испе­циалистхэмрэ шIомыкIым дышъэ къыхахэу рагъэжьагъ.

/ Комментарии к записи ШIомыкIым дышъэ къыхафы отключены

ШIомыкIым дышъэ къыхафы

Амурскэ хэкум ишIэныгъэлэжьхэмрэ испе­циалистхэмрэ шIомыкIым дышъэ къыхахэу рагъэжьагъ.

/ Комментарии к записи ШIомыкIым дышъэ къыхафы отключены

Iэхъомбэ 12-р баща?

Виджей Синг Индием щыщ. Илъэс 48-рэ ыныбжь. Iоф ышIэрэп, зыми ыштэрэп. IофшIэпIэ 50-м ехъу къыкIухьагъ, зы па­щэ горэми къыгъэгугъагъэп.

/ Комментарии к записи Iэхъомбэ 12-р баща? отключены

Iэхъомбэ 12-р баща?

Виджей Синг Индием щыщ. Илъэс 48-рэ ыныбжь. Iоф ышIэрэп, зыми ыштэрэп. IофшIэпIэ 50-м ехъу къыкIухьагъ, зы па­щэ горэми къыгъэгугъагъэп.

/ Комментарии к записи Iэхъомбэ 12-р баща? отключены

ШIыкIэшIур гъунджэм щыолъэгъу

Японием исурэтышI IэпэIасэхэм графикэм ихэутын фэгъэхьыгъэ IофшIагъэу яIэм щыщ Мыекъуапэ къыщагъэлъагъо.

/ Комментарии к записи ШIыкIэшIур гъунджэм щыолъэгъу отключены

ШIыкIэшIур гъунджэм щыолъэгъу

Японием исурэтышI IэпэIасэхэм графикэм ихэутын фэгъэхьыгъэ IофшIагъэу яIэм щыщ Мыекъуапэ къыщагъэлъагъо.

/ Комментарии к записи ШIыкIэшIур гъунджэм щыолъэгъу отключены

Бащэрэ ухэукъоу уатекIощтэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 71:74 (16:11, 24:21, 14:18, 17:24). Тыгъэгъазэм и 7-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

/ Комментарии к записи Бащэрэ ухэукъоу уатекIощтэп отключены

Бащэрэ ухэукъоу уатекIощтэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 71:74 (16:11, 24:21, 14:18, 17:24). Тыгъэгъазэм и 7-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

/ Комментарии к записи Бащэрэ ухэукъоу уатекIощтэп отключены

ЯщыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу зэрашIыщтым тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 6-у гъэ-сэныгъэм ыкIи наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIу зышIы-гъэхэм дипломхэр, ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мини 10 зырыз афигъэшъошагъэх.

/ Комментарии к записи ЯщыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу зэрашIыщтым тегущыIагъэх отключены

ЯщыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу зэрашIыщтым тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 6-у гъэ-сэныгъэм ыкIи наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIу зышIы-гъэхэм дипломхэр, ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мини 10 зырыз афигъэшъошагъэх.

/ Комментарии к записи ЯщыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу зэрашIыщтым тегущыIагъэх отключены

Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу…

Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ дотациеу сомэ миллион 210,5-рэ хъурэр Адыгэ Республикэм къыIукIэщт.

/ Комментарии к записи Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу… отключены

Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу…

Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ дотациеу сомэ миллион 210,5-рэ хъурэр Адыгэ Республикэм къыIукIэщт.

/ Комментарии к записи Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу… отключены

Миллиони 4 фэдиз пэIуагъэхьагъ

Гриппыр ыкIи пэтхъу-Iутхъур къызэузыгъэхэм япчъагъэ хэхъуагъэми, вирусым пэшIуекIорэ препаратхэм Адыгэ Республикэр ащыкIэщтэп.

/ Комментарии к записи Миллиони 4 фэдиз пэIуагъэхьагъ отключены

Миллиони 4 фэдиз пэIуагъэхьагъ

Гриппыр ыкIи пэтхъу-Iутхъур къызэузыгъэхэм япчъагъэ хэхъуагъэми, вирусым пэшIуекIорэ препаратхэм Адыгэ Республикэр ащыкIэщтэп.

/ Комментарии к записи Миллиони 4 фэдиз пэIуагъэхьагъ отключены

КIымафэм идэхэгъу

Тызэжэгъэ кIымафэр Адыгеим къэсыгъ. Апэрэ мафэхэм къащыублагъэу псынкIэу ом изытет зызэблихъоу, ос къесэу ригъэжьагъ.

/ Комментарии к записи КIымафэм идэхэгъу отключены

КIымафэм идэхэгъу

Тызэжэгъэ кIымафэр Адыгеим къэсыгъ. Апэрэ мафэхэм къащыублагъэу псынкIэу ом изытет зызэблихъоу, ос къесэу ригъэжьагъ.

/ Комментарии к записи КIымафэм идэхэгъу отключены

Мэзыкъохэр бэгъожьыщтых

Аужырэ илъэсхэм Кавказскэ биосфернэ заповедникым мэзыкъохэр мэкIэ дэдэу щалъэгъущтыгъэх.

/ Комментарии к записи Мэзыкъохэр бэгъожьыщтых отключены

Мэзыкъохэр бэгъожьыщтых

Аужырэ илъэсхэм Кавказскэ биосфернэ заповедникым мэзыкъохэр мэкIэ дэдэу щалъэгъущтыгъэх.

/ Комментарии к записи Мэзыкъохэр бэгъожьыщтых отключены

ШIэныгъэр зэнэкъокъум щапсыхьэ

Дунэе зэнэкъокъоу «Мэкъамэр гъэжъынч, къашъо, орэд къаIо» зыфиIорэр Краснодар щыкIуагъ.

/ Комментарии к записи ШIэныгъэр зэнэкъокъум щапсыхьэ отключены

ШIэныгъэр зэнэкъокъум щапсыхьэ

Дунэе зэнэкъокъоу «Мэкъамэр гъэжъынч, къашъо, орэд къаIо» зыфиIорэр Краснодар щыкIуагъ.

/ Комментарии к записи ШIэныгъэр зэнэкъокъум щапсыхьэ отключены

Нахь агъэкIэракIэрэр текIощт

ИлъэсыкIэм икъихьагъу нахь кIэракIэу зыфэзыгъэхьазыры­рэм икъыхэхын фэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъу къалэу Мыекъуапэ щэкIо. Зэфэхьысыжьхэр щылэ мазэм ыкIэм ашIыщтых.

/ Комментарии к записи Нахь агъэкIэракIэрэр текIощт отключены

Нахь агъэкIэракIэрэр текIощт

ИлъэсыкIэм икъихьагъу нахь кIэракIэу зыфэзыгъэхьазыры­рэм икъыхэхын фэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъу къалэу Мыекъуапэ щэкIо. Зэфэхьысыжьхэр щылэ мазэм ыкIэм ашIыщтых.

/ Комментарии к записи Нахь агъэкIэракIэрэр текIощт отключены

Москва тызэрэфагъадэрэр

Аужырэ илъэс 25-м тикъэралыгъо ит къалэхэм ащыпсэурэ цIыфхэм япчъагъэ нэбгырэ миллиони 8 фэдиз къыщыкIагъ.

/ Комментарии к записи Москва тызэрэфагъадэрэр отключены

Москва тызэрэфагъадэрэр

Аужырэ илъэс 25-м тикъэралыгъо ит къалэхэм ащыпсэурэ цIыфхэм япчъагъэ нэбгырэ миллиони 8 фэдиз къыщыкIагъ.

/ Комментарии к записи Москва тызэрэфагъадэрэр отключены

Лъэпкъ тарихъым илэжьакIу

Уахътэ къысэкIугъ тарихълэжьэу ­Пэнэ­шъу Аскэр иIофшIагъэхэм сяджэнэу Лъэпкъ библиотекэм бэрэ сыкIоу.

/ Комментарии к записи Лъэпкъ тарихъым илэжьакIу отключены

Лъэпкъ тарихъым илэжьакIу

Уахътэ къысэкIугъ тарихълэжьэу ­Пэнэ­шъу Аскэр иIофшIагъэхэм сяджэнэу Лъэпкъ библиотекэм бэрэ сыкIоу.

/ Комментарии к записи Лъэпкъ тарихъым илэжьакIу отключены

Ащ фэдэу тиIэр зы

Зэгорэм СтIашъу Юрэ «Си­IофшIагъэхэр арых IэкIыб къэралы­гъохэм арагъэбла­гъэхэрэр, сэ ахэм сакъы­декIокIы ныIэп» ыIоу зэхэсхыгъ .

/ Комментарии к записи Ащ фэдэу тиIэр зы отключены

Ащ фэдэу тиIэр зы

Зэгорэм СтIашъу Юрэ «Си­IофшIагъэхэр арых IэкIыб къэралы­гъохэм арагъэбла­гъэхэрэр, сэ ахэм сакъы­декIокIы ныIэп» ыIоу зэхэсхыгъ .

/ Комментарии к записи Ащ фэдэу тиIэр зы отключены

Пщынао, орэдус, продюсер

ЛIыбзыу Аслъан иIэпэIэсэныгъэ къызыщежьагъэр музыкэм ылъэныкъокIэ ушэтынэу ышIыхэрэр ары.

/ Комментарии к записи Пщынао, орэдус, продюсер отключены

Пщынао, орэдус, продюсер

ЛIыбзыу Аслъан иIэпэIэсэныгъэ къызыщежьагъэр музыкэм ылъэныкъокIэ ушэтынэу ышIыхэрэр ары.

/ Комментарии к записи Пщынао, орэдус, продюсер отключены

Нэбгырэ 50 IэзапIэм къеолIагъ

Шъхьаныгъупчъэм узиплъыкIэ, осыр тыдэкIи щы­шIэтэу, чъыгхэм шъошэ фыжьыбзэр зыщалъа­гъэ зыхъукIэ, кIымафэр къызэрэсыгъэр зэхэошIэ, гур фэчэфэу ащ пэгъокIы.

/ Комментарии к записи Нэбгырэ 50 IэзапIэм къеолIагъ отключены

Нэбгырэ 50 IэзапIэм къеолIагъ

Шъхьаныгъупчъэм узиплъыкIэ, осыр тыдэкIи щы­шIэтэу, чъыгхэм шъошэ фыжьыбзэр зыщалъа­гъэ зыхъукIэ, кIымафэр къызэрэсыгъэр зэхэошIэ, гур фэчэфэу ащ пэгъокIы.

/ Комментарии к записи Нэбгырэ 50 IэзапIэм къеолIагъ отключены

Агу рихьэу еджэх

Адыгеим иеджапIэхэм Iоныгъом къыщегъэжьа­гъэу медицинэ классхэр къащызэIуахыгъэу Iоф ашIэ. Ахэм нэбгыри 116-рэ ащеджэ.

/ Комментарии к записи Агу рихьэу еджэх отключены

Агу рихьэу еджэх

Адыгеим иеджапIэхэм Iоныгъом къыщегъэжьа­гъэу медицинэ классхэр къащызэIуахыгъэу Iоф ашIэ. Ахэм нэбгыри 116-рэ ащеджэ.

/ Комментарии к записи Агу рихьэу еджэх отключены

КIэлэцIыкIухэр тинеущырэ маф

Ижъырэ зэманхэм къащегъэжьагъэу адыгэхэм сабыим ипIун мэхьанэшхо ратыщтыгъ.

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэр тинеущырэ маф отключены

КIэлэцIыкIухэр тинеущырэ маф

Ижъырэ зэманхэм къащегъэжьагъэу адыгэхэм сабыим ипIун мэхьанэшхо ратыщтыгъ.

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэр тинеущырэ маф отключены

Тарихъыр зэрагъашIэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр щыкIуагъэх. КIэлэеджакIохэр къэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэх, яшIэныгъэ хагъэхъоным фэшI тарихъ пкъыгъохэм язытет зыщагъэгъозагъ.

/ Комментарии к записи Тарихъыр зэрагъашIэ отключены

Тарихъыр зэрагъашIэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр щыкIуагъэх. КIэлэеджакIохэр къэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэх, яшIэныгъэ хагъэхъоным фэшI тарихъ пкъыгъохэм язытет зыщагъэгъозагъ.

/ Комментарии к записи Тарихъыр зэрагъашIэ отключены