ЩыIэныгъакIэ ыгъотыжьыгъ

Мыекъопэ районым ит къутырэу Северо-Восточные Сады дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Золотая рыбка» зыфиIорэр игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэм ауж къызэIуахыжьыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ ыкIи псэупIэм дэсхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЩыIэныгъакIэ ыгъотыжьыгъ

Мыекъопэ районым ит къутырэу Северо-Восточные Сады дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Золотая рыбка» зыфиIорэр игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэм ауж къызэIуахыжьыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ ыкIи псэупIэм дэсхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Щэ дэгъу къэзыхьыжьырэ шъолъырхэм Адыгеир ахалъытагъ

Щэм фашIэу иIэр зэгъэшIэгъэным тегъэпсыхьэгъэ ушэтынхэр бэмышIэу Роскачествэм зэхищэгъагъэх. Хэгъэгум ишъолъыр 15-у щэ дэгъу къызыщахьыжьхэрэм тиреспублики ахалъытагъ.

Щэ дэгъу къэзыхьыжьырэ шъолъырхэм Адыгеир ахалъытагъ

Щэм фашIэу иIэр зэгъэшIэгъэным тегъэпсыхьэгъэ ушэтынхэр бэмышIэу Роскачествэм зэхищэгъагъэх. Хэгъэгум ишъолъыр 15-у щэ дэгъу къызыщахьыжьхэрэм тиреспублики ахалъытагъ.

Чъэпыогъум и 14-р – мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIы­жьынымрэ яIофышIэ и Маф

Мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIы­жьынымрэ яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Чъэпыогъум и 14-р – мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIы­жьынымрэ яIофышIэ и Маф

Мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIы­жьынымрэ яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

ШIэныгъэр цIыфым фэлажьэмэ…

Тыгъуасэ Мыекъопэ технологическэ университетым наукэм и Фестиваль щыкIуагъ. Ар Урысые фестивалым къыдыхэлъытагъэу «Космосыр — гъунапкъэ зимыIэ шIэныгъэхэр» ыцIэу рекIокIы. Iофтхьабзэр мэфитIурэ кIощт.

ШIэныгъэр цIыфым фэлажьэмэ…

Тыгъуасэ Мыекъопэ технологическэ университетым наукэм и Фестиваль щыкIуагъ. Ар Урысые фестивалым къыдыхэлъытагъэу «Космосыр — гъунапкъэ зимыIэ шIэныгъэхэр» ыцIэу рекIокIы. Iофтхьабзэр мэфитIурэ кIощт.

Мыгъэ нахьыб

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор чъэпыогъум и 1-м Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи ар тыгъэгъазэм и 31-м нэс кIощт. Iофтхьабзэр республикэм зэрэщылъыкIуа­тэрэм, федеральнэ гупчэм къафигъэуцугъэ пшъэ­рылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофыгъоу зэшIуахыхэрэм къазыщытегущыIэгъэхэ пресс-конференцие Адыгэ Респуб­ликэм идзэ комиссариат щыкIуагъ.

Мыгъэ нахьыб

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор чъэпыогъум и 1-м Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи ар тыгъэгъазэм и 31-м нэс кIощт. Iофтхьабзэр республикэм зэрэщылъыкIуа­тэрэм, федеральнэ гупчэм къафигъэуцугъэ пшъэ­рылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофыгъоу зэшIуахыхэрэм къазыщытегущыIэгъэхэ пресс-конференцие Адыгэ Респуб­ликэм идзэ комиссариат щыкIуагъ.

Анахьыбэу хэхъоныгъэхэр зышIырэ лъэныкъу

Адыгеир мэкъумэщ хъызмэтым зызщиушъомбгъурэ шъолъырхэм ащыщ. Республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм анахьыбэу фэIорышIэрэр мы лъэныкъор ары.

Анахьыбэу хэхъоныгъэхэр зышIырэ лъэныкъу

Адыгеир мэкъумэщ хъызмэтым зызщиушъомбгъурэ шъолъырхэм ащыщ. Республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм анахьыбэу фэIорышIэрэр мы лъэныкъор ары.

Урысые фестивалым щыщэу

Адыгэ къэралыгъо университетым чъэпыогъум и 11-м шIэныгъэм и Фестиваль щызэхащэгъагъ. Урысыем щыкIорэ фе­стивалым къыхиубытэу ар рекIокIыгъ. Iофтхьабзэр университетым и Бизнес-инкубатор зычIэт унэм щыкIуагъ.

Урысые фестивалым щыщэу

Адыгэ къэралыгъо университетым чъэпыогъум и 11-м шIэныгъэм и Фестиваль щызэхащэгъагъ. Урысыем щыкIорэ фе­стивалым къыхиубытэу ар рекIокIыгъ. Iофтхьабзэр университетым и Бизнес-инкубатор зычIэт унэм щыкIуагъ.

Коллегием изэхэсыгъу

Чъэпыогъум и 10-м АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иколлегие зэхэсыгъо иIагъ. Ар республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм щыкIуагъ.

Коллегием изэхэсыгъу

Чъэпыогъум и 10-м АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иколлегие зэхэсыгъо иIагъ. Ар республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм щыкIуагъ.

ШIэныгъэхэм анэмыкIэу

Непэ Краснодар краим ыкIи Адыгеим апае полицием иIофышIэхэр къэзыгъэхьазырырэ еджапIэм гъогу кIыхьэ къыкIугъ.

ШIэныгъэхэм анэмыкIэу

Непэ Краснодар краим ыкIи Адыгеим апае полицием иIофышIэхэр къэзыгъэхьазырырэ еджапIэм гъогу кIыхьэ къыкIугъ.

Нэхэе Аслъан игукъэкIыжьхэр

Француз композиторэу О. Онеггер игущыIэхэу «Теубытэгъэ ин фыуимыIэу дунаим зыпари ­къыщыбдэхъуштэп» зыфиIохэрэр сищыIэны­гъэкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ гущыIэхэу хъугъэх. Гъэсэныгъэ дэгъу зэзгъэгъотын зэрэслъэкIыгъэм, профессиональнэ композитор сызэрэхъугъэм апае насыпышIоу зысэ­лъытэжьы. «ЦIыфым ежь ищыIэныгъэ рэзэныгъэ хегъуатэмэ, насыпы­шIоу зилъытэжьын фае» зэраIорэм сыкъыпкъырыкIызэ къасIомэ сшIоигъу:

Нэхэе Аслъан игукъэкIыжьхэр

Француз композиторэу О. Онеггер игущыIэхэу «Теубытэгъэ ин фыуимыIэу дунаим зыпари ­къыщыбдэхъуштэп» зыфиIохэрэр сищыIэны­гъэкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ гущыIэхэу хъугъэх. Гъэсэныгъэ дэгъу зэзгъэгъотын зэрэслъэкIыгъэм, профессиональнэ композитор сызэрэхъугъэм апае насыпышIоу зысэ­лъытэжьы. «ЦIыфым ежь ищыIэныгъэ рэзэныгъэ хегъуатэмэ, насыпы­шIоу зилъытэжьын фае» зэраIорэм сыкъыпкъырыкIызэ къасIомэ сшIоигъу:

Кощхьаблэ непэ и Маф

Непэ, чъэпыогъум и 13-м, Кощхьаблэ загъэпсыгъэр илъэси 150-рэ зэрэхъурэр мэфэкI шIыкIэм тетэу хигъэунэфыкIыщт. Ащ яшъыпкъэу къоджэдэсхэм зыфагъэхьазырыгъ.

Кощхьаблэ непэ и Маф

Непэ, чъэпыогъум и 13-м, Кощхьаблэ загъэпсыгъэр илъэси 150-рэ зэрэхъурэр мэфэкI шIыкIэм тетэу хигъэунэфыкIыщт. Ащ яшъыпкъэу къоджэдэсхэм зыфагъэхьазырыгъ.

ЗэхъокIыныгъэхэм мэхьанэшхо яIэу елъытэ

Урысыем пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм, УФ-м и Президент мы лъэныкъомкIэ хэгъэхъонхэу ышIыгъэхэм мэхьанэшхо яIэу елъытэ АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Джансур Хьисэ ыпхъум.

ЗэхъокIыныгъэхэм мэхьанэшхо яIэу елъытэ

Урысыем пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм, УФ-м и Президент мы лъэныкъомкIэ хэгъэхъонхэу ышIыгъэхэм мэхьанэшхо яIэу елъытэ АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Джансур Хьисэ ыпхъум.

Гъогум шъузэпырэ­кIымэ — зышъуплъыхь!

ЛъэсрыкIохэм гъогум зекIокIэ тэрэзхэр къащыхэфэнхэм общественностыр къыфэджагъ.

Гъогум шъузэпырэ­кIымэ — зышъуплъыхь!

ЛъэсрыкIохэм гъогум зекIокIэ тэрэзхэр къащыхэфэнхэм общественностыр къыфэджагъ.

Лэжьыгъэм и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

Теуцожь районым ичIыгулэжьхэм лэжьыгъэм икъэхьыжьынкIэ яIофшIагъэхэм кIэухэу афэхъугъэхэм язэфэхьысыжь зыщашIыгъэр республикэм и Мафэ тырагъэфагъ. МэфэкI зэхэхьэшхор зыщырекIокIыгъэр стадионэу Пэнэжьыкъуае итыгъэкъохьапIэкIэ щыIэр ары.

Лэжьыгъэм и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

Теуцожь районым ичIыгулэжьхэм лэжьыгъэм икъэхьыжьынкIэ яIофшIагъэхэм кIэухэу афэхъугъэхэм язэфэхьысыжь зыщашIыгъэр республикэм и Мафэ тырагъэфагъ. МэфэкI зэхэхьэшхор зыщырекIокIыгъэр стадионэу Пэнэжьыкъуае итыгъэкъохьапIэкIэ щыIэр ары.

Шыхэр мачъэх, шIулъэгъур…

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм чъэпыогъум и 10-м мюзиклэу «Шъучъ, шыхэр, шъучъ» зыфиIорэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Шыхэр мачъэх, шIулъэгъур…

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм чъэпыогъум и 10-м мюзиклэу «Шъучъ, шыхэр, шъучъ» зыфиIорэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Пчъагъэм тегъэгумэкIы

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Волгарь» Астрахань — 0:3. Чъэпыогъум и 10-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Колгунов — Ростов-на-Дону, Х. Талаев — Грозный, А. ДышъэкI — Налщык.

Пчъагъэм тегъэгумэкIы

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Волгарь» Астрахань — 0:3. Чъэпыогъум и 10-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Колгунов — Ростов-на-Дону, Х. Талаев — Грозный, А. ДышъэкI — Налщык.

В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте объявлений «Авито». DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок.

В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте объявлений «Авито». DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок.

«Дышъэ бжыхь»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ купэу Адыгеим ыцIэкIэ Москва щыIэр я 20-рэ Урысые агропромышленнэ къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэм хэлажьэ. Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ а Iофтхьабзэм изэхэщакIу, джащ фэдэу юбилейнэ къэгъэлъэгъоным Япониери къыхэлажьэ.

«Дышъэ бжыхь»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ купэу Адыгеим ыцIэкIэ Москва щыIэр я 20-рэ Урысые агропромышленнэ къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэм хэлажьэ. Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ а Iофтхьабзэм изэхэщакIу, джащ фэдэу юбилейнэ къэгъэлъэгъоным Япониери къыхэлажьэ.

Бжыхьасэхэр апхъых

Мэфэ фабэхэр къызэрэзэкIылъыкIуагъэхэр, ощхыр зэрэмакIэр Адыгеим ичIыгулэжьхэм къызфагъэфедэ, губгъохэм ащыжъот. Гъэтхэсэ лэжьыгъэм иIухыжьын ыкIэм фэкIуагъ, ащ дакIоу бжыхьасэхэри апхъых.

Бжыхьасэхэр апхъых

Мэфэ фабэхэр къызэрэзэкIылъыкIуагъэхэр, ощхыр зэрэмакIэр Адыгеим ичIыгулэжьхэм къызфагъэфедэ, губгъохэм ащыжъот. Гъэтхэсэ лэжьыгъэм иIухыжьын ыкIэм фэкIуагъ, ащ дакIоу бжыхьасэхэри апхъых.

Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу»

ЛъэсрыкIохэр зыхэфэхэрэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэIорышIэщт пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэу «ЛъэсрыкIу», «ЛъэсрыкIо зэпыры­кIыпI» зыфиIохэрэр чъэпыогъум и 11 — 15-хэм Адыгеим щыкIощтых.

Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу»

ЛъэсрыкIохэр зыхэфэхэрэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэIорышIэщт пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэу «ЛъэсрыкIу», «ЛъэсрыкIо зэпыры­кIыпI» зыфиIохэрэр чъэпыогъум и 11 — 15-хэм Адыгеим щыкIощтых.

ХьакIэщыр — лъэпкъ шIухьафтын

Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ унэу хьакIэщ шъуашэ зиIэм Тыжь Илкъай ыцIэ фаусыгъ. Хэкужъым къэзыгъэзэжьы зышIоигъохэм псэуалъэр апэрэ къэуцупIэ афэхъущт.

ХьакIэщыр — лъэпкъ шIухьафтын

Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ унэу хьакIэщ шъуашэ зиIэм Тыжь Илкъай ыцIэ фаусыгъ. Хэкужъым къэзыгъэзэжьы зышIоигъохэм псэуалъэр апэрэ къэуцупIэ афэхъущт.

Ядэхагъэ узыIэпещэ

Сурэтхэр щыIэныгъэм иIотакIох. Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм лIэужхэр зэфещэх.

Ядэхагъэ узыIэпещэ

Сурэтхэр щыIэныгъэм иIотакIох. Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм лIэужхэр зэфещэх.

МэфэкIитIури хагъэунэфыкIыгъ

Ахэр афэгъэхьыгъагъэх ­Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 27-рэ, Адыгэкъалэ илъэс 49-рэ зэрэхъугъэхэм. Мэ­фэкI зэхэхьэшхом цIыфы­бэ дэдэ къекIолIэгъагъ. Лъэпкъ культурэм и Гупчэу нэбгырэ 650-м ехъу зычIафэрэм чIыпIэ нэкI иIэжьыгъэп.

МэфэкIитIури хагъэунэфыкIыгъ

Ахэр афэгъэхьыгъагъэх ­Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 27-рэ, Адыгэкъалэ илъэс 49-рэ зэрэхъугъэхэм. Мэ­фэкI зэхэхьэшхом цIыфы­бэ дэдэ къекIолIэгъагъ. Лъэпкъ культурэм и Гупчэу нэбгырэ 650-м ехъу зычIафэрэм чIыпIэ нэкI иIэжьыгъэп.

Урысые Федерацием и Конституционнэ Хьыкум студент-магистрэхэр дзэ къулыкъум защэщтхэ пIалъэр афызэкIахьанэу фит ышIыгъэх

Урысые Федерацием и Конституционнэ Хьыкум бакалавриатыр къэзыухыгъэхэу магистратурэм чIахьэхэрэм дзэ къулыкъум защэнхэ фэе пIалъэр афызэкIахьанэу фит ышIыгъэх.

Урысые Федерацием и Конституционнэ Хьыкум студент-магистрэхэр дзэ къулыкъум защэщтхэ пIалъэр афызэкIахьанэу фит ышIыгъэх

Урысые Федерацием и Конституционнэ Хьыкум бакалавриатыр къэзыухыгъэхэу магистратурэм чIахьэхэрэм дзэ къулыкъум защэнхэ фэе пIалъэр афызэкIахьанэу фит ышIыгъэх.

ГутIэ Саныет: «Гум ишIушIэ къыситыгъэр гупшыс»

Мурад зиIэр щысыгъо ифэрэп. УсэкIо-тхакIом фэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, гъэпсэфыгъо-гудэчъыгъор зигъотырэр бгъэлъэчIэ гупшысэр къэущэу, къетэкъокIыгъэ зыхъурэр ары. Джащыгъум ащ къэлэмымрэ тхьапэмрэ зэтыриухэу, чэщи мафи, чъыIи фаби имыIэу, етIупщыгъэу Iоф ешIэ — матхэ, къыкIэкIырэр зы гущыI, зы усэ е усэ Iэрам, зы

ГутIэ Саныет: «Гум ишIушIэ къыситыгъэр гупшыс»

Мурад зиIэр щысыгъо ифэрэп. УсэкIо-тхакIом фэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, гъэпсэфыгъо-гудэчъыгъор зигъотырэр бгъэлъэчIэ гупшысэр къэущэу, къетэкъокIыгъэ зыхъурэр ары. Джащыгъум ащ къэлэмымрэ тхьапэмрэ зэтыриухэу, чэщи мафи, чъыIи фаби имыIэу, етIупщыгъэу Iоф ешIэ — матхэ, къыкIэкIырэр зы гущыI, зы усэ е усэ Iэрам, зы