Адыгэ къуаер республикэ закъор ары къызщыдагъэкIын фитыщтхэр

Мыщ фэдэ унашъо ышIыгъ Урысые Федерацием и Апшъэрэ Хьыкум. Шъугу къэдгъэкIыжьын, нэмыкI шъолъырхэм ащыIэ предприятиехэм адыгэ къуаер къыдагъэкIынымкIэ фитыныгъэ зэраIахыгъэм емызэгъхэу ахэм хьыкумым зыфагъэзэгъагъ.

Адыгэ къуаер республикэ закъор ары къызщыдагъэкIын фитыщтхэр

Мыщ фэдэ унашъо ышIыгъ Урысые Федерацием и Апшъэрэ Хьыкум. Шъугу къэдгъэкIыжьын, нэмыкI шъолъырхэм ащыIэ предприятиехэм адыгэ къуаер къыдагъэкIынымкIэ фитыныгъэ зэраIахыгъэм емызэгъхэу ахэм хьыкумым зыфагъэзэгъагъ.

Бюджетым къыщыдалъытагъ

Адыгеим ипащэхэм анаIэ зытетыр муниципальнэ образованиехэм язэтегъэпсыхьан. Мы илъэсым бюджет пстэуми якъэкIуапIэхэм а гухэлъхэм апэIухьащт ахъщэр къахагъэкIыщт.

Бюджетым къыщыдалъытагъ

Адыгеим ипащэхэм анаIэ зытетыр муниципальнэ образованиехэм язэтегъэпсыхьан. Мы илъэсым бюджет пстэуми якъэкIуапIэхэм а гухэлъхэм апэIухьащт ахъщэр къахагъэкIыщт.

Нэбгырэ 24-мэ къяузыгъ

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ шъогъэзэ узым пэшIуекIощт вакцинэ мини 2 тедзэу джыри къыщэфыщт. Ведомствэм иминистрэ иапэрэ гуадзэу Галинэ Савенковам ар къыIуагъ.

Нэбгырэ 24-мэ къяузыгъ

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ шъогъэзэ узым пэшIуекIощт вакцинэ мини 2 тедзэу джыри къыщэфыщт. Ведомствэм иминистрэ иапэрэ гуадзэу Галинэ Савенковам ар къыIуагъ.

Шъусакъ!

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ цIыфхэм агу къегъэкIыжьы гуцаф языгъэшIырэ пкъыгъо къызагъотыкIэ зэрэзекIон фаехэр.

Шъусакъ!

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ цIыфхэм агу къегъэкIыжьы гуцаф языгъэшIырэ пкъыгъо къызагъотыкIэ зэрэзекIон фаехэр.

Гъогогъу тIокIым ехъурэ ахъщэ къуалъхьэ ыштагъ

АдыгеимкIэ медсоцэкспертизэм ибюро ипэщагъэу хэбзэгъэуцугъэм димыштэу цIыфым сэкъатныгъэ зэриIэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр зыгъэпсыгъэ ыкIи ахъщэ къуалъхьэу сомэ мин 896-рэ аIызыхыгъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр зэхафыгъ.

Гъогогъу тIокIым ехъурэ ахъщэ къуалъхьэ ыштагъ

АдыгеимкIэ медсоцэкспертизэм ибюро ипэщагъэу хэбзэгъэуцугъэм димыштэу цIыфым сэкъатныгъэ зэриIэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр зыгъэпсыгъэ ыкIи ахъщэ къуалъхьэу сомэ мин 896-рэ аIызыхыгъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр зэхафыгъ.

ЦIыф-хъишъ: музыкант, фольклорист, пщынау

ЗэлъашIэрэ IэпэIасэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, РСФСР-м изаслуженнэ артистэу Лъэцэрыкъо Кимэ Хьамидэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI-концертым джары зэреджагъэхэр. Ар зыгъэхьазырыгъэр, зигукъэкIыр АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапI ары.

ЦIыф-хъишъ: музыкант, фольклорист, пщынау

ЗэлъашIэрэ IэпэIасэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, РСФСР-м изаслуженнэ артистэу Лъэцэрыкъо Кимэ Хьамидэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI-концертым джары зэреджагъэхэр. Ар зыгъэхьазырыгъэр, зигукъэкIыр АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапI ары.

«Зэныбджэгъухэм язэIукI»

КъокIыпIэм щыпсэухэрэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым «Зыныбджэгъухэм язэIукI» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр къыщызэIуахыгъ.

«Зэныбджэгъухэм язэIукI»

КъокIыпIэм щыпсэухэрэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым «Зыныбджэгъухэм язэIукI» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр къыщызэIуахыгъ.

ЧIыгум ешIушIэрэм гухахъор итын

Мэкъу-мэщым Адыгеим иэкономикэ, исоциальнэ щыIэныгъэ чIыпIэшхо ащеубыты. Агропромышленнэ комплексым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэм язэшIохын хэбзэ Iэшъхьэтетхэм янэплъэгъу ренэу рагъэты. Къэралыгъо программэу «2020-рэ илъэсым нэс мэкъу-мэщым, гъомылапхъэхэр зыщащэрэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр, чIыгулэжьынымкIэ, хэтэрыкIлэжьынымкIэ, чъыгхэтэлэжьынымкIэ, лым, щэм якъэхьыжьынкIэ, оптовэ гупчэхэм, фэбапIэхэм

ЧIыгум ешIушIэрэм гухахъор итын

Мэкъу-мэщым Адыгеим иэкономикэ, исоциальнэ щыIэныгъэ чIыпIэшхо ащеубыты. Агропромышленнэ комплексым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэм язэшIохын хэбзэ Iэшъхьэтетхэм янэплъэгъу ренэу рагъэты. Къэралыгъо программэу «2020-рэ илъэсым нэс мэкъу-мэщым, гъомылапхъэхэр зыщащэрэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр, чIыгулэжьынымкIэ, хэтэрыкIлэжьынымкIэ, чъыгхэтэлэжьынымкIэ, лым, щэм якъэхьыжьынкIэ, оптовэ гупчэхэм, фэбапIэхэм

Предметхэр къыхахых

КIэу щыIэныгъэм къыхахьэрэр цIыфхэм амыштэу, ар къагурымыIоу къыхэкIы. Ащ фэд зэтыгъо ушэтынхэу еджапIэм къычIэкIыхэрэм атыхэрэр. Мыгъэ илъэс 15 хъущт гъэсэныгъэм исистемэ ар къызыхэхьагъэр. Ащ фэдиз тешIагъэми, а Iофтхьабзэм пэуцужьхэрэр джыри щыIэх, гъэсэныгъэм исистемэ ащ зэщигъэкъуагъэу, нэмыкI лъагъо тырищагъэу зыIохэрэри къэхъух.

Предметхэр къыхахых

КIэу щыIэныгъэм къыхахьэрэр цIыфхэм амыштэу, ар къагурымыIоу къыхэкIы. Ащ фэд зэтыгъо ушэтынхэу еджапIэм къычIэкIыхэрэм атыхэрэр. Мыгъэ илъэс 15 хъущт гъэсэныгъэм исистемэ ар къызыхэхьагъэр. Ащ фэдиз тешIагъэми, а Iофтхьабзэм пэуцужьхэрэр джыри щыIэх, гъэсэныгъэм исистемэ ащ зэщигъэкъуагъэу, нэмыкI лъагъо тырищагъэу зыIохэрэри къэхъух.

НахьышIум щэгугъых

Къырым Республикэр Къырым хыгъэхъунэм изы Iахь анахь инэу хы ШIуцIэм итемыр лъэныкъо Iус. Республикэм ежь итамыгъэхэу гербыр ыкIи быракъыр иIэх. Къырым Республикэм икъэлэ шъхьаIэр Симферополь.

НахьышIум щэгугъых

Къырым Республикэр Къырым хыгъэхъунэм изы Iахь анахь инэу хы ШIуцIэм итемыр лъэныкъо Iус. Республикэм ежь итамыгъэхэу гербыр ыкIи быракъыр иIэх. Къырым Республикэм икъэлэ шъхьаIэр Симферополь.

Лъэхъанымрэ амалыкIэхэмрэ

Непэ тищыIэныгъэ тIэкIу-тIэкIоу къыхэхьэх «электроннэ рецептхэр», «электроннэ больничнэхэр» зыфаIохэу технологиякIэхэм япхыгъэхэр. Ахэм ягъэзекIон, мэхьанэу яIэр цIыф жъугъэхэм икъоу джыри къагурыIуагъэгоп, IофыгъуакIэр сыдигъуи ары зэрэхъурэр. Ау шIуагъэу ахэм ахэлъыр специалистхэм къытфызэхафы. Закъыщарагъанэрэп Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовар электроннэ рецептхэм

Лъэхъанымрэ амалыкIэхэмрэ

Непэ тищыIэныгъэ тIэкIу-тIэкIоу къыхэхьэх «электроннэ рецептхэр», «электроннэ больничнэхэр» зыфаIохэу технологиякIэхэм япхыгъэхэр. Ахэм ягъэзекIон, мэхьанэу яIэр цIыф жъугъэхэм икъоу джыри къагурыIуагъэгоп, IофыгъуакIэр сыдигъуи ары зэрэхъурэр. Ау шIуагъэу ахэм ахэлъыр специалистхэм къытфызэхафы. Закъыщарагъанэрэп Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовар электроннэ рецептхэм

Дэгъум идэгъужьхэр къыхагъэщыгъэх

Щылэ мазэм и 13-м урысые печатым и Мафэ Къэралыгъо киноконцерт къэгъэлъэгъуапIэм щыхагъэунэфыкIыгъ. Зэхахьэм хэлэжьагъэх республикэ телевидением, гъэзетхэм, журналхэм, радиом яIофышIэхэр, министерствэ, къулыкъушIэ зэфэшъхьафхэм, районхэм къарыкIыгъэ хьэкIэ лъапIэхэр.

Дэгъум идэгъужьхэр къыхагъэщыгъэх

Щылэ мазэм и 13-м урысые печатым и Мафэ Къэралыгъо киноконцерт къэгъэлъэгъуапIэм щыхагъэунэфыкIыгъ. Зэхахьэм хэлэжьагъэх республикэ телевидением, гъэзетхэм, журналхэм, радиом яIофышIэхэр, министерствэ, къулыкъушIэ зэфэшъхьафхэм, районхэм къарыкIыгъэ хьэкIэ лъапIэхэр.

Мы илъэсымкIэ апшъэщт

2018-рэ илъэсыр адэбз узым пэшIуекIогъэным и Илъэсэу зэрагъэнэфагъэр УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовам къыIуагъ.

Мы илъэсымкIэ апшъэщт

2018-рэ илъэсыр адэбз узым пэшIуекIогъэным и Илъэсэу зэрагъэнэфагъэр УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовам къыIуагъ.

ШIушIагъэр лъапсэм ыкупкI

Дунаим щыцIэрыIо къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцертхэм сыд фэдизырэ уяплъыгъэми, зым зыр нахь дэхэжьэу олъытэ. Зэгъэпшэнхэм къаушыхьаты творческэ купыр ыпэкIэ зэрэлъыкIуатэрэр.

ШIушIагъэр лъапсэм ыкупкI

Дунаим щыцIэрыIо къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцертхэм сыд фэдизырэ уяплъыгъэми, зым зыр нахь дэхэжьэу олъытэ. Зэгъэпшэнхэм къаушыхьаты творческэ купыр ыпэкIэ зэрэлъыкIуатэрэр.

Везде как дома: в 2017 году цифровое ТВ от «Ростелекома» появилось в 28 отелях Юга.

В декабре 2017 года «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» появилось в трёх отелях: Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону, Hilton Garden Inn в Новороссийске и санаторий «Светлана» в Сочи. Кроме того, в течение прошедшего года ещё 25 отелей Краснодара, Пятигорска, Сочи, Архыза

Везде как дома: в 2017 году цифровое ТВ от «Ростелекома» появилось в 28 отелях Юга.

В декабре 2017 года «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» появилось в трёх отелях: Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону, Hilton Garden Inn в Новороссийске и санаторий «Светлана» в Сочи. Кроме того, в течение прошедшего года ещё 25 отелей Краснодара, Пятигорска, Сочи, Архыза

Пхъэшъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ нахьыбэщтых

Гъомылапхъэу ыкIи нэмыкIэу цIыфым анахь ищыкIагъэхэр (потребительскэ корзинэр) илъэситфым зэ Правительствэм къегъэнафэх.

Пхъэшъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ нахьыбэщтых

Гъомылапхъэу ыкIи нэмыкIэу цIыфым анахь ищыкIагъэхэр (потребительскэ корзинэр) илъэситфым зэ Правительствэм къегъэнафэх.

Социальнэ проектхэр нахь шъхьаIэх

Экономикэ политикэмкIэ Координационнэ советэу республикэм щызэхащагъэм изэхэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыщаIэтыгъэр проектнэ IофшIэным ылъэныкъокIэ 2017-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр ары.

Социальнэ проектхэр нахь шъхьаIэх

Экономикэ политикэмкIэ Координационнэ советэу республикэм щызэхащагъэм изэхэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыщаIэтыгъэр проектнэ IофшIэным ылъэныкъокIэ 2017-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр ары.

IофшIэныр щынэгъончъэныр

2017-рэ илъэсым ияплIэнэрэ мэзищ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зэрагъэцэкIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие тыгъуасэ зэхищагъ.

IофшIэныр щынэгъончъэныр

2017-рэ илъэсым ияплIэнэрэ мэзищ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зэрагъэцэкIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие тыгъуасэ зэхищагъ.

Узэрыгушхон закI

БэмышIэу Теуцожь районымкIэ Пщыкъуйхьаблэ тыщыIагъ. Къоджэ къэбархэм тащызыгъэгъозэн зылъэкIыщт, шIэжь дэгъу зиIэ цIыф губзыгъэ тыIукIэмэ зэрэтшIоигъор псэупIэм иадминистраторэу Тхьаркъохъо Аслъан зетэIом, Хьакъуй Къэрал дэжь тищагъ.

Узэрыгушхон закI

БэмышIэу Теуцожь районымкIэ Пщыкъуйхьаблэ тыщыIагъ. Къоджэ къэбархэм тащызыгъэгъозэн зылъэкIыщт, шIэжь дэгъу зиIэ цIыф губзыгъэ тыIукIэмэ зэрэтшIоигъор псэупIэм иадминистраторэу Тхьаркъохъо Аслъан зетэIом, Хьакъуй Къэрал дэжь тищагъ.

Сабыим ищыIэныгъэ ыцIэ къыщежьэ

Ижъырэ адыгацIэхэу Рэдэд, Ибрахьим, Сэтэнай, Суанд, хьауми бэрэ зэхэпхырэмэ ащыщхэу Тимур, Амир, София. Сыд фэдэ цIэхэр ара тиреспубликэ нахьыбэу щаусыхэрэр?

Сабыим ищыIэныгъэ ыцIэ къыщежьэ

Ижъырэ адыгацIэхэу Рэдэд, Ибрахьим, Сэтэнай, Суанд, хьауми бэрэ зэхэпхырэмэ ащыщхэу Тимур, Амир, София. Сыд фэдэ цIэхэр ара тиреспубликэ нахьыбэу щаусыхэрэр?

МэкъэгъэIу

Общественностым илIыкIохэу Адыгэ Республикэм ихьыкумышIхэм яквалификационнэ коллегие хагъэхьанэу къагъэлъэгъуагъэхэм афэгъэхьыгъэ документхэр зэраштэрэмкIэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм макъэ къегъэIу.

МэкъэгъэIу

Общественностым илIыкIохэу Адыгэ Республикэм ихьыкумышIхэм яквалификационнэ коллегие хагъэхьанэу къагъэлъэгъуагъэхэм афэгъэхьыгъэ документхэр зэраштэрэмкIэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм макъэ къегъэIу.

Красногвардейскэ щаублэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэу Нэхэе Аслъан июбилей фэгъэхьыгъэ концертхэр непэ аублэх.

Красногвардейскэ щаублэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэу Нэхэе Аслъан июбилей фэгъэхьыгъэ концертхэр непэ аублэх.

Гупчэр ащыгъупшагъа?

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе союзым Урысыем ибзылъфыгъэ командэ щатхыгъ. Тихэгъэгу испортсменкэхэм ямызакъоу, IэкIыб къэралыгъохэм ащыщхэри ащ хэхьагъэх.

Гупчэр ащыгъупшагъа?

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе союзым Урысыем ибзылъфыгъэ командэ щатхыгъ. Тихэгъэгу испортсменкэхэм ямызакъоу, IэкIыб къэралыгъохэм ащыщхэри ащ хэхьагъэх.

ТекIоныгъэр тищыкIагъ

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIох. Зэнэкъокъухэм яплъы зышIоигъохэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм тегъэгушIо.

ТекIоныгъэр тищыкIагъ

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIох. Зэнэкъокъухэм яплъы зышIоигъохэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм тегъэгушIо.

ЕшIэгъур къызэрыкIоп

«Кубань» Краснодар — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 38:25 (21:11). Щылэ мазэм и 17-м Краснодар щызэдешIагъэх.

ЕшIэгъур къызэрыкIоп

«Кубань» Краснодар — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 38:25 (21:11). Щылэ мазэм и 17-м Краснодар щызэдешIагъэх.