Top.Mail.Ru

Мэкъуогъум и 16-р — медицинэм иIофышIэ и Маф

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

Сыд фэдэрэ лъэхъани обществэм анахь лъытэныгъэ ин зыфишIырэмэ ащыщыгъ ыкIи ащыщ медикхэм яIофшIэн. ЦIыфхэм япсауныгъэ къэшъоуухъумэ, ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэм ялъэхъан IэпыIэгъу шъуафэхъу, сымаджэхэр нахь псынкIэу алъэ зэрэтеуцожьыщтхэм шъунаIэ тешъогъэты.
Мафэ къэс Iофэу жъугъэцакIэрэм шIэныгъэ куухэм анэмыкIэу, къулаиныгъи, щэIагъи, гукIэгъуи ищыкIагъэх. Медицинэ сэнэхьатыр къыхэпхыгъэмэ пшъэдэкIыжь ин зэрэпхьырэр, узышъхьамысыжьэу ащ уфэлэжьэн зэрэфаер, цIыфхэр япсауны­гъэкIэ къызэрэпщыгугъухэрэр зыщыбгъэгъупшэ хъущтэп.
Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным цIыфхэм япсауныгъэ игъэпытэнкIэ ыкIи ахэм ящыIакIэ на­хьышIу шIыгъэнымкIэ пшъэрылъхэу къы­гъэуцугъэхэр непэ зэшIотхыхэзэ, цIыфхэм япсауныгъэ икъэухъумэн лъэгэпIэ иным нэгъэсыгъэным, къэлэдэсхэмрэ къоджэ­дэсхэмрэ зэфэдэ медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэным тынаIэ тетэгъэты.
Медицинэм иIофышIэхэмрэ Адыгэ Респуб­ликэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэмрэ акIуачIэ зэхэлъэу, хэгъэгум ипащэхэм яIэпыIэгъу хэлъэу джырэ шапхъэхэм адиштэрэ лъэгэпIакIэхэм псауныгъэм икъэухъумэн зэратетщэщтым, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр къыдэзылъытэрэ пшъэрылъыр гъэхъагъэ хэлъэу зэрэзэшIотхыщтым ти­цыхьэ телъ.
Медицинэм иIофышIэ пстэуми тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, яIоф­шIэнкIэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу
«Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр