Top.Mail.Ru

Мэкъуогъум и 16-р — Къурмэн

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Къурмэн мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!
Быслъымэнхэм анахь агъэлъэпIэрэ мэфэкIхэм ар ащыщ. Зыгу шIу илъ пстэури зэзыпхырэ, цIыфхэр зэпэблагъэ зышIыхэрэ, гукIэгъум, лъытэныгъэм, шIушIэным, лъэпкъ шэн-хабзэхэм якъэухъумэн фэзыщэхэрэ мэфэкIэу ар щыт.
Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ я ДиндэлэжьапIэ тызэрэфэразэр къэтэIо лIэшIэгъубэ къызэпызычыгъэ шэн-хэбзэ дахэхэу тиобществэ хэлъхэр къэухъумэгъэнхэм, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къа­хэкIыгъэхэм ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьыхэрэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным пае Iофышхо зэрагъэцакIэрэм фэшI.
Мы мэфэкI лъапIэм унагъо пэпчъ гушIуагъо къыферэхь, Адыгеимрэ Урысыемрэ джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм нахь ферэ­гъэчэфых!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псау­ныгъэ пытэ, насып шъуиIэнэу, шъуигухэлъ дахэхэр къыжъу­дэхъунхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм
и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр