Top.Mail.Ru

Лъэпкъ тхыгъэм ымакъэ зыгъэIурэр

Image description

УсакIоу, тхакIоу, драматургэу, Къэбэртэе-Бэлъкъарым игъэзетэу «Горянка» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэу Къаныкъо Заринэ итхылъыкIэу «Iошъхьэмафэ, Мэфэ­гъэпс» илъэтегъэуцо ­Москва щыкIуагъ.

Урысыем къыщыдагъэкIырэ тхылъхэм яфестивалэу «Красная площадь» зыцIэм ыкIи къэра­лыгъом щыпсэурэ лъэпкъхэм ялитературэ ифестиваль ар ахэлэжьагъ.
Пчэгу Плъыжьым Урысыем ыкIи Белоруссием ятхылътедзэпIэ 400-мэ ялIыкIохэр къыщызэ­рэугъоигъагъэх. Iофтхьэбзэ зэ­фэ­шъхьафыбэ ащ щыкIуагъ: романыкIэхэм, научнэ-популярнэ ушэтынхэм ялъэтегъэуцохэр, кон­цертхэр, спектаклэхэр, кIэлэцIыкIухэм апае десэ-зэхэщэнхэр.
Къаныкъо Заринэ ироманэу «Iошъхьэмафэ, Мэфэгъэпс» («При­дет и мой махо») илъэтегъэуцо хэлэжьагъэх УФ-м и Къэ­ралыгъо Думэ идепутатэу Вик­тория Родинар, Адыгэ Респуб­ликэм ыцIэкIэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет исенаторэу Хъопсэрыкъо Мурат, Урысыем ис цIыф лъэпкъ­хэм яныдэлъфыбзэхэм яинститут иIофышIэхэр, сурэтышIхэр, артистхэр, Москва иапшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэр, адыгэу дэсхэр.
Къаныкъо Заринэ зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, ныдэлъфыбзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ Москва игугъу зэрэщашIырэм мэхьа­нэшхо иI. Нэпх реализмэм ижанрэ итэу Къаныкъо Заринэ ытхыгъэ романыр къызтегущыIэрэр тхакIом ичIыпIэ гупсэу Баксан къушъхьэ тIуакIэм дэт къуаджэу Дыгулыбгъуей. Хэгъэгу зэошхом ыкIи я 90-рэ илъэсхэм яхъугъэ-­шIагъэхэр тхыгъэм къыщыгъэ­лъэгъуагъэх. Романым игерой шъхьаIэ я 115-рэ Кавказ дивизием хэтыгъэ дзэкIолIхэм яшIэжь ыгъэлъапIэ шIоигъоу саугъэт афе­шIы. Нэмыц разведкэм хэтыгъэхэм Iэшъхьэмафэ пэIулъ чIыпIэхэр къызкIыхагъэщыщтыгъэхэр зыушэтыхэрэри къахэкIых. ЦIыф къызэрыкIохэм яшIулъэгъу ишIуагъэкIэ яIахьыл-благъэхэр зыхэфэрэ къиныгъохэм ащаухъу­мэшъух, адеIэх.
ЗипчъагъэкIэ 300 хъурэ тхы­лъыр фестивалым щызэбгырыкIыгъ, къыдагъэкIыжьыным егу­пшысэх. Романым иаудиоверсие мэзищым къыкIоцI нэбгырэ 3500-рэ едэIугъ. Къаныкъо Заринэ къызэриIуагъэмкIэ, кIэлакIэхэм апае тхылъищ хъоу «фэнтези» жанрэм итэу къыдигъэкIыщт ­тхыгъэм джыдэдэм Iоф дешIэ. Адыгэ литературэм ащ фэдэ джыри хэтыгъэп. Лъэпкъ лите­ратурэм илъэныкъуакIэ икъызэ­Iухын къыдэхъунэу тыщэгугъы.