Top.Mail.Ru

Адыгеир хэлажьэ

Image description

Урысыем ыкIи Китай якульту­рэхэм яилъэсхэр зэблэдзыгъэхэу къэралыгъуитIум ащызэхэщэ­гъэнхэм фэгъэхьыгъэ проектэу Россотрудничествэм ыгъэнэфагъэм хэтэу «Слово о русском ­слове» зыфиIорэ Дунэе фестивалыр Пекин щэкIо.

Урысыемрэ стратегическэу къыгот къэралыгъохэмрэ гуманитар зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыр гъэпытэгъэным пае Россотрудничествэм дунэе мэхьанэ зиIэ Iофтхьэбзэ заулэ мыгъэ зэхещэ. Мы проектышхом Адыгеим икIыгъэ лIыкIо купри хэлажьэ.
Пекин икъэгъэлъэгъопIэ инхэм ащыщ Адыгеим илIыкIохэм тыгъуасэ зыкъыща­гъэлъэгъуагъ. Адыгэ музыкальнэ Iэмэ-­псымэхэмкIэ лъэпкъ ансамблэу «Удж», адыгэ къашъомкIэ ансамблэу «Адыгэ­хэр», Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслужен­нэ артистэу Бэрбэкъ Аскэр, АР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, АР-м итеатральнэ объединение ипащэу Ацумыжъ Рустам Пекин щыпсэурэ цIыф­хэм къэгъэлъэгъонышхо къафатыгъ.


Мыщ фэдэ культурнэ-гъэсэныгъэ мэхьанэ зиIэ проектхэр общественнэ дипломатием иамалышIух, нэмыкI къэралыгъохэм ащыпсэурэ цIыфхэм Урысыер, ащ итарихъ, икультурэ нахь ягъэшIэгъэным фэIорышIэх.