Top.Mail.Ru

«СшIэнэу сыфай»

Image description

КIэлэцIыкIумэ афэгъэхьыгъэ литературэ тхыгъэхэмкIэ Жэнэ Къырымызэ ыцIэ зыхьырэ Дунэе зэнэкъокъу зэхащагъ. Ар мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу шышъхьэIум и 30-м нэс кIощт.

Iофтхьабзэм Адыгэ къэралыгъо университетыр кIэщакIо фэхъугъ. «Прозэмрэ поэзиемрэ», «Иллюстрациер» зыфиIорэ уцугъохэр зэнэкъокъум къыдыхэлъытагъэх.
КIэлэцIыкIу художественнэ литературэм сэнаущыгъэ хэлъэу Iоф дэзышIэрэмэ якъыхэгъэщын, ахэр цIыф жъугъэмэ ягъэшIэгъэнхэр, адыгэ культурэм, лъэпкъым игушъхьэлэжьыгъэ пIуныгъэ кIуачIэу ахэлъыр кIэлэцIыкIумэ алъыгъэIэсыгъэныр пшъэрылъэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьы.
ТхакIохэу, кIэлэцIыкIумэ адыгабзэкIэ, къэбэртэе-черкесыбзэкIэ, урысыбзэкIэ афатхэхэрэр, сурэтышIхэу, кIэлэцIыкIумэ афэгъэхьыгъэ тхылъхэм иллюстрациехэр афэзышIхэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт.
2024-рэ илъэсым зэнэкъокъум ыцIэщ­тыр «СшIэнэу сыфай». Илъэси 3-м щегъэжьагъэу 12-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIумэ афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэм, сурэтхэм «нон-фикшн» зыфиIорэ тхакIэм тетэу якъэугъоин ар фэгъэзэгъэщт.
Жэнэ Къырымызэ ыцIэ зыхьырэ зэнэкъокъур илъэс заулэ хъугъэ зырекIокIырэр. Iофтхьабзэм хэлэжьэн гухэлъ зиIэхэм ялъэIу тхылъхэр зэхэщакIохэм афырагъэхьын алъэкIыщт. Лъэныкъоу «Усэ ыкIи прозэ шъуашэм илъхэу илъэси 3-м щегъэжьагъэу 5-м нэс» зыфиIорэм яIофшIагъэхэр апэ рагъэхьынхэ алъэкIыщт, ащ ыуж «Иллюстрациехэр», етIанэ «ЗэдзэкIыгъэхэр» къыкIэлъыкIощт.
Тхэхэрэм, сурэтышIхэм, зэ­дзэкIакIохэм яIофшIагъэхэм зэхэщакIохэр мафэ къэс къяжэх. Сайтым изымыгъэ­хьашъухэрэм электроннэ почтэу konkurs.jane@yandex.ru зыфиIорэм рагъэхьынхэ алъэкIыщт.
Зэнэкъокъум ехьылIэгъэ шапхъэхэм нэIуасэ зафэшъушIынэу зэхэщакIохэр къышъоджэ. IофшIэнхэм осэшI купыр ахэплъэщт, анахь дэгъухэр къыхигъэщыщтых.
Зэнэкъокъум иосэшI куп хэтхэр: КIуращынэ Лейлэ — театральнэ продюсер, осэшI купым итхьамат (Москва), Абрэкъо Бэлл — кIэлэцIыкIумэ апае журналэу «Нур» зыфиIорэм иредактор шъхьаI, УФ-м итхакIомэ ыкIи журналистмэ ясоюзхэм ахэт (КъБР, Налщык), Делэкъэрэ Амин — шIэныгъэлэжь, философие шIэныгъэхэмкIэ кандидат (Москва), Жэнэ Заур — химие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, тхакIо, Кавказ йогэм и Ассоциацие ипрезидент, Бырсыр Абдулахь — сурэтышI, УФ-м культурэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ, Унэрэкъо Рай — шIэныгъэлэжь, филологие шIэныгъэ­хэмкIэ доктор, профессор, Сулейман Фатим — искусствэхэмкIэ шIэныгъэлэжь (Мыекъуапэ), Сергей Филатовыр — сурэтышI, Урысыем исурэтышIмэ я Союз хэт (Мыекъуапэ), Ирина Константиновар – Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иIофышI (Мыекъуапэ), Хьамырзэкъо Нуриет — шIэныгъэлэжь, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, доцент. Хъуажъ Нуриет — шIэныгъэлэжь, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидат, Сихъу СултIан — филологие шIэныгъэ­хэмкIэ кандидат.
Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм гъэхъагъэхэр ашIынэу тафэлъаIо!