Top.Mail.Ru

Тыди щызэлъашIэрэ хьалыжъу

Image description

Лъэпкъ мэфэкIэу «Адыгэ хьалыжъом и Мафэ» хабзэ зэрэхъугъэу Рыфабгъо ипсыкъечъэхыпIэхэм илъэс къэс ащызэхащэ. Непэ зичэзыур рагъэкIокIыщт. Ащ ипэгъо­кIэу хьалыжъом, ащ ишIын фэгъэхьыгъэ къэбар гъэшIэ­гъонхэр къышъуфэдгъэхьазырыгъэх.

Тарихъыр
Адыгэ лъэпкъ пщэрыхьапIэм сыдигъо­кIи ижъырэ хабзэхэр ыкIи гъомылап­хъэхэм яIэшIугъэкIэ нэшэнэ гъэнафэгъэ­хэр иIэхэу къырэкIо. Ежь адыгэхэм мыхьамелэм лъытэныгъэ ыкIи рэзэныгъэ фыряIэу, тхьэшIошъхъуныгъэ хэлъэу екIуалIэщтыгъэх. Шъэо Рэщыдэ итхы­лъэу «Адыгэ зэфыщытыкIэ-зэдэпсэукIэ ха­бзэхэр» зыфиIорэм къызэрэщиIорэмкIэ, адыгэмэ лъэпкъ шхын зэфэшъхьафэу 127-м ехъу яI. Адыгэ гъомылапхъэр ошхыкIэ лы лые птелъы хъущтэп. Гъомы­лапхъэу ашIырэм уемызэщынэу, къыомыгоонэу цIыфым Iофэу ышIэрэм тыри­гъэкIодэрэ кIуачIэр къыригъэгъотыжьы­нэу щыт. Европэм къикIыгъэу адыгэмэ къахэхьагъэхэм тилъэпкъ шхыныгъохэр ягуапэу ашхыщтыгъ ыкIи осэшхо къыфашIыщтыгъ. Джары зэлъашIэнэуи зэ­рэхъугъэр.
Шхынхэр зыхашIыкIырэр: лыр, коц-натрыф-фыгу хьаджыгъэхэр, гъэщыр, хэтэ­рыкI лэжьыгъэхэр, шъоур, нэмыкIхэри. МыкIодэу бэрэ къызэтенэщт шхынхэр ашIынхэр бзылъфыгъэхэм якIэсагъ.
Адыгэмэ анахь шхын ялъапIэхэу къэп­лъытэн плъэкIыщтыр бэ, ау анахь къы­хэдгъэщымэ тшIоигъор тхъурыжъэ хьалыжъор ары.


Хьалыжъор — итеплъэкIэ тыгъэм ыныкъо фэдэу, адыгэ къуае дэлъэу да­гъэм щыгъэжъагъэр. Ижъырэ зэманхэм къащегъэжьагъэу (гъэнэфагъэу зыми къыщыхаутырэп) адыгэхэм ар агъажъэ­щтыгъ, зышхырэм насыпрэ гъэбэжъурэ ыгъотынэу раIуалIэщтыгъ. ИгъэхьазырынкIэ къызэрыкIоу, зыпшхыкIэ уигъэшхэкIэу щыт хьалыжъор щыIэныгъэм пытэу хэуцуагъ. Мыр хъяр зиIэми, къин къызфыкъокIыгъэми яIанэхэм ащызэрахьэ, пчыхьэ-пчэдыжь шхэгъухэми Iанэм апэу тырагъэуцохэрэм ащыщ.
Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, анахьэу джэгухэм хьалыжъор агъэкIэракIэзэ зэрэщашIыщтыгъэр. Нысэр ытыщ ащэн зыхъукIэ пхъуантэм щэлэмэ зэфэшъхьа­фэу далъхьэщтыгъэхэм акIыIу хьалы­жъокIэ агъэдэхэжьыщтыгъ. Ар зэрагъэшIыщт бзылъфыгъэхэр Iэгъо-благъом нахь IэпэIасэу исхэм къахахыщтыгъ. Тхьацум, хьалыжъуапIэм ипIокIагъэ зыфэдэр ахэм дэгъоу ашIэщтыгъ. Джащ фэдэу далъхьащт къуаем икъыхэхын фэкъулаигъэх. Зэрагъажъэрэм мэхьанэ иIагъ, рамыгъэстылIэу дышъэпсым фэдэу зэпэжъыужъэу дагъэм къыхахыжьы­щтыгъ. Хабзэм тетэу ашIыгъэ хьалы­жъор Тхьэм елъэIухэти арагъашхыщтыгъ, зы­Iуфэрэм насыпыр ыкIи гъэхъэгъэшхохэр ыпэкIэ къикIынхэу раIуалIэщтыгъ. Ежь хьакIэхэми ащ пае ашхын фаеу алъытэщтыгъ.
Къулайныгъэр
Шхын шIыныр сыдигъокIи бзылъфыгъэмэ яIэнатI. Адыгеим щыпсэурэ зы­шъхьэ зылъытэжь бзылъфыгъэ пэпчъ хьалыжъо шIыкIэ ешIэ. Ащ идэгъугъэ бысымгуащэу Iанэр зыгъэхьазырырэм бэкIэ елъытыгъэми, тхъум изытет, хьа­джы­гъэм игъэфедакIэ, фэшъхьафхэм уалъыплъэн фае. МашIоу щыуаным кIэпшIыхьащтыри хэушъхьафыкIыгъэ Iофыгъохэм ащыщ. Хьалыжъом ишIын къулайныгъэу ищыкIагъэр ныбжьыкIэ дэдэу рагъажьэшъ, ныжъым, ным яIэшIагъэр пшъэшъэжъыем лъагъэIэсыжьы. Шхын шIынымкIэ бзылъфыгъэхэр зэIу­кIэхэмэ, ащ къулайныгъэу хэлъхэр зэраIотэжьыщтыгъ, зым зэришIэрэм адрэр лъыплъэщтыгъ.
Непэ бзылъфыгъэмэ Iофэу зэрахьэрэм зэхъокIыныгъэ инхэр фэхъугъэх нахь мышIэми, бэхэм а шIыкIэр агъэфедэ, ащ дакIоу интернетым иамалхэр пщэрыхьанымкIэ къызфагъэфедэх.
Хьалыжъор непэ
Джырэ лъэхъаным, цIыфхэр нахьыбэу зэхахьэхэ зыщыхъугъэм, пщэрыхьэпIэ пчъагъэхэм янэшанэхэр зэхэкIухьэх, яфэмэ-бжьымэхэр зэтехьэх. Ащ пае лъэпкъ шхыныгъохэм язытет, яIэшIугъэ къызэтегъэнэгъэным мэхьанэшхо иI. Хьалыжъо анахь IэшIур зыщыпшхын плъэкIыщтыр Адыгеир ары. Адыгэ ­къуаем фэдэу ар шъолъырым ибренд сIоми сыхэукъонэп къысшIошIы.
Рыфабгъо ипсыкъечъэхыпIэхэм щызэхащэрэ лъэпкъ мэфэкIэу «Адыгэ хьалыжъом и Мафэ» мы шхыныгъом икIэрыкIэу псакIэ хилъхьажьыгъ, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэмэ ащ иIэшIугъэ илъэс къэс ауплъэкIун амал къаритыгъ. ЯIэпэIэсэныгъэкIэ бзылъфыгъэхэр мыщ щызэнэкъокъух. Ахэм уасэ афэзышIырэ жюрим илъэс пчъагъэ хъугъэу хэтэу, къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыге­им» иIофышIэу Гъазые Бирамхъан игупшысэхэр къедгъэIотагъэх.
Мыхьамелэм епхыгъэ мэфэкI пстэури цIыфхэм якIас. Джащ фэдэу адыгэ лъэпкъ хабзэхэр, шхыныгъохэр чIэтымынэхэу къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм алъыдгъэIэсэныр имурадхэу IофшIапIэу «Руфа-Турым» ипащэщтыгъэу, лъэпкъ проектыбэмэ якIэщакIощтыгъэу Бибэ Мурат а мэфэкIыр илъэс 14-кIэ узэкIэ­Iэбэжьымэ зэхищагъ. Пандемием илъэ­хъан ар щыIагъэп, мыгъэ джы я 13-у рекIокIыщт. Ежь щымыIэжьми, ащ ишъхьэ­гъусэрэ ипшъэшъитIурэ зэрафэлъэкIэу тым рихьыжьэгъэ Iофтхьабзэр зэрифэшъуашэу лъагъэкIуатэ. МэфэкIым цIыф лъэпкъыбэ, ини цIыкIуи хэлэжьэн алъэкIы. Уасэ зэрафашIырэ едзыгъохэри бэу зэтефыгъэу зыкIашIыгъэр нахьыбэ къыхагъэлэжьэным фэшI. ЗэкIэми ацIэхэр зэрытхэгъэ сертификатхэр, къа­хэщыгъэхэм нэпэеплъ шIухьафтын лъапIэхэр аратых,къыIуагъ Бирам­хъан.


ТигущыIэгъу къызэрэтфиIотагъэмкIэ, ямышIыкIэ хьалыжъоу мыщ щашIырэр бэ: археологхэм къагъотыгъэ тарихъ пкъыгъохэм, быракъым, тыгъэм, нэмыкI­хэми ясурэтхэм атешIыкIыгъэхэр. Ау осэшI купым арэп мэхьанэ зэритырэр, нахь шъхьаIэр лъэпкъ шхыныгъом итеплъэ зэрамыхъокIэу зытетыгъэм тетэу хабзыкIыныр, ипIокIагъи, къуаеу далъхьэри зэдиштэнхэр ары.
Шъыпкъэр пIощтмэ, ащ фэдиз хьа­лыжъоу агъажъэрэм уасэ фэшIыгъуай, къеIуатэ Гъазые Бирамхъан. Зым уецэкъагъэу дэгъу къыпшIошIызэ, адрэр нахь IэшIужьэу къычIэкIы, къы­хэхыгъуай. Анахь хьалыжъо IэшIоу къы­хэзгъэщырэр Улапэ къикIыгъэ бзылъфы­гъэхэм агъэ­жъагъэр ары. Адрэхэри дэи сфэIощтхэп.
Илъэс 13-м къыкIоцI мы Iофтхьабзэм Израиль, Тыркуем, Сирием, Иорданием, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэр­джэсым, Краснодар краим къа­рыкIыгъэ­хэр щытлъэгъугъэх. Француз пщэрыхьакIуи хэлажьэу къыхэкIыгъ. Ахэри хьалыжъом ехьылIэгъэ къэбархэм ащыгъуазэх. ЛIэ­ужхэр мэфэкIым зэрэзэфищэхэрэм те­гъэгушIо.
Адыгэ хьалыжъом икъэбар чыжьэу зэрэIугъэр зэкIэми тэшIэ. Сэ сшъхьэкIэ купым сыхэтэу командировкэ сыкIозэ, Воронеж тыкъыщыуцугъ. ШхапIэ горэм тызычIахьэм, щаупщэрыхьхэрэр зэрытха­гъэм адыгэ хьалыжъор ахэтэу зысэлъэ­гъум згъэшIэгъуагъэ. «Сыдым фашIэра?» тесым сеупчIыгъ. ШхапIэр зием чIыпIэ зэфэшъхьафхэм пщэрыхьакIохэр къарищыхэзэ ялъэпкъ шхыныгъохэр зэрэща­шIыхэрэр ыкIи Мыекъуапэ къикIыгъэм зэраригъэшIагъэр, къычIэхьэрэ бэхэм хьалыжъор агу зэрэрихьырэр къысиIо­жьыгъ, — ­хигъэунэфыкIыгъ ­Бирамхъан.
ХьалыжъопкIыр
(зыхэм тхьацупкIыр аIо)

Мы пкъыгъор хьалыжъом пытэу ­епхыгъ. Тыгъэнэбзыим ыцыпэхэм афэдэу хьалыжъуапIэм Iутыр ары зэрэхабзыкIыщтыгъэр. Ар джыри бэмэ агъэфедэ, хьалыжъор зэрэзэдалъхьэрэ нэмыкI пкъыгъохэри щыIэх.
ХьалыжъопкIыбэ мы мэфэкIым къырахьылIэ. Ау анахьыжъэу щыслъэгъугъэр Кавказ заом ыпэкIэ икIыжьыгъэмэ зыдырахыжьи, етIани къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм къыздахьы­жьыгъэр МэфэшIукъо Щангул ыIыгъэу хьалыжъо зэрэхиупкIыгъэр ары,къы­хигъэщыгъ Гъазые Бирамхъан.
ТиIофшIэгъоу Лъэпшъыкъо Фатимэ инанэ итхьацупкIэу лIэшIэгъу зыныбжьыр къылъыIэсыжьыгъэу зэригъэфедэрэр къытфиIотагъ.
Сятэжъэу Жэрэкъо Хьазэщ пщы оркъхэм ащыщыгъ. Жэрэкъохьаблэ икIэщакIоу Хьазэщ щытыгъ, къуищ иIагъ. Ащ ыкъо нахьыкIэу Тытыу тэ тыкъыте­кIыгъ. Тытыу ефэндэу чылэм дэсыгъ, мэщыт ышIыгъ. ЧIыгухэр ылэжьыщтыгъ, шы ыкIи былым Iэхъогъухэр ыхъущтыгъэх. Стамбул лэжьыгъэр ыщэти, шэкI­хэмкIэ, сабынхэмкIэ, фэтагынхэмкIэ, унэгъо псэуалъэхэмкIэ къыхъожьыти, ту­чаным щищэщтыгъ. Апэрэ псэолъэ гъэ­шIэгъонэу сятэжъ къыхьыгъагъэм ащыщ тхьацупкIыр. Адыгэ шъолъырым зыми тхьацупкI иIагъэп. Сянэжъэу Жэрэкъо Айщэт апэрэ шIухьафтынэу тхьацупкIыр сятэжъ Тыркуем къыфырихыгъэр анахь тын лъапIэу ыгъашIоу ыIыгъыгъ. Ар сянэу Нэфсэт къыриты­жьыгъ, ащ ыужыкIэ сянэжъ инэпэеп­лъэу сянэ къыситыжьыгъ. Илъэсишъэ зыныбжь тхьацупкIыр непэрэ мафэми сIыгъ, сипшъашъэ лъэпкъ кIэныр есты­жьыщт. Нэпэеплъэу лIакъом итхьацупкI ерэгъэфед,къыIуагъ Фатимэ.
КIэухым къыхэзгъэхъожьымэ сшIоигъу, джащ тетэу Бибэ Мурат егъэжьэпIэшIоу ышIыгъэм ылъапсэ пытэзэ къызэрэрыкIорэр, гупшысэу хилъхьагъэр къызэригъэшъыпкъэжьырэр.
Iэшъынэ Сусан.