Top.Mail.Ru

Хьакъуй Амир иджэрз медаль

Image description

Экономическэ купэу «БРИКС» зыфиIорэм хэхьэрэ къэралыгъохэм яджэгунхэр Казань щырагъэжьагъэх. ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм, анахьэу спортсменхэм, зэпхыныгъэу, ныбджэгъуныгъэу азыфагу илъыр гъэпытэгъэныр мыщ ипшъэрылъ шъхьаI.

Мэфэ 12-м къыкIоцI хэгъэгу 90-мэ къарыкIыгъэ нэбгырэ 5000 фэдизыр спорт лъэпкъ 27-кIэ зэнэ­къокъущтых. Апэрэ мафэм Урысыем илIыкIохэм медаль 16 къа­хьыгъ, ахэм ащыщэу 10-р дышъэх.
Лъэшэу тигуапэ хъугъэ къэралыгъом икомандэ хэт бэнакIоу Хьакъуй Амир джэрз медаль къызэрихьыгъэр. Ар зыхэлэжьэгъэ зэнэкъокъум нэбгыри 150-рэ къе­кIолIагъ. Абхъазым, Белоруссием, Болгарием, Бразилием, Венесуэлэ, Египет, Израиль, Иран, Кыргызстан, Монголием, Молдавием, Таджикистан, Тыркуем, Узбекистан ыкIи Урысыем ялIыкIохэм заушэтыгъ. Тибатыр итренерых Делэкъо Адамрэ Гъомлэшк ­Алыйрэ.