Top.Mail.Ru

Ятфэнэрэу зэхащэ

Йогэм ифестиваль ятфэнэрэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ мэкъуогъум и 23-м щырагъэкIокIыщт. Ащ кIэщакIо фэхъугъэх Адыгэ Республикэм физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ АНО-у «Физическэ культурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ ашIыным IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ Гупчэмрэ». Iофтхьабзэр къэлэ гупчэ паркым щыкIощт.

Мы лъэныкъом фэгъэзэгъэ еджэпIэ анахь дэгъухэм ялIыкIохэу Краснодар краим, Адыгеим Iоф ащызышIэхэрэм нахьыжъхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм апае мастер-классхэр къатыщтых. Джащ фэдэу концерт программэр, лекциехэр якIи ермэлыкъыр ащ къыды­хэлъытагъэх.
Йогэм имафэ Сурья Намаскар икомплекс игъэцэкIэнкIэ къызэIуахыщт, ащ ипэублэр пчэдыжьым сыхьатыр 6:30-р ары.