Top.Mail.Ru

Джыри шIуахьыгъ

Image description

ФутболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу иятIонэрэ лигэ щешIэрэ Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыриIэгъэ зичэзыу ешIэгъур шIуахьыгъ, Назрань икомандэу «Ангуштыр» къытекIуагъ.

«Зэкъошныгъ» — «Ангушт» — 0:1 (0:0).
Зэкъошныгъэм щешIагъэх: Т. Хачировыр, И. Оразаевыр, У. Магомедбековыр, М. Ягьяевыр, З. Коблыр (А.Зезэрахьэр), А. Хьасанэкъор (Д. Савиных), Ш. Гайдаровыр, М. Коломийцевыр, Н. Сергеевыр, К. Аухадеевыр (Д. Антоненкэр), А. Делэкъор.
Урысыем и Мафэ тефэу щыIэгъэ ешIэгъум нэбгырэ 270-рэ еплъыгъ. ЗэIукIэгъур рамыгъажьэзэ «Зэкъошныгъэм» икапитанэу Делэкъо Аскэр пчъагъэу 200 зытетхэгъэ футболкэр шIухьафтынэу ратыгъ, мыщ фэдизрэ ар республикэ командэм фешIагъ. Апэрэ таймым тифутболистхэм пчъагъэр къызэIуахынымкIэ амалышIухэр яIагъэх, ау ар къадэхъу­гъэп. Я 83-рэ такъикъым хьакIэхэм къэлапчъэм Iэгуаор дадзэн алъэ­кIыгъ, къахэщыгъэр Бекхан Алиевыр ары. Ащ ишIуагъэкIэ «Ангушт» текIоныгъэр къыдихыгъ.
— Непэ зи кIэу къэсIон слъэ­кIыщтэп. БлэкIыгъэ ешIэгъухэм афэдэу къэлапчъэм Iэгуаор дэтыдзэнымкIэ амалышIухэр тиIэх, ау ар къыддэхъурэп. Хэукъоныгъэу тшIыхэрэм къахэкIэу зэIукIэгъухэр тшIуахьых, — къыIуагъ «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Беслан Аджинджал.
Турым изэфэхьысыжьхэр:
«Зэкъошныгъ» — «Ангушт» — 0:1, «Нарт» — «Алания-2» — 1:0, «Легион» — «Рубин Ялта» — 2:1, «Спартак-Налщык» — «Строитель» — 3:0, «Биолог-Новокубанск» — «Форте» — 1:2, «Победа» — «Ростов-2» — 2:5, «Динамо Ставрополь» — «Астрахань» — 2:1, «Севастополь — «Динамо-2» — 3:0.
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

 1. «Ростов-2» — 23.
 2. «Легион» — 23.
 3. «Форте» — 23.
 4. «Астрахань» — 23.
 5. «Севастополь» — 22.
 6. «Рубин Ялта» — 22.
 7. «Динамо Ставрополь» — 20.
 8. «Ангушт» — 18.
 9. «Спартак-Налщык» — 16.
 10. «Кубань Холдинг» — 16.
 11. «Строитель» — 16.
 12. «Нарт» — 16.
 13. «Биолог-Новокубанск» — 15.
 14. «Победа» — 12.
 15. «Зэкъошныгъ» — 10.
 16. «Алания-2» — 8.
 17. «Динамо-2» — 2.
  КъыкIэлъыкIощт турым ­къыдыхэ­лъытэгъэ зэIукIэгъур «Зэкъошныгъэм» Владикавказ
  щыриIэщт. Мэкъуогъум и 18-м чIыпIэ командэу «Алания-2» дешIэщт.