Top.Mail.Ru

МедалитIу къахьыгъ

Image description

Шы спортымкIэ Ростов хэкум щыкIогъэ зэнэкъокъухэм Адыгеим илIыкIохэм медалитIу къащахьыгъ. Паралимпийскэ ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ шы спортымкIэ Таганрог изэIухыгъэ чемпионатрэ ипервенствэрэ гъэшIэгъонэу кIуагъэх.

Зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх Волгоградскэ, Калининградскэ, Ростов хэкухэм яспорт­сменхэр. Адыгеир къэзыгъэлъэгъуагъэхэр адаптивнэ спортымкIэ республикэ еджапIэм зыщызыгъэсэхэрэ Виктор Усачевымрэ Марина Сенчуговамрэ. Ахэр программэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэх. ТиспортсменитIуми апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ, джащ фэдэу команднэ зэнэкъокъухэми текIоныгъэр къащахьыгъ. Ахэм ятренерыр Елена Дьяченкэр ары. ТекIоныгъэр къызыфагъэшъошагъэхэм кубокхэр, медальхэр ыкIи шIэжь шIухьафтынхэр аратыгъэх.
Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм япсауныгъэ нахь агъэпытэнымкIэ шы спортыр амалышIоу щыт.