Top.Mail.Ru

Мыекъуапэ щызэхащэщт

Image description

Дунэе олимпийскэ мафэм ехъулIэу лъэс зекIонымкIэ Iоф­тхьабзэу «Олимпийскэ маф» зыфиIорэр Мыекъуапэ щызэхащэщт. 2024-рэ илъэсымкIэ ар ящэнэрэщт.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх Адыгэ Республикэм и Олимпийскэ советрэ Мыекъуапэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ. ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэфагъэу мэкъуогъум и 17-м щегъэжьагъэу и 23-м нэс лъэс зекIоныр зыгу рихьыхэрэм лъэбэкъу мини 100 къакIун фае. Марафоным иаужырэ мафэ ащ хэлажьэхэрэр республикэ стадионэу «Зэкъошныгъэм» щызэрэугъоищтых.
Iофтхьабзэм зыщызыушэты зышIоигъохэм онлайн шIыкIэм тетэу зарагъэтхын алъэкIыщт. Нахь игъэкIотыгъэ къэбарыр къэлэ спорткомитетым исоциальнэ хъытыухэм арыжъугъотэщт.