Top.Mail.Ru

УсэкIошхом ыцIэкIэ

Image description

Дунаим зэфэдэкIэ щыцIэрыIо урыс поэтэу Александр Пушкиным хэмыкIокIэ­жьын лъэуж нэф итворческэ гупшысэкIэ урыс литературэм къыхинагъ. ЦIыкIуи ини, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэфэдэу ар агу нэсы, ялъапI. Ар джыри зэ къаушыхьатыгъ Iофтхьабзэу зэхащагъэхэм.

Адыгэ къэралыгъо университетым усакIом ыцIэкIэ шIэныгъэ конференцие щызэхащэгъагъ. Ар апшъэ­рэ еджапIэм филологиемкIэ ифакультет зигукъэкIыр ыкIи урысыбзэмрэ литературэмрэ зэзгъашIэхэу, ар зисэнэхьат хъущт ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх, къи­IотыкIын зэфэшъхьафхэу А. С. Пушкиным ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ фэгъэ­хьыгъэхэр къашIыгъэх. Студентхэм анахьэу анаIэ зытетыгъэр усакIом итарихъ произведениехэр ары.


Адыгеим ыкIи Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм 2024-р Александр Пушкиным и Илъэсэу ащыкIощт. Къызыщыхъугъэ мафэм тефэу, тикъэлэ гупчэ, Пушкиным инароднэ Унэ дэжь, литературэр ыкIи тхакIор зикIасэхэр къыщызэхэхьэх, иусэхэм ыкIи ипоэмэхэм ащыщ пычыгъохэм ягуапэу къяджэх. Ахэтых ахэм ныбжь зиIэхэр, ныбжьыкIэхэр ыкIи Iэтахъохэр, сабыйхэр.
АщэкIох мы мафэхэм мэфэкI зэIукIэгъухэр АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ, Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджа­пIэм ыкIи зэфэдэкIэ республикэм ит культурэ лэжьапIэхэми.
«А. С. Пушкиныр Урысыем ипоэт, итхэкIо ин. Итворчествэ цIыкIуи ини зэрагъашIэ. Иусэ сатырхэр гум нэсых, сыда пIомэ ахэр гулъэчIэ къабзэм, зэфагъэм, цIыфыгъэм, шъып­къагъэм япхыгъэу къитэджагъэх. Урыс классическэ поэзием иапэрэ чIыпIэ щытыгъ, щыт ыкIи щытыщт джыри охътабэкIэ, зэчый ин дэдэкIэ Тхьэр къызэтэгъагъэу Александр Сергеевич Пушкиныр. Бэп къыгъэшIагъэр, ау литературэр ыушъагъ» еIо кIэлэегъэджэ чанэу С. Л.
Ары, Пушкиныр зыпшъэ укIожьынэу щымыт усэкIошху, цIыф лъэпкъ пстэуми зэдыряй. Тиадыгэ усакIохэм, тхакIохэм зэкI пIоми хъунэу, урыс-классикэу А. С. Пушкиным итворчествэ сыдигъуи янэплъэгъу итыгъ, ипоэзие ыкIи ипрозэ произведениехэр адыгабзэкIэ зэрадзэкIыгъэх.
Мамырыкъо Нуриет.
Сурэтхэр: Iэшъынэ Аслъан.