Top.Mail.Ru

Адыгеим илIыкIо куп хэлажьэ

Image description

Я ХХVII-рэ Дунэе экономическэ форумэу Санкт-Петербург къыщызэIуахыгъэм Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр, Республикэм илIыкIо купэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипащэр хэла­жьэх. Iофтхьэбзабэ ащ щызэрахьанэу, зэдэгущыIэгъухэр зэдашIынхэу, зэзэгъыныгъэ­хэм акIэтхэнхэу, пленарнэ зэхэсыгъохэм ахэлэжьэнхэу рахъухьэ.
«Зэфагъэ зыхэлъ, зыщызэгурыIохэрэ дунай гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ девизым чIэтэу экономическэ форумыр кIощт. Петербург щыкIорэ Дунэе экономическэ форумым хэлажьэхэрэм шIу­фэс къарихи, къэралыгъом ипащэ зэрэхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, нэмыкI хэгъэгухэм гъусэныгъэ адыриIэным, ти­джырэ лъэхъан иэкономи­ческэ, исоциальнэ, инаучнэ-­технологическэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ ахэм Iоф ади­шIэ­ным Урысыер афэхьазыр.
«Дунаим тет къэралыгъо­хэм азыныкъо нахьыбэмэ зыдырагъаштэрэр зэфагъэ зыхэлъ, демократие шапхъэ­хэм адиштэрэ дунэе зэфыщытыкIэхэу къэралыгъохэм зэфэдэ фитыныгъэхэр яIэнхэр, хэгъэгухэмрэ лъэпкъхэмрэ якультурэ лъытэныгъэ афэшIыгъэныр къыдэзылъы­тэхэрэр щыIэнхэр ары. Къэралыгъуи 9-мэ яобъединениеу БРИКС-м иIофшIэнкIэ къызфигъэфедэхэрэр ащ фэдэ шапхъэхэр ары. Мыгъэ Урысыем а объединением тхьамэтагъор щызэрехьэ.

ПсынкIэу хэхъоныгъэ зы­шIырэ объединением хэлажьэхэрэм дунэе экономикэм мылъкоу зэригъа­кIорэм ызыщанэ къатефэ. 2006-рэ илъэсым Петербург щыкIогъэ я Х-рэ Ду­нэе экономическэ форумыр ащ ублапIэ зэ­рэфэхъугъэм мэхьанэшхо иIэу щыт», — къыIуагъ Урысые Федерацием и Президент.
Владимир Путиным къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, форумыр проект гъэшIэгъонхэм ублапIэ афэ­хъущт, хэгъэгухэмрэ лъэпкъ­­хэмрэ язэдэлэ­жьэныгъэ гъэпытэгъэным фэIоры­шIэщт.
Адыгеим илIыкIо куп бизнесым епхыгъэ Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэнэу, компаниеу «Ромекс», Iахьзэхэлъ обществэу «Газпромбан­кым», Iахьзэхэлъ общест­вэу «Урысыем и Почтэ», Урысыем самбэмкIэ ифедерацие зэзэгъыныгъэ заулэмэ адыкIэтхэнэу ре­хъухьэ. Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республи­кэмкIэ мы форумым мэхьанэшхо иI. ЭкономикэмкIэ ыкIи геополитикэмкIэ гумэкIыгъохэр зыщыщыIэ­хэ джырэ лъэхъаным
рес­публикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ опыты­шIоу щыIэхэмкIэ яхъо­жьынэу амал иIэщт.
«Тэ тызыфаер инвес­тициемкIэ амалэу тиIэхэр ядгъэшIэнхэм, зэдэгущы­Iэгъухэр адэтшIынхэм, инвесторхэр къэдгъотынхэм, опыт пэрытхэм нэ­Iуасэ зафэтшIынхэм пае Петербург щыкIорэ Ду-
нэе экономическэ форумыр амал зэриIэкIэ нахь икъоу къызфэдгъэфедэныр ары. ТапэкIэ тирес­публикэ хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэнымкIэ а пстэуми яшIуагъэ къэкIощт. 2023-рэ илъэсымкIэ инвестицие­хэр сомэ миллиард 61,6-м нэсыгъэх. ГъэрекIо сомэ миллиард 85,4-рэ зыте­фэгъэ проект 43-рэ Адыге­им щагъэцэкIагъ. Мыгъэрэ фо­румыми республикэм федэ къызэрэфихьыщтым сицыхьэ телъ. ЗэдэгущыIэгъухэр адэтшIыщтых, инвестициехэр бэу респуб­ликэм къыхязыгъэлъхьащт зэзэгъыныгъэхэм такIэтхэщт. Республикэм исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ ащ елъы­тыгъэу зыкъиIэтыщт, цIыф­хэм федэу къаIэкIахьэрэр нахьыбэ хъущт, социальнэ пшъэрылъхэм язэшIохын­кIэ хэбзэIахьхэу бюджетхэм къарыхьэхэрэм къа­хэхъощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу