Top.Mail.Ru

Лъэпкъ проектым тегъэпсыхьагъэу

Image description

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу псэупIэу Тульскэм дэтым щыIагъ. ­Лъэпкъ проектэу «Культурэм» диштэу игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащ рашIылIагъэх.

2021-рэ илъэсым квадрат метрэ мини 2-м ехъурэ тIоу зэтет унэр учреждением пае къыхагъэкIыгъагъ. Лъэпкъ проектым тегъэпсыхьагъэу инженер псэуалъэхэр, шъхьаны­гъуп­чъэ­хэр, пчъэ блыпкъхэр зэ­бла­хъу­гъэх, унэ кIоцIымрэ кIы­бым­рэ агъэкIэрэкIагъэх. Ащ нэ­мыкIэу Iэмэ-псымакIэхэр, мебелыр, му­зыкальнэ Iэмэ-псы­мэхэр къа­щэфыгъэх, еджэпIэ гупэр нэф къэзытырэ пкъыгъо да­хэмкIэ агъэкIэрэкIагъ. 2023-рэ илъэсым ыкIэхэм адэжь ис­кусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэм иIофшIэн унакIэм щыри­гъэжьагъ.
Республикэм и ЛIышъхьэ кIэ­лэегъаджэхэм ыкIи еджакIохэм гущыIэгъу афэхъугъ, IофшIэнхэу агъэцэкIагъэхэм язытет зыфэ­дэр, кIэлэцIыкIухэм еджэнхэмкIэ къашъхьапэщтыр зэкIэ яIэмэ зэригъэшIагъ.
«Iофышхо гъэцэкIагъэ хъугъэ, егъэджэн Iофтхьабзэхэр дэгъоу зэшIохыгъэ хъунхэмкIэ ящыкIэгъэ амалхэр зэкIэ зэрарагъэгъо­тыгъэм мэхьанэшхо иI. КIэлэцIыкIухэу сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ, лъэныкъо пстэумкIи зэдиштэу щыт цIыфэу ахэр хъунхэмкIэ кIэлэ­егъаджэхэм Iофышхо зэшIуахы»,къыIуагъ КъумпIыл Мурат.


ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм ипащэу ГъукIэлI Батыр къызэриIуагъэмкIэ, мы еджапIэм чIэсхэр музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм къарагъэIошъунхэм, сурэт ашIыным, орэд къаIоным афагъасэх, къэшъонхэм япхыгъэ сы­хьатхэри арагъэхьых, компью­тер графикэр агъэфедэзэ дизайным ылъапсэхэм, театральнэ искусствэм ыкIи нэмыкIхэм нэIуасэ афашIых. КIэлэеджа-
кIо­хэр творческэ зэнэкъокъухэм, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ча­нэу ахэлажьэх. Мы еджапIэм кIэлэегъэджэ 29-рэ щэлажьэ, ахэм ащыщхэм къэралыгъо тын­хэр къафагъэшъошагъэх, апшъэ­рэ категорие яI. Аужырэ илъэси 10-м нэбгырэ 400-м ехъу еджапIэм къычIитIупщыгъ. Ахэм ащыщыбэхэм яеджэн лъагъэ­кIотагъ.
КъумпIыл Мурат зэIукIэгъоу ыкIи зэдэгущыIэгъоу адыриIагъэ­хэм афэхъугъэ кIэуххэм ялъыты­гъэу районым ипащэхэм пшъэ­рылъ заулэ афишIыгъ еджапIэм изэтегъэпсыхьан зэрифэшъуа­шэу ыкIэм нэгъэсыгъэнымкIэ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу