Top.Mail.Ru

Республикэм иэкономикэкIэ кIэгъэкъонышху

Image description

Тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ «Сибизнес. Уахътэм сыдэбэ­къон» зыфиIорэ конференциер. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр урысые предпринимательствэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын ары.

Тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ «Сибизнес. Уахътэм сыдэбэ­къон» зыфиIорэ конференциер. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр урысые предпринимательствэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын ары.

Мы зэIукIэгъум изэхэщэкIуагъэхэр АР-м предпринимательствэм IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ и Гупчэрэ шъолъыр къу­тамэу «Урысыем икIэгъэкъон» зыфи­Iорэмрэ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.
Конференцием щыIагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуа­дзэу ЛIыхэсэ Махьмуд, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, муниципалитетхэм япащэхэр, бизнес-сообществэм илIыкIохэр, Адыгеим ифермерхэм я Союз, АР-м и Общественнэ палатэ, АР-м и Сатыу-промышленнэ палатэ, цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум и ГъэIорышапIэ, МФЦ-м, Адыгеим ис бзылъфыгъэхэм я Союз ялIыкIохэр, джащ фэдэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ятыгъэным ыкIи чIыфэтыным афэгъэзэгъэ учреждениехэм яIофышIэхэр.


ЗэIукIэгъум хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихызэ республикэм и ЛIышъхьэ ясэнэхьат епхыгъэ мэфэкIэу блэкIыгъэм пае предпринимательхэм къафэгушIуагъ ыкIи къыхигъэщыгъ ахэм гъэхъагъэу ашIыхэрэм яфэмэ-бжьымэ республикэм ихэхъоныгъэ зэрэтырихьэрэр.
«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщырэмкIэ, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ тихэгъэгу икIэгъэ­къоных. Адыгеим иэкономикэкIи, Iо хэлъэп, ащ мэхьанэшхо иI. ПстэумкIи республикэм къыщахьыжьырэм ызыщанэ фэдизыр предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ къаты. Республикэм Iоф щызышIэхэрэм языщанэ фэдизыр бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ ахэщагъэх: ахэр зэрэхъухэрэр нэбгырэ 64800-рэ»,къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Пандемием илъэхъан ыкIи непэ санкциехэм къахэкIэу Iофхэр нахь къэхьы­лъагъэх нахь мышIэми, къэралыгъом иIэпыIэгъу хэлъэу цIыфхэм амалыкIэхэм ялъэхъан Iоф ашIэнэу зырагъэсагъ. Ежь ышъхьэкIэ зиIоф къызэIузыхыгъэхэм япчъагъэ нэбгырэ мини 8-кIэ Адыгеим нахьыбэ щыхъугъ, пстэумкIи нэбгырэ мин 22-рэ фэдиз хъугъэ. Ащ нэмыкIэу унэе предпринимательхэм япчъагъэ нэбгырэ минкIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи нэбгырэ мин 13,7-м ехъугъ.
Республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщ тикъэралыгъо шъолъырхэм ыкIи бизнесым IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ амалэу ыгъэфедэхэрэр нахьыбэ зэрэхъугъэхэр. Адыгеим зэхэубытагъэу къыщахьыжьырэр проценти 105-м, къыдагъэкIырэм ииндекс – проценти 106,1-м, хахъохэр – проценти 109,3-м нагъэсынхэу мэгугъэх.
КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм бюджет хъарджхэр сомэ миллиард 59-м, инвестициехэр сомэ миллиард 61,6-м шIокIыгъэх. Илъэсэу тызхэтым гъэтхапэм ехъулIэу IофшIэн зымыгъотыхэрэм япчъагъэ процент 0,4-м нэсэу къыкIичыгъ. ГурытымкIэ лэжьапкIэр сомэ мин 50-м нэсыгъ.
Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщ экономикэм ылъэ­ныкъокIэ гъэхъагъэу ашIыхэрэм социальнэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ яшIуагъэ къызэрэкIорэр, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм, Донбассрэ Новороссиемрэ ащыпсэухэрэм IэпыIэгъу ятыгъэным ылъэныкъокIи.
Бизнесым экономикэм чIыпIэу щиубытырэм къытегущыIэзэ КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыем и Правительствэ бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ къахиубытэхэрэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ шъолъырхэм амал дэгъухэр арегъэгъотых. ГущыIэм пае, лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ, унэе предприниматель IофшIэным IэпыIэгъу етыгъэныр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ рес­публикэм ис предпринимательхэм Iэпы­Iэгъоу аратырэм хэпшIыкIэу зырагъэ­ушъом­бгъугъ. 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2024-м ыкIэм нэсэу лъэпкъ проектымкIэ ахэм апэIуагъэхьащтыр сомэ миллиард 1,7-рэ фэдиз хъунэу къыра­дзагъ.
Республикэм ипащэ анахьэу къызщыуцугъэхэм ащыщых инвестпроектхэу – зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэу «Лэгъонакъэрэ» промышленнэ паркэу «Инэмрэ». Ахэм IофшIэпIэ чIыпIэ мин 12,5-м нахь мымакIэу къатын, бюджетым джащ фэдэу хэхъо ин фашIын алъэкIыщт.
Бизнесым социальнэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэ­щызэ КъумпIыл Мурат унэе предприятиехэм япащэхэу зиIофышIэхэм ялэжьапкIэ къафэзыIэтыхэрэм зэрафэразэр къы­хигъэщыгъ. ГурытымкIэ республикэм щагъэуцугъэ лэжьапкIэм шъхьадэкIэу ахэм яIофышIэхэм ахъщэ аIэкIагъахьэ.
«Мы илъэсым иапэрэ мэзищ икIэуххэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм сомэ мин 46-рэ зырыз фэдиз къараты, Адыгеим гурытымкIэ сомэ мин 50 фэдиз. Ау предприятие цIыкIухэу нэбгырэ 50-м шIомыкIэу зыщылажьэхэрэм къаратырэ ахъщэр хэпшIыкIэу ащ нахь макI – гурытымкIэ сомэ мин 28-м тIэкIу ехъу ныIэп. ЗэкIэми а Iофыгъом шъунаIэ тешъудзэнэу зыкъышъуфэсэгъазэ»,къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.
Бизнес-сообществэм тапэкIи зэдэлэ­жьэныгъэ дыряIэным хэбзэ къулыкъухэр зэрэпылъхэм фэгъэхьыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ социальнэ мэхьанэ зиIэ проектхэр пхырызыщырэ предпринимательхэм IэпыIэгъу аритыным зэрэ­фэхьазырыр. Мы конференцием зэкIэми язэдэлэжьэныгъэ нахь зэригъэпытэщтыр, республикэм хэхъоныгъэм изичэзыу лъэбэкъу щидзынымкIи ащ мэхьэнэ гъэ­нэфагъэ зэриIэр ащ къыIуагъ.
ФэIо-фашIэхэм, зекIонымкIэ хьакIэщ­хэм япхыгъэ Iофхэм язэшIохын афэгъэ­зэгъэ предпринимательхэм къаIотагъ гъэхъагъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэу.
Ащ нэмыкIэу, Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу, бизнес-сообществэм илIыкIо­хэм шIухьафтынхэр къаратыжьыгъэх. АР-м экономикэмкIэ и Министерствэрэ гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэмрэ алъэныкъокIэ къикIэу предприниматель заулэ­мэ шIухьафтынхэр, щытхъу тхылъхэр ыкIи нэпэеплъ тамыгъэхэр къаратыжьыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу