Top.Mail.Ru

Лъэныкъуищ зэдэлэжьэныгъ

Image description

Къош республикищмэ — Адыгеим, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-­Черкесием япащэхэр тыгъуасэ лъэныкъуищ зэ­Iу­кIэгъум тегъэ­псыхьагъэу Черкесскэ щызэIу­кIагъэх. Респуб­ликэхэм язэдэлэ­жьэныгъэ иIо­фы­гъохэм ахэр атегущыIагъэх.

КъумпIыл Мурат, КIокIо Казбек ыкIи Темрезов Рэщыд язэдэгущыIэгъухэм ялъэхъан хагъэунэфыкIыгъ Урысыем и Къыблэ ихэхъоныгъэ шъолъыр пэпчъ экономикэ ыкIи чIыопс амалэу иIэхэм яфэмэ-бжьымэшIу тырихьан зэрилъэкIыщтыр.
Ахэм анахьэу къыхагъэщыгъэр республикэхэм ятарихъ ыкIи якультурэ зэпхыныгъэхэу, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу гъэцэкIэгъэнхэм иамал къэзытыщтхэу азыфагу илъхэм зягъэу­шъомбгъугъэн зэрэфаер ары.
«ГъунэгъушIу зэфыщытыкIэ­хэм язакъоп тицIыфхэр зэзыпхыхэрэр, бэшIагъэ къош зэпхы­ныгъэ тазыфагу зилъыр. Тишъо­лъырхэр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъугъэр бэмышIэу тызэгъусэу хэдгъэунэфыкIыгъ — тиреспубликэ пэпчъкIэ ащ мэхьанэшхо иIэу щыт. ЛIэшIэгъум къыкIоцI тапэкIэ псэущтыгъэ лIэужхэм ягъэхъагъэхэр къэтыухъумэн ыкIи ахэм нахь ахэдгъэхъон тлъэкIыгъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным, УФ-м и Правительствэ яIэпыIэгъу хэлъэу тапэкIэ ты­лъэкIуатэ, экономикэм, культу­рэм хэхъоныгъэ афэтэшIы, те­кIоныгъэм тиIахь хэтэшIыхьэ, тидзэкIолIхэм IэпыIэгъу ятэты», къыхигъэ­щыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.
Шъолъыр пэпчъ ыпашъхьэ ит социальнэ Iофыгъохэм къатегущыIэхэзэ яеплъыкIэхэр къаIохэ зэхъум анахьэу зэкIэми анаIэ зытырагъэтыгъэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэ­хэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэныр ары. Темрезов Рэщыд къыхигъэщыгъэр Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Черкесием къа­щыхъугъэхэу ащ хэлажьэхэрэм, нэмыкI шъолъырхэм къарыкIыгъэ дзэ къулыкъушIэхэм афэдэу, тихэгъэгу ифедэхэр къаухъумэх, нацизмэр зыхэмытыщт щыIэкIэ-­псэукIэм фэбанэх. Республикэ­хэм япащэхэм теубытагъэ хэлъэу къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, шъолъырхэм азыфагу илъ къош ыкIи гъунэгъушIу зэфыщытыкIэ­хэм атегъэпсыхьагъэу заом хэ­лэжьэрэ зэолIхэм IэпыIэгъу аратыщт.
КIокIо Казбек къызэриIуагъэм­кIэ, Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр ыкIи Къэрэщэе-Черкесиер тарихъ гъогоу къакIугъэмкIэ бэ зэзыпхыхэрэр, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ ахэр зэлъэIэ­сых, зэдэлажьэх. Республикэхэм япащэхэр шъхьафэу зытегущыIагъэхэр экономикэ проектхэм, промышленностым, мэкъу-мэщым, гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, ныбжьыкIэ политикэм, спортым ыкIи культурэм алъэныкъокIэ зэдэлэжьэныгъэ азыфагу илъыныр ары. Къош республикищмэ блэгъэныгъэ зэфыщытыкIэу азыфагу илъым ахэр зэзыпхыхэрэ пшъэрылъхэу яIэхэр дэгъоу зэшIохыгъэнхэмкIэ, нахь шIогъэ ин хэлъэу ягухэлъхэм алъыIэсынхэмкIэ ишIуагъэ къэкIощт.
«Тэ кIуачIэ къытэзытырэр тизыкIыныгъ! Зыч-зыпчэгъоу Урысые кIочIэшхом тыхэтэу, ткIуачIэ зэдгъэуIумэ, Прези­дентым къыгъэнэфэгъэ пшъэ­рылъхэр зэкIэ шIуагъэ къы-
тэу зэшIотхын тлъэкIыщт, хэ­хъоныгъэм игъогу тырыкIощт»,
къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
Саугъэтыр
къызэIуахыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ Къэ­бэртэе-Бэлъ­къарым и ЛIышъхьэу КIокIо Казбекрэ мы мафэм апэрэ кIэлэегъаджэм фэгъэхьыгъэ саугъэтэу къа­лэу Черкесскэ ща­гъэуцугъэм икъызэIухын хэ­лэ­жьагъэх.
ЦIыфхэр жъугъэу къызэкIолIэгъэ Iофтхьабзэм къыщызэрэугъоигъэх гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэр, кIэлэ­егъаджэхэр, егъэджэн IофымкIэ ветеранхэр.
Къэрэщэе-Черкесым ихэбзэ къулыкъухэмкIэ Iофтхьабзэм хэ­лэжьагъэх республикэм и ЛIышъхьэу Темрезов Рэщыд, КъЧР-м и Народнэ зэ­IукIэ ипащэхэр, федеральнэ, шъолъыр къулыкъухэм ялIыкIохэр.
Нэбгырэ пэпчъ ищыIэныгъэ­кIэ, цIыфым иакъыл зэтеуцонымкIэ еджапIэм мэхьанэшхо зэриIэр Темрезов Рэщыд къыхигъэщыгъ.
«ЕджапIэр, апэрэ кIэлэегъа­джэр, классым ипащ ары сабый­хэр щыIэныгъэ гъогум тезы­щэ­хэрэр. IофшIэн къин зыгъэцэ­кIэрэ кIэлэегъаджэхэм тхьа­шъуе­гъэпсэу ясэIо. Къэрэщэе-­Черкесым, тихэгъэгушхуи яеджа­пIэхэм ачIэс кIэлэеджа­кIохэм гъэхъагъэхэр ашIынэу сафэ­лъаIо. Мы аужырэ уахътэм мылъкукIи, техникэкIи нахьышIоу еджапIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ, ахэм ягъэцэкIэжьынкIэ, гъэсэныгъэм епхыгъэ псэолъа­кIэхэм яшIынкIэ бэ зэшIуахыгъэр. Тэ пшъэрылъэу тиIэр кIэ­лэцIыкIухэм шIэныгъэ куу яIэ­нымкIэ, яамалхэм зыкъызэ­IуахынымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зетхьанхэр ары», къыIуагъ КъЧР-м и ЛIышъхьэ.


КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэ­хэм яегъэджэнрэ япIунрэ мэхьанэшхо зэряIэм къытегущыIэзэ, КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм агу къыгъэкIыжьыгъ ижъыкIэ кавказ лъэпкъхэм яса­быйхэр лъытэныгъэшхо зыфашIырэ нэмыкI цIыфхэм апIу­нэу зэраратыщтыгъэр.
«Непи ны-тыхэм кIэлэегъа­джэхэм осэшхо афашIы, мэхьа­нэшхо зиIэ апэрэ шIэныгъэхэр кIэлэцIыкIухэм язытыщт, ахэм язэчыйхэм зыкъызэIуязыгъэ­хыщт, шIум, зэфагъэм фэзыгъэ­сэщтхэ, кIэлэеджакIохэр цIыф дэгъу хъунхэм фэлэжьэщт кIэлэегъаджэхэм яцыхьэ ателъ», къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
КIэлэегъаджэм лъытэныгъэшхо фэшIыгъэныр гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ ин езгъэшIырэ лъэ­ныкъоу КъБР-м и ЛIышъхьэ ылъытагъ.
«Гъэсэныгъэ икъу уимыIэу хэхъоныгъэ пшIын плъэкIыщтэп. Тиапэрэ кIэлэегъаджэхэр, тиреспубликхэр алъэ зыщытеуцощтыгъэхэ лъэхъаным нэмыкI чIыпIэхэм къарыкIыгъэгъэ кIэлэ­егъаджэхэу яшIэныгъэкIи яопыт­кIи хьалэлэу къыддэгощагъэхэр непэ тыгу къэтэгъэкIыжьых», — къыIуагъ КIокIо Казбек.


Республикэхэм япащэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, къэралыгъоми, Урысыем и Президен­тэу Владимир Путинми гъэсэныгъэм иIофрэ кIэлэегъаджэ­хэмрэ лъэшэу анаIэ атыра­гъэты.
Зэкъош республикхэм япа­щэ­хэр саугъэтыр къызэрэзэIуа­хыгъэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм афэ­гушIуагъэх, кIэлэегъаджэхэм уасэ зэрафашIыгъэмкIэ Iоф­тхьабзэр зэхэзыщагъэхэм тхьа­шъуегъэпсэу араIуагъ. КIэлэ­егъаджэхэм, кIэлэпIухэм, гъэса­­кIохэм псауныгъэ пытэ, щы­Iэ­кIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, яIоф­­шIэн гъэхъэгъакIэхэр ща­шIынхэу афэлъэIуагъэх.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу