Top.Mail.Ru

ЦIыфхэм яфедэхэр къэухъумэгъэнхэр

Image description

Урысые Федерацием и Президентэу хадзыгъэ Владимир Путиныр иIэнатIэ зэрэIу­хьэрэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэхахьэ Кремлым щыкIуагъ.

Нафэу зэрэщытымкIэ, мы илъэсым гъэтхапэм щыIэгъэ хэдзынхэм Урысыем щыпсэу­рэ цIыфхэм япроцент 87,28-мэ, Адыгеим ихэдзакIохэм япроцент 90,18-м Владимир Путиным амакъэ фатыгъ.
Кремлым щыкIогъэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Правительствэ хэтхэр, УФ-м и Президент и Администрацие илIыкIохэр, Фе­деральнэ ЗэIукIэм идепутатхэр, федеральнэ къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр, дин конфессиехэм, шъолъырхэм япащэ­хэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр. Адыгеим ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэ­жьэгъэ купым ипэщагъ рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.
ЛIыкIохэм ахэтыгъэх АР-м ыцIэкIэ сенаторхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Владимир Наролинымрэ, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэу Хьасанэкъо Муратрэ Вла­дислав Резникрэ, джащ фэдэу УФ-м и Президент Адыгеим ыцIэкIэ ицыхьэшIэгъу цIыф­хэр: Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу, тха­кIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союз итхьаматэу Ворэкъо Хьалимэт, Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 7-м хьисапымкIэ икIэлэегъаджэу ыкIи зэ­нэкъокъоу «Урысыем илъэсымкIэ икIэлэегъадж» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ Сергей Левченкэр.
Мы Iофтхьабзэр зыщырагъэжьэщтым дэжь Кремлым хэт Дворецышхом и Анд­реевскэ зал къычIахьагъэх Урысыем и Къэралыгъо бы­ракъ, Президентым и Быракъ, Урысыем и Консти­туцие, Урысыем и Президент и Тамыгъэ. Ащ нэужым Владимир Путиным Урысыем щыпсэурэ цIыфхэм гущыIэ пытэ къаритыгъ. УФ-м и Конституцие а гущыIэхэр дэтхагъэх: «Урысые Федерацием и Президент иполномочиехэр згъэцакIэхэ зыхъукIэ цIыфым ыкIи граж­даниным ифитыныгъэхэм ыкIи ишъхьафитыныгъэ лъытэныгъэ афэсшIынэу, къэсыухъумэнхэу, Урысые Федерацием и Кон­ституцие сыдэмыхынэу ыкIи къэсыухъумэнэу, къэралыгъом ишъхьафитыныгъэ, ищынэгъончъагъэ, изыкIыныгъэ къэсыухъу­мэнэу, цIыфхэм шъыпкъэныгъэ афысиIэу сафэлэжьэнэу гущыIэ пытэ къэсэты». Конституционнэ Хьыкумым и Тхьаматэу Валерий Зорькиным къыIуагъ Владимир Путиныр Урысые Федерацием и Президент IэнатIэ зэрэIухьагъэр.
Нэужым къэралыгъом ипащэ псалъэ къышIыгъ. Хэгъэгум ишъолъыр пстэуми Урысыем игражданхэу ащыпсэухэрэм, джащ фэдэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм ыкIи я Хэгъэгу ренэу игъусэнхэм ифитыныгъэ къыдэзыхы-
гъэ цIыфхэу титарихъ чIыгухэм ащыпсэухэрэм цыхьэ къызэрэфашIыгъэм ыкIи къызэрэды­рагъэштагъэм апае зэрафэразэр ащ къыхигъэщыгъ. УФ-м и Президент къыгъэгугъагъэх цIыфхэм цыхьэу къыфашIыгъэр къызэригъэшъыпкъэжьыщтым пае фэлъэкIыщтыр зэкIэ ышIэ­нэу, Хэгъэгум федэ къыфи­хьы­нэу, тикъэралыгъо ыкIуачIэрэ ищытхъурэ ахигъэхъонэу. Урысыем гъунэпкъэ къиныр зэпи­чынышъ, джыри нахь лъэш хъу­гъэу, зэрифэшъуашэу ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр Владимир Путиным къыIуагъ. ПIэлъэ кIыхьэм телъы­тэгъэ гухэлъхэу ыкIи проектхэу хэхъоныгъэм фытегъэпсыхьа­гъэу щытхэр зэшIохыгъэ хъущтых.
«Нэбгырэ миллион пчъагъэмэ яшIоигъоныгъэ — ар кIочIэ ин дэдэу щыт, зэкIэхэми шIошъ­хъуныгъэу ти Урысые къырыкIощтым фытиIэр, непэ псэухэ­рэм ыкIи къыткIэхъухьэхэрэм къарыкIощтыр тэр-тэрэу итхъу­хьэзэ зэрэтшIыщтым ар ишы­хьат. Шъо, Урысыем ис цIыфхэм, хэгъэгур зэрыкIорэ гъогур зэрэтэрэзыр къэжъугъэшъып­къэжьыгъ. Непэ ушэтыпIэ къин­хэр къызщытфыкъокIыгъэхэ лъэхъаным ащ мэхьэнэ ин дэдэ иI. Титарихъ шIуагъэхэр икъоу къызэрэдгурыIохэрэр, гъогоу тызтехьагъэм тыдэмыхэу, Урысыем ишъхьафитыныгъэрэ ­илъэпкъ федэхэмрэ къэтыухъу­мэхэзэ ыпэкIэ тызэрэлъыкIо­тэщтыр икъоу къызэрэдгурыIо­рэм ар ишыхьатэу сэлъытэ», къыIуагъ Президентым.
Джащ фэдэу Владимир Путиным иIофшIэнкIэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщтхэр къыгъэнэфагъэх. Пстэуми апэу ар цIыфхэр къэухъумэгъэнхэр ары. ЛIэшIэгъубэ къызэпызычыгъэ шэн-хабзэхэр къэухъумагъэ зэрэхъущтхэм, тапэкIи общественнэ, дин организациехэм, политическэ партиехэм, хабзэм илъэгэпIэ зэфэшъхьафхэм ащылажьэхэрэм акIуачIэ зэрэзэрагъэуIущтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыхигъэщыгъ. Хэгъэгум ыкIи шъолъырхэм тапэкIи хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъохэм шIуагъэ къызэратыщтыр, ахэр зэфагъэ зыхэлъ унашъохэу зэрэщытхэр, Урысыем щыпсэурэ цIыфхэм, унагъохэм ящыIакIэ нахь къызэриIэтыщтыр къыIуагъ.
«Непэрэ дунэе гумэкIыгъоу псынкIэу зэхъокIыныгъэхэр зы­фэхъухэрэм тэ тищыIакIэ на­хьышIу зэрэхъущтым, нэмыкIхэм тянэкъокъун зэрэтлъэкIыщтым игухэлъ зыдэтIыгъэу, Урысыем, тапэкIэ мызэу, мытIоу титарихъ къызэрэхэхъухьагъэм фэдэу, амалыкIэхэр къыфызэIутхынхэ фае. Ащ дакIоу тэркIэ мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ блэкIыгъэ десэхэр зыщытымыгъэгъупшэнхэр, хэгъэгу кIоцIым къихъухьэгъэ гумэкIыгъохэри джащ фэдэу зыщыдгъэгъупшэхэ зэрэмыхъущтыр. Тикъэралыгъо ыкIи тиобщественнэ-политикэ системэ пытэн, сыд фэдэрэ къиныгъоу къыкъокIыхэрэм апэуцужьы­шъун, зыпкъитыныгъэ хэлъэу хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ къыухъумэзэ ыпэкIэ лъыкIотэн фае. Мыщ дэжьым зыпкъитыныгъэм къикIырэп тызэрыт чIыпIэм тимыкIыныр. Тикъэралыгъо, тиобщественнэ системэ уфэ-упцIэу щытын, гъэкIэжьыныгъэмрэ ыпэкIэ лъыкIотэгъэнымрэ яамалхэр къытынхэ фае», къыIуагъ УФ-м и Пре­зидент.
Владимир Путиным джащ фэдэу къыхигъэщыгъ тапэкIэ илъэсипшI пчъагъэкIэ уплъэмэ хэгъэгум хэхъоныгъэу ышIыщтым лъэпсэ пытэ фэшIыгъэн, къыткIэхъухьэхэрэу Урысыем ыкIуачIэ джыри нахь зыгъэпы­тэщтхэр тэрэзэу тпIунхэ зэрэфаер.
АР-м и ЛIышъхьэ къызэри­IуагъэмкIэ, Владимир Путиным пэщэныгъэ зыщызэрихьащт чэ­зыум тихэгъэгуи, тишъолъыри амалыкIэхэр къафызэIуехых. АщкIэ лъапсэ хъурэр тицIыфхэм язэдегъэштэныгъ, Урысые Федерацием ипащэу Владимир Путинымрэ партиеу «Единэ Россиемрэ» хахыгъэ гъогум IэпыIэгъу тыфэхъуныр типшъэ­рылъ лъапI.
«Владимир Путиныр къэгущыIэ зэхъум тапэкIэ IофшIэнэу зэшIуахыщтым илъэныкъо шъхьа­Iэхэр къыгъэнэфагъэх. Ахэр зыфытегъэпсыхьагъэхэр хэгъэгум хэхъоныгъэ ышIыныр, тикъэралыгъо ищынэгъончъагъэ гъэпытэгъэныр ары. Президентым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, УрысыемкIэ анахь мэхьанэ зиIэр ицIыфхэр, лIэшIэгъубэ хъурэ шIуагъэхэмрэ хэбзэ да­хэхэмрэ къэухъумэгъэнхэр ары. Къэралыгъом ипащэ зэфагъэ хэлъэу къызэриIуагъэмкIэ, ащ пае зэкIэми ткIуачIэ зэдгъэуIун фае. Тэ тиреспубликэ хьазыр Президентым къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм иIахь хишIыхьанэу ыкIи зэхъокIыныгъэ ублагъэ хъугъэ­хэр лъигъэкIотэнхэу. Общественнэ зэгурыIоныгъэмрэ зыпкъиты­ныгъэмрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ зыкIыныгъэ тхэлъыным, цIыф лъэпкъыбэмэ ялIыкIохэу тихэгъэгу щыпсэухэрэм зэдегъэштэныгъэ азыфагу илъыным тафэлэжьэщт, ащ ишIуагъэ къэкIощт уахътэм къыздихьырэ гумэкIыгъо пстэуми тапэуцужьынымкIэ. Тэ тыхьазыр Президентым ре­нэу тыригъусэнэу! ТекIоныгъэхэм такъыфэкIощт!» къы­хигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
Адыгеим и ЛIышъхьэ къы­Iуагъ социальнэ-экономикэ лъэны­къом­кIэ зыпкъитыныгъэ щыIэным иамал къэзытырэ проектыкIэхэмрэ программакIэхэмрэ республикэр ахэлэжьэным мэ­хьанэшхо зэриIэр, ащ имызакъоу, республикэм ис цIыфхэм яфэшъошэ щыIакIэ яIэ хъуным тегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэу къэуцухэрэр зэдэдгъэцэкIэщтых. Президентым къызэриIуагъэмкIэ, IофыгъуакIэу зэшIотхын фаехэр зыфэлэжьэщтхэр хэгъэ­гум тапэкIи нахь псынкIэу хэ­хъоныгъэ ышIыныр ыкIи нахь кIочIэ пытэ иIэ хъуныр ары.
«Адыгеим иIэшъхьэтетхэм гъогоу тызэрыкIорэм тетэу ти­IофшIэн изэхэщэн лъыдгъэкIо­тэщт. Президентыр кIэщакIо зы­фэхъугъэхэр зэкIэ пшъэдэ­кIыжь хэлъэу ыкIи шIуагъэ къа­тэу дгъэцэкIэнхэм, хэгъэгум ыкIи республикэм ясоциальнэ-­экономикэ пшъэрылъхэр зэшIотхынхэм, цIыфхэм яфэныкъоныгъэхэм игъом тынаIэ атетыдзэным тапэкIи тадэлэжьэщт. Ащ пае ищыкIагъэр зэкIэ зэшIотхыщт. Республикэм щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ ифедэ хэлъэу тишъыпкъэу Iоф тшIэщт ыкIи дгъэнэфэгъэ гухэлъхэм такъы­фэкIощт»,къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу