Top.Mail.Ru

Тилъэпкъэгъухэм ЛIышъхьэр аIукIагъ

Image description

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыркуем и Кавказ Хасэхэм я Федерацие (КАФФЕД) ипащэрэ илIыкIохэмрэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. ЗэIукIэр АР-м и Правительствэ зычIэт унэм щыкIуагъ.

Iофыгъохэм ятегущыIэн хэлэжьагъэх КАФФЕД-м итхьаматэу Юнал Улучай, Урысыем IэкIыб къэрал IофхэмкIэ и Министерствэ и ЛIыкIо IофшIапIэу Краснодар щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Ольга Шалимовар, КАФФЕД-м и Хэсашъхьэ илIыкIохэр, Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет хэтхэу культурэм, гъэсэныгъэм, IэкIыб къэралы­гъо­хэм арыс тилъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэ адыряIэным афэгъэзагъэхэр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ипащэ, Дунэе Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо комитет хэтхэр, Европэ Хасэм илIыкIохэр, Тыркуем къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр.
ЗэIукIэр рагъэжьэным ыпэкIэ Тыркуем къикIыгъэ хьакIэхэм Адыгеим исоциальнэ-экономикэ амалхэм, зекIонымкIэ, псэолъэшIынымкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, культурэмкIэ, спортымкIэ тиреспубликэ зэхъокIыныгъэшхоу фэхъугъэхэм афэгъэхьыгъэ роликхэр къафагъэлъэгъуагъэх.
Республикэм и ЛIышъхьэ хьакIэхэм шIуфэс къарихи, илъэсыбэ хъугъэу Адыгеимрэ КАФФЕД-мрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэр, Урысыемрэ Тыркуемрэ язэпхыныгъэхэм ягъэпытэнкIэ IэкIыб къэралыгъохэм арыс адыгэхэм мэхьанэшхо зэряIэр къыхигъэщыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ Юнал Улучай фэгушIуагъ КАФФЕД-м итхьамэтэ IэнатIэ къызэрэфагъэшъошагъэм пае ыкIи Урысыемрэ Тыркуемрэ язэфыщытыкIэхэм ягъэпытэн ар зэрэфэIорышIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.
«КъыткIэхъухьэхэрэм щыIэкIэшIу яIэным пае джырэ лъэхъаным нахь тызэзыпхыщт лъэныкъохэм, амалыкIэхэм та­лъыхъун ыкIи дгъэфедэнхэ, тилъэп­къэгъу ныбжьыкIэхэм ятарихъ чIыгужъ къыщыхъу­хэрэр нахь дэгъоу ашIэнхэ, ащ игъэхъагъэхэм арыгушхонхэ фае. Ащ пае республикэм иапшъэрэ еджапIэхэм тилъэпкъэгъухэр ащеджэнхэмкIэ анахь амал дэгъухэр ядгъэгъотынхэм ыуж тит»,къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
IэкIыб къэралхэм арыс адыгэхэр общественнэ мэхьанэ зиIэ республикэ Iофтхьабзэхэм — Адыгэ Республикэм и Мафэ, Къэралыгъо быракъым и Мафэ, зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм я Мафэ ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэм къа­хэ­гъэ­лэжьэгъэнхэмкIэ Iофышхо зэра­шIэрэр хагъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу пандемием ыпэкIэ культурэ-гуманитар зэпхыныгъэхэу яIагъэхэр, гъэсэныгъэмкIэ, зекIонымкIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьаф­хэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэ зэрэфаер мыщ къыщаIуагъ.
РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ культурэ, тарихъ, социальнэ хъугъэ-шIагъэхэм къатегущыIэзэ, КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим ителерадиокомпание икъэтынхэм яшIуагъэ­кIэ IэкIыб къэралыгъохэм арыс адыгэхэм ащ фэдэ къэбархэр псынкIэу аIэкIэхьэх. Адыгэ къэралыгъо университетми Дюз­дже иуниверситети зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIэр лъагъэкIуатэ.
«Непэ АР-мрэ IэкIыб къэралыгъохэм арыс адыгэхэмрэ зэпхыныгъэу зэдыряIэм зеушъомбгъу, нахь лъэныкъуабэ къызэлъиубыты хъугъэ. Ныбджэгъу лъапIэ­хэр, мыщ шъукъызэрэкIуагъэм тизэдэлэжьэныгъэ нахь ыгъэпытэнэу сэгугъэ»,къыIуагъ ЛIышъхьэм.
КАФФЕД-м итхьаматэу Юнал Улучай дахэу къызэрапэгъокIыгъэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр, яорганизацие Урысыемрэ Тыркуемрэ зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэхэм зэрарыгъуазэрэр риIуагъ.
«Адыгеим тыкъэкIоным ыпэкIэ Урысыем IэкIыб къэрал Iоф­хэмкIэ и Министерстви, Россотрудничествэми консультациехэр ащытиIагъэх. Мы охътэ благъэм гухэлъэу тиIэр тилъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэу адытиIэм зедгъэушъомбгъуныр ары. Адыгеир тиорганизацие зэдэлэжьэныгъэ къыдыриIэным сыдигъуи зэрэфэхьазырыр тэ лъэшэу тигуап», къыIуагъ Юнал Улучай. Мы мэфий бла­гъэм КАФФЕД-м илIыкIохэр Адыгеим нэмыкIэу, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим ичIыпIэхэу адыгэхэр зэхэугъоягъэу зыщыпсэухэрэм ащыIэнхэу рахъухьэ.
ГъэрекIо Тыркуем чIыгур къызыщэсысым Адыгеим щыщхэу IэпыIэгъу къа­фэхъугъэхэм лъэшэу зэрафэразэр ащ къыIуагъ. КъумпIыл Мурат шъхьафэу къыхигъэщыгъ Адыгеим и Президентыгъэу Шъэумэн Хьазрэт чIыгусысыным зэрар зэрихыгъэхэм апэрэхэм ащыщэу имылъку зэраIэкIигъэхьагъэр.
Юнал Улучай илъэсищым къыкIоцI республикэм зэдэлэжьэныгъэу къыдыряIэщтым къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, КАФФЕД-м республикэм игъо къыфелъэгъу Адыгеим къыщычIатIыкIыгъэхэр зэлъягъэшIэгъэнхэм, Тыркуемрэ Адыгеимрэ арыт адыгэ къуаджэхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм, репатриацием, бзэм афэгъэхьыгъэ конференциехэм, курсхэм, спорт зэнэкъокъу­хэм язэхэщэн, лъэпкъ IэшIагъэхэр зэлъягъэшIэгъэнхэм, Тыркуем ис адыгэхэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу АКъУ-м адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет гъэсэныгъэ щызэрагъэгъотыным япхыгъэ проектхэр зэдагъэхьазырынхэу.
Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыемрэ Тыркуемрэ язэдэлэжьэныгъэрэ Дунэе Адыгэ Хасэм иунашъохэмрэ къапкъырыкIыхэзэ, КАФФЕД-м игъоу ылъэгъурэ пстэуми адырагъэштэщт. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеим ыцIэкIэ сенаторэу ФедерациемкIэ Советым щыIэ Хъопсэрыкъо Мурат Iофы­шхо зэришIэрэр къыхигъэщыгъ.
КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, зэдэлэжьэныгъэр лъигъэкIотэным, гъэ­сэныгъэм, спортым, культурэм алъэныкъокIэ программэхэу Тыркуем ис адыгэхэм адыриIэм зыригъэушъомбгъуным Адыгеир фэхьазыр. КАФФЕД-м ипащэ игъоу ылъэгъугъэхэр икъоу зэхафыщтых ыкIи ахэмкIэ ищыкIэгъэ унашъохэр агъэхьазырыщтых.